Σταματούν οι εργασίες για την ανέργεση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στον Αστακό

Αποφασίστηκε η διακοπή των εργασιών για την ανέργεση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στον Αστακό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"Ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού"  Δήμου Αστακού

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Κ. της Δ/νσης Τοπ. αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Αιτωλ/νίας,
έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 399/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας
2. Το από 19-1-2010 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Αστακού και της
αναδόχου Κοινοπραξίας Τσιπά Αικατερίνης – Θωμά Ψυλάκη Ε.Δ.Ε.
3. Τους με αρ. πρωτ. 9803/1419/2010 και 155382/24437 ορισμούς επιβλεπόντων
μηχανικών
4. Τον από 11/10/2010 εγκεκριμένο από την Τ.Υ.Δ.Κ., 1ο λογαριασμό ποσού
120.590,00 €
5. Την από 28/12/2010 παραληφθείσα Ειδική ήλωση διακοπής Εργασιών της
Αναδόχου Επιχείρησης.
6. Το με αρ. πρωτ. 10832/29-12-2010 έγγραφο του Δήμου Αστακού στο οποίο
αναφέρεται ότι ο 1ος λογαριασμός ποσού 120.590,00 €, δεν έχει ξοφληθεί
7. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και ειδικότερα την παρ. 9 του άρθρου 53 και την
παρ. 4. του άρθρου 62

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
την αποδοχή του περιεχομένου της δήλωσης της αναδόχου εταιρείας και διακόπτουμε
τις εργασίες του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού»
Δήμου Αστακού


Ε.Γ.Γ.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Κ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σχόλια