Διακήρυξη δημοπρασίας για την αποκομιδή των σκουπιδιών στον Αστακό και στα υπόλοιπα Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ξηρομέρου

Δημοπρασία διακήρυξε ο Δήμος Ξηρομέρου για την αποκομιδή των σκουπιδιών από ιδιώτη ή εταιρεία, αφού σύμφωνα με τον Δήμο, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό γιατί όυτε τα υλικοτεχνικά μέσα έχει αλλά ούτε και το απαραίτητο προσωπικό.

Αναλυτικά η διακήρυξη της δημοπρασίας, έχει ως εξής:

 Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την δεκάτη εβδόμη (17η) του μήνα Μαϊου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 5820/13-5-2011 έγγραφη Πρόσκληση του ορισθέντος με την αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου μας Προέδρου αυτής κ. Φωτίου Π. Λιβάνη, που επιδόθηκε σε καθένα από τα παρακάτω εκλεγέντα, με την 2/2011 απόφαση του Δ.Σ., Μέλη, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, ευρέθησαν παρόντα 7.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Παντελής Δημητρίου, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου κ. Φώτιος Π. Λιβάνης, κατά την 1/3-1-2011 απόφαση Δημάρχου μας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1ο : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι:

1) Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2011 και στον Κ.Α. εξόδων αυτού 20-6262.001 είναι γραμμένη πίστωση 103.500 €, από Ανταποδοτικά Καθαριότητας, για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδής απορριμμάτων Αστακού – Καραϊσκάκη – Βασιλοπούλου»

2) Και επειδή:

α) ο Δήμος μας, στην παρούσα φάση, δεν διαθέτει επαρκή οργάνωση ούτε σε επίπεδο Υπηρεσίας αλλά ούτε και σε επίπεδο υλικοτεχνικών μέσων και προσωπικού, ώστε να δύναται ο ίδιος να προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

β) είναι αυτονόητο ότι η παροχή της ως άνω ανταποδοτικής υπηρεσίας είναι άκρως επιβεβλημένη και στην δεδομένη στιγμή άμεση και κατεπείγουσα, διαφορετικά πιθανόν να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ακραίες καταστάσεις, εξ αιτίας του έντονου κοινωνικού προβλήματος που θα δημιουργηθεί, εφόσον τούτο έχει να κάνει προστασία της δημόσιας υγιεινής των κατοίκων.

γ) στο παρελθόν, η αποκομιδή των απορριμμάτων, διεξάγονταν με παρόμοιο τρόπο, δηλ. της ανάθεσης με μειοδοτικό διαγωνισμό σε ιδιώτες, και υπήρξε εξαιρετικά επωφελής τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε οικονομικό επίπεδο

παρίσταται ανάγκη και για το έτος 2011, να γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων με τον ίδιο ως άνω τρόπο, και κάλεσε τα Μέλη να προβούν στον καθορισμό των όρων διενέργειας του σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

3) Η Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την διενέργεια δημοπρασίας (μειοδοτικού διαγωνισμού) της εργασίας

«Αποκομιδή απορρριμμάτων Αστακού – Καραϊσκάκη – Βασιλοπούλου» έτους 2011, προκειμένου να ανατεθεί σε μειοδότη.

Β. Καθορίζει τους όρους της σχετικής σύμβασης (μειοδοτικού διαγωνισμού),που θα υπογραφεί από τον μειοδότη, ως εξής:

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου μας την 14-6-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής που με την παρούσα ορίζει να αποτελείται από τους κάτωθι τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου μας, ήτοι:

α) την Ζαχαρούλα Ραλάτου, Π.Ε3 Πολιτικό Μηχανικό
β) τον Γεώργιο Μασσαλή, Π.Ε1-Οικ/κού-Λογ/κού.
γ) τον Αριστείδη Σκάνδαλο, Δ.Ε.-1 Δ/κού

2. Η χρονική περίοδος εκτέλεσης της ως άνω εργασίας ορίζεται από 1/7/2011 έως και 31/12/2011.

3. Ως ανώτατο ποσό για τη συγκεκριμένη εργασία ορίζεται το ποσό των 51.750 € με Φ.Π.Α.

4. Ο μειοδότης υποχρεούται να προβαίνει στην περισυλλογή – παραλαβή όλων των απορριμμάτων της έδρας του Δήμου (Αστακού) και των Τοπικών Κοινοτήτων Καραϊσκάκη και Βασιλοπούλου της Δ.Ε. Αστακού, είτε αυτά είναι τοποθετημένα μέσα σε κάδους είτε όχι. Για τον σκοπό αυτό θα διέρχεται από τους δρόμους της έδρας και των ως άνω Τ.Κ. και θα περισυλλέγει – παραλαμβάνει τα απορρίμματα από τα σπίτια και τα καταστήματα καθώς και αυτά που προέρχονται από την κοπή χόρτων και τον καθαρισμό των δρόμων, πλατειών, λαϊκής αγοράς και γενικά των κοινόχρηστων χώρων. Ως απορρίμματα θεωρούνται και τα πτώματα των ζώων, πτηνών κ.λ.π.

5. Η περισυλλογή των απορριμμάτων, η μεταφορά και η εκφόρτωσή τους θα γίνεται με ευθύνη του μειοδότη, η δε εναπόθεσή τους θα γίνεται στον χώρο της υ- πάρχουσας χωματερής με απόλυτη τάξη και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η καθημερινή χρήση αυτής.

6. Η αποκομιδή απορριμμάτων:

α) για μεν την πόλη του Αστακού θα γίνεται καθημερινά εκτός Κυριακής με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 15/7-30/8/2011 που θα γίνεται και Κυριακή.

Η περισυλλογή και η μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων καθώς και των δένδρων, κλαδιών κ.λ.π. (τα οποία πρέπει να είναι συσκευασμένα, ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά τους) θα γίνεται κατά το μεν χρονικό διάστημα από 1/7-30/9 δύο φορές την εβδομάδα κατά δε το χρονικό διάστημα από 1/10-31/12 μία φορά την εβδομάδα.

Επιπλέον, ο μειοδότης, κατά την περίοδο από 1/6-30/9 υποχρεούται μία φορά την εβδομά- δα να συλλέγει τα απορρίμματα από τον Αγ. Γεώργιο, Αγ. Νικόλαο και Μαραθιά, όπου ο Δήμος μας έχει τοποθετήσει κάδους μηχανικής αποκομιδής.

β) για δε τις Τοπικές Κοινότητες Καραϊσκάκη και Βασιλόπουλο θα γίνεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 15/5-30/8 που θα γίνεται και Κυριακή. Η περισυλλογή και η μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων καθώς και των δένδρων, κλαδιών κ.λ.π. (τα οποία πρέπει να συσκευασμένα και ισχύει και για το επαρχιακό οδικό δίκτυο Αστακού προς αυτά, ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά τους) θα γίνεται κατά μεν το χρονικό διάστημα 1/7-30/9 προσθέτως μία φορά την εβδομάδα και αν τα ογκώδη αντικείμενα δεν δύναται να εξυπηρετηθούν από τα τακτικά δρομολόγια.

7. Ο μειοδότης υποχρεούται να προβαίνει στον καθαρισμό των κάδων με ει- δικό υλικό καθαρισμού καθώς και των χώρων που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι πέντε μέτρων από αυτούς. Ο καθαρισμός των κάδων θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7-30/9 δύο φορές τον μήνα, το δε υπόλοιπο χρονικό διάστημα μία φορά τον μήνα.

8. Ο μειοδότης υποχρεούται να δέχεται τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του Δημάρχου, Αντιδημάρχου και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους για καθετί που δεν προβλέπεται από την παρούσα καθώς επίσης να τηρεί τις υγειονομικές διατάξεις περί αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων.

9. Για την άριστη εκτέλεση των υποχρεώσεών του, ο μειοδότης, υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που απασχολεί με τις ανώτερες καλύψεις που προβλέπει ο Νόμος.

10. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται κάθε μήνα και εντός του πρώτου

10ημέρου του επόμενου δεδουλευμένου μήνα. Συγκεκριμένα θα καταβάλλεται σ' αυτον μηνιαίως το ένα έκτο (1/6) του συνολικού ετησίου τιμήματος.

11. Για κάθε υπαίτια ή ανυπαίτια μερική ή ολική παράλειψη του αναδόχου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ή επανάληψη αυτής, θα παρακρατείται το ποσό των 600 € από τον λογαριασμό του μηνός.

12. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου κάτοχοι απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, που υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 535 €.

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή για το ποσό ίσο με το 10% του ποσού της σύμβασης ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου η οποία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου σε περίπτωση που αυτός παραλείψει για τρεις τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τουή κατ άλλο τρόπο να δηλώσει ότι υπαναχωρεί της συμβάσεως.

14. Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί, όπως έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π. καθώς και οι φόροι και τυχόν κρατήσεις προς τρίτους, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται μία φορά μέχρι τέλους του έτους να συμμετάσχει επιπροσθέτως σε προγράμματα γενικής καθαριότητας που θα καταρτίσει ο Δήμος και αυτά πέραν των υποχρεώσεων που παραπάνω αναφέρονται.

Το κείμενο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμβάσεως που θα υπογραφεί μετά του αναδόχου.

Τα Μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης και Κων/νος Μπαμπούρης, μειοψήφισαν, λέγοντες ότι, η αποκομιδή των απορριμμάτων πρέπει να διεξάγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που πρέπει να δημιουργηθούν και οργανωθούν.

ΘΕΜΑ 2ο : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ»

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα την δεκάτη εβδόμη (17η) του μήνα Μαϊου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 5820/13-5-2011 έγγραφη Πρόσκληση του ορισθέντος με την αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου μας, Προέδρου αυτής κ. Φωτίου Π. Λιβάνη, που επιδόθηκε σε καθένα από τα παρα- κάτω εκλεγέντα, με την 2/2011 απόφαση του Δ.Σ., Μέλη, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, ευρέθησαν παρόντα 7.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Παντελής Δημητρίου, για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου κ. Φώτιος Π. Λιβάνης, κατά την 1/3-1-2011 απόφαση Δημάρχου μας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι:

1) Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2011 και στον Κ.Α. εξόδων αυτού 20-6262.002 είναι γραμμένη πίστωση 76.000 €, από Ανταποδοτικά Καθαριότη- τας, για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδής απορριμμάτων λοιπών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ.Ε. Αστακού»

2) Και επειδή:

α) ο Δήμος μας, στην παρούσα φάση, δεν διαθέτει επαρκή οργάνωση ούτε σε επίπεδο Υπηρεσίας αλλά ούτε και σε επίπεδο υλικοτεχνικών μέσων και προσωπικού, ώστε να δύναται ο ίδιος να διεξαγάγει την αποκομιδή των απορριμμάτων.

β) είναι αυτονόητο ότι η παροχή της ως άνω ανταποδοτικής υπηρεσίας είναι άκρως επιβεβλημένη και στην δεδομένη στιγμή άμεση και κατεπείγουσα, διαφορετικά πιθανόν να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ακραίες καταστάσεις, εξ αιτίας του έντονου κοινωνικού προβλήματος που θα δημιουργηθεί, εφόσον τούτο έχει να κάνει προστασία της δημόσιας υγιεινής των κατοίκων.

γ) στο παρελθόν, η αποκομιδή των απορριμμάτων, διεξάγονταν με παρόμοιο τρόπο, δηλ. της ανάθεσης με μειοδοτικό διαγωνισμό σε ιδιώτες, και υπήρξε εξαιρετικά επωφελής τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

δ) οι δρόμοι των λοιπών αυτών Διαμερισμάτων της Δ.Ε. Αστακού είναι στενοί, με αποτέλεσμα το απορρ/ρο αυτ/το που θα διατεθεί πρέπει να είναι μικρότερου τύπου, σε αντίθεση με τους δρόμους των Αστακού, Καραϊσκάκη και Βασιλοπούλου που είναι πιο ευρύχωροι και μπορεί να διέρχεται απορρ/ρο ειδικό να δέχεται τους κάδους, και τούτο αποτελεί ένα επί πλέον λόγο αντιμετώπισης της αποκομιδής με τον συγκεκριμένο τρόπο.

παρίσταται ανάγκη και για το έτος 2011, να γίνει η αποκομιδή των απορριμ- μάτων με τον ίδιο ως άνω τρόπο, και κάλεσε τα Μέλη να προβούν στον καθορισμό των όρων διενέργειας του σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού.

3) Η Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την διενέργεια δημοπρασίας (μειοδοτικού διαγωνισμού) της εργασίας

«Αποκομιδή απορρριμμάτων λοιπών Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ.Ε.Αστακού» έτους

2011, και ειδικότερα των Διαμερισμάτων Βλυζιανών, Μαχαιράς, Μπαμπίνης, Σκουρτούς, Χρυσοβίτσας, Προδρόμου, Αγραμπέλων, Στρογγυλοβουνίου και Παλαιομάνινας, προκειμένου να ανατεθεί σε μειοδότη, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β. Καθορίζει τους όρους της σχετικής σύμβασης (μειοδοτικού διαγωνισμού),που θα υπογραφεί από τον μειοδότη, ως εξής:

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου μας την 14-6-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής που με την παρούσα ορίζει να αποτελείται από τους κάτωθι τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου μας, ήτοι:

α) την Παναγιώτα Λόντου, Π.Ε3 Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο
β) τον Ιωάννη Μακρή, Π.Ε9 –Γεωπόνων, ως Μέλος
γ) τον Σωτήριο Γερόλυμο Δ.Ε.-1 Δ/κού, ως Μέλος

2. Η χρονική περίοδος εκτέλεσης της ως άνω εργασίας ορίζεται από 1/7/2011 έως και 31/12/2011.

3. Ως ανώτατο ποσό για τη συγκεκριμένη εργασία ορίζεται το ποσό των 38.000 € με Φ.Π.Α.

4. Ο μειοδότης υποχρεούται να προβαίνει στην περισυλλογή – παραλαβή όλων των απορριμμάτων των παραπάνω αναφερομένων Δημοτικών Διαμερισμάτων είτε αυτά είναι τοποθετημένα μέσα σε κάδους είτε όχι. Για τον σκοπό αυτό θα διέρχεται από τους δρόμους αυτών και θα περισυλλέγει – παραλαμβάνει τα απορρίμματα από τα σπίτια και τα καταστήματα καθώς και αυτά που προέρχονται από την κοπή χόρτων και τον καθαρισμό των δρόμων, πλατειών, λαϊκής αγοράς και γενικά των κοινόχρηστων χώρων.

Ως απορρίμματα θεωρούνται και τα πτώματα των ζώων, πτηνών κ.λ.π.

5. Η περισυλλογή των απορριμμάτων, η μεταφορά και η εκφόρτωσή τους θα γίνεται με ευθύνη του μειοδότη, η δε εναπόθεσή τους θα γίνεται στον χώρο της υπάρχουσας χωματερής με απόλυτη τάξη και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η καθημερινή χρήση αυτής, και να μην αφήνονται υπολείμματα στον χώρο εναπόθεσης.

6. Η αποκομιδή απορριμμάτων θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα σε όλα τα διαμερίσματα (οι μέρες, οι ώρες αποκομιδής καθώς και η διαδρομή που θα ακολουθείται θα καθοριστεί από την Δημοτική Αρχή και θα τηρείται απαρεγκλήτως.

Η περισυλλογή και η μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων καθώς και των δένδρων, κλαδιών κ.λ.π. (τα οποία πρέπει να είναι συσκευασμένα, ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά τους) θα γίνεται κατά το μεν χρονικό διάστημα από 1/7-30/9 προσθέτως μία φορά την εβδομάδα, αν αυτά δεν δύνανται να απομακρύνονται από τα τακτικά δρομολόγια.

7. Ο μειοδότης υποχρεούται να προβαίνει στον καθαρισμό των κάδων με ει- δικό υλικό καθαρισμού καθώς και των χώρων που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι πέντε μέτρων από αυτούς. Ο καθαρισμός των κάδων θα γίνεται κατά το χρονικό διάστημα από 1/7-30/9 δύο φορές τον μήνα, το δε υπόλοιπο χρονικό διάστημα μία φορά τον μήνα.

8. Ο μειοδότης υποχρεούται να δέχεται τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του Δημάρχου, Αντιδημάρχου και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους για καθετί που δεν προβλέπεται από την παρούσα καθώς επίσης να τηρεί τις υγειονομικές διατάξεις περί αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων.

9. Ο ανάδοχος, κατά το πρώτο 10ήμερο των μηνών 7,8 και 9/2011, υποχρεούται να περισυλλέγει όσα απορρίμματα υπάρχουν και έχουν τοποθετηθεί ή εγκαταληφθεί κατά μήκος της διαδρομής του στο επαρχιακό δημοτικό δίκτυο. Ειδικότερα υποχρεούται σε πλήρη έλεγχο του οδικού δικτύου ώστε να μεταφέρει τα τυχόν παρα- νόμως ριφθέντα απορρίμματα.

10. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, που πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α., καθώς και να είναι πλήρες ασφαλισμένο με τις σχετικές καλύψεις που ο Νόμος προβλέπει το απορρ/ρο και να καλύπτεται, εάν είναι ανοικτό, από ειδικό κυλιόμενο κάλυμα.

11. Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται κάθε μήνα και εντός του πρώτου 10ημέρου του επόμενου δεδουλευμένου μήνα. Συγκεκριμένα θα καταβάλλεται σ αυτον μηνιαίως το ένα έκτο (1/6) του συνολικού ετησίου τιμήματος.

12. Για κάθε υπαίτια ή ανυπαίτια μερική ή ολική παράλειψη του αναδόχου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ή επανάληψη αυτής, θα παρακρατείται το ποσό των 600 € από τον λογαριασμό του μηνός.

13. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ξηρομέρου κάτοχοι απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, που υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 380 €.

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή για το ποσό ίσο με το 10% του ποσού της σύμβασης ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου η οποία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου σε περίπτωση που αυτός παραλείψει για τρεις τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας να εκπληρώσει τις υπο- χρεώσεις του ή κατ άλλο τρόπο να δηλώσει ότι υπαναχωρεί της συμβάσεως.

15. Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί, όπως έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π. καθώς και οι φόροι και τυχόν κρατήσεις προς τρίτους, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται μία φορά μέχρι τέλους του έτους να συμμετάσχει επιπροσθέτως σε προγράμματα γενικής καθαριότητας που θα καταρτίσει ο Δήμος και αυτά πέραν των υποχρεώσεων που παραπάνω αναφέρονται.

Το κείμενο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμβάσεως που θα υπογραφεί μετά του αναδόχου.

Τα Μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης και Κων/νος Μπαμπούρης, μειοψήφισαν, λέγοντες ότι, η αποκομιδή των απορριμμάτων πρέπει να διεξάγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που πρέπει να δημιουργηθούν και οργανωθούν.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.astakos-news.gr/2011/05/blog-post_9105.html#ixzz3lnGCBrZ4

Σχόλια