Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Ξηρομέρου για 2 μήνες

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007,
2. Τις όμοιες του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
3. Τη με αριθμό 91/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου,
4. Τον Υπαλληλικό Κώδικα 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών

α. Δεκαπέντε (15) για τον καθαρισμό – συντήρηση των ακτών

β. Δύο (2) οδηγών αυτοκινήτου

γ. Ενός (1) ναυαγοσώστη [Μέχρι 31 Αυγ 2011]

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

· Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια

· Nα έχουν ηλικία 20 έως 65 ετών

· Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [δηλ. Να μην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα] (α)

· Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης (β)

· Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (γ)

· Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημόσιου τομέα για πειθαρχικούς λόγους (δ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν :
1. Επικυρωμένο φ/α των δύο όψεων της ταυτότητάς τους

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/07 [Οπως φαίνονται πιο πάνω στα (α), (β), (γ) και (δ)]

3. Επικυρωμένο φ/α άδειας οδήγησης για τους αιτούμενους τη θέση οδηγού και κατ΄ελάχιστον, πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων για τη θέση του ναυαγοσώστη

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Κάρτα ανεργίας, εφόσον διαθέτουν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 25.07.2011 και ώρα 12.00

α. Στην έδρα του Δήμου στον Αστακό, στoν κ. Γερόλυμο Σωτήρη

β. Στην Κανδήλα, στην έδρα του πρώην Δήμου Αλυζίας ,στη κ. Λιότου Δέσποινα

γ. Στις Φυτείες, στην έδρα του πρώην Δήμου Φυτειών, στο κ. Μακρυπίδη

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
Πυθαγόρας Σαμαράς

Σχόλια