Διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου

Θέμα: "Προσαρμογή Σχεδίου Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξηρομέρου σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου". 

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου,  την Εικοστή Τετάρτη του Μήνα Ιουνίου του έτους 2011...
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 10014/20-06-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.astakos-news.gr/2011/07/blog-post_8660.html#ixzz1RbpyY4Lz

Σχόλια