Πιστοποιητικό Δήμου Μαραθίας εν έτει 1839 όπου πρωτεύουσα του δήμου φέρεται η Μπαμπίνη Ξηρομέρου και δήμαρχος ο Γιάννης Γιαννούλης απ΄ τον Πρόδρομο


             Ενδεικτικόν

Το Δημοτικον Συμβούλιον του Δήμου Μαραθίας πιστοποιεί ότι ο Βασίλειος Στυ
λιανού Μπαμπινιώτης είναι κάτοικος του χωρίου Μπαμπίνης του Δήμου Μαραθίας
αυτόχθων έλλην , ότι αληθώς ηχμαλωτίσθη μετά της οικογενείας του εις την
πολυθρήνητον του Μεσολογγίου έξοδον , ότι απηλευθερώθηδια του Συνταγματάρχου
 κ. Γεωργίου Βαρνακιώτου εις Αρταν παρασυρθείς υπο των Οθωμανών , ότι οι
 γονείς του είχον πολλάς εκδουλεύσεις εις το Ελληνικόν έθνος και συνεισέφερον,
 εις αυτό και ότι διάγει σήμερον μετά των ανηλίκων δύω αδελφών του . δίδεται λοιπόν
 το παρόν του Βασιλείου Στυλιανού Μπαμπινιώτη ενδεικτικόν ίνα τω χρησι
μεύση όπου ανήκει
  Εν Μπαμπίνη την 5 Δεκεμβρίου 1839
                                                          Το Δημοτικόν Συμβούλιον
                                                    Ο Πρόεδρος    Δημήτριος Λιάμης ( από ΜΑΧΑΙΡΆ )
                                                       Παν. Γαλάνης ( από ΜΑΧΑΛΑ )
                                                      Ευστάθιος Χαροκόπος ( από ΜΠΑΜΠΙΝΗ)
                                                     Θοδωρής Παλιούρας ( από ΜΠΑΜΠΙΝΗ)
                                                    Γιωργάκης Σταματιου Γερόλυμος ( από ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ)
                                                  Θοδωρής Κίτζαλης   ( από ΜΑΧΑΛΑ)
           Επιβεβαιούται το γνήσιον και ειλικρινές του περιεχομένου εν τω παρόντι
          ενδεικτικω , καθώς και η γνησιότης των υπογραφών του δημοτικού ημών
          συμβουλίου.
                                                  Εν Μπαμπίνη τη 5 Απριλίου 1841
                                                                          (Τ. Σ )                         
               Ο Δήμαρχος                                         Γιάννης Γιαννούλης .

Σημείωση δική μας : απ΄τους Συμβούλους απουσιάζουν οι Γεώργιος Μάτζαρης ( Σκουρτού) , Γιάννης Ταμπουρατζής ή Ταμπρατζής ( Χρυσοβίτσα) και Αντρέας Κατζιρομήτζος ( Ρούστα )
  


Πιστοποιητικό Δήμου Μαραθίας εν έτει 1839  όπου πρωτεύουσα του δήμου φέρεται η Μπαμπίνη Ξηρομέρου και δήμαρχος ο Γιάννης Γιαννούλης απ΄ τον Πρόδρομο.
  [ Νίκος Θεοδ. Μήτσης : απ΄  το ανέκδοτο αρχείο μας που αφορά  τηνπροσφορά των Ξηρομεριτών στην Επανάσταση του 1821 ]

Σχόλια