« Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό Έτος 2012 – 13Οι  εγγραφές  μαθητών και μαθητριών στην Α΄  Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το Σχολικό Έτος 2012 – 13, αρχίζουν την Παρασκευή 1 Ιουνίου και λήγουν την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012.  Οι εγγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το  Π.Δ. 200/98 άρθρο 1 &7  και  201 /98 άρθρο 7 & 8,  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 3 του  Ν.2817/2000 – ΦΕΚ 161Α).
Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται υποχρεωτικά οι μαθητές και οι μαθήτριες  που γεννήθηκαν κατά το έτος 2006 (1-1-2006 έως 31-12-2006).
          Για την εγγραφή των μαθητών είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1.     Πιστοποιητικό γέννησης του μαθητή από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης .
2.     Βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή προσκόμιση  άλλου στοιχείου , στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.     Πιστοποιητικό οδοντιατρικής εξέτασης ( Συμπληρωμένη η σελίδα 29 του βιβλιαρίου υγείας ).
4.     Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής  εξέτασης από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
5.     Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
6.      Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας ( ή άλλο στοιχείο, που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας κατά την κρίση του Προϊσταμένου ή του Διευθυντή  του Δημοτικού Σχολείου. π.χ. Απόκομμα λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Δ.Ε.Υ.Α. από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας ).
7.     Ατομικό Δελτίο Υγείας (Το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο. Συμπληρώνεται με ευθύνη των γονέων από ιατρούς Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής).
8.     Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου .

           Σύμφωνα με την Φ.6/261/44789/Γ1 εγκύκλιο, που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας:
          Α. Τα πιστοποιητικά οδοντολογικής εξέτασης, οφθαλμολογικής και καρδιολογικής εξέτασης, που απαιτούνται για την  εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2012-13 μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Επιπροσθέτως τα παιδιά  σχολικής ηλικίας  μπορούν να εξεταστούν από καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο.
 Β. Τα  ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ, με τη φροντίδα των γονέων ή κηδεμόνων τους, μπορούν να προσέρχονται στους ιατρούς   των παραπάνω  ειδικοτήτων, των Μονάδων Υγείας (μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού 184 ή όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων) και στους συμβεβλημένους γιατρούς με τον οργανισμό, για δωρεάν εξέταση και χορήγηση των απαιτούμενων βεβαιώσεων υγείας, καθώς και του Ατομικού Δελτίου Υγείας. Ο Διευθυντής


   Κόκκοτος Βασίλης

Σχόλια