Ιστορικές Σελίδες του Νίκος Θεοδ. Μήτση

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ( 1799–1873 ) πενήνταρχος .


                                              Μέσα  από  τα  Γενικά  Αρχεία  του  Κράτους( Γ.Α.Κ).Γεννήθηκε   το  1799  στο  χωριό  Ρίγανη   του  Ξηρομέρου . Πήρε  μέρος  στους  αγώνες  του  Έθνους ,  απ΄  αρχής  της  ελληνικής  Επαναστάσεως ( 1821 )  έως  το τέλος  αυτής ( 1827 ) , στην  αρχή , υπό  τις οδηγίες  του  στρατηγού  Γεωργίου  Νικολού  Βαρνακιώτη  [1780-1842]   ο  οποίος  κατάγονταν   απ   το  Βάρνακα  του  Ξηρομέρου  ,  μετά ,  υπό  τις  οδηγίες  του   χιλίαρχου  Χρήστου  Τσαούση [1788-1868] ο  οποίος  κατάγονταν  απ΄ την  Πλαγιά Βονίτσης   και  ακολούθως ( 1829)  υπό τις οδηγίες  του  αντιστράτηγου  Ιωάννη  Κώστα ( Ήπειρος ) .
Παρευρέθηκε  στις  διεξαχθείσες  μάχες στη Δυτική Ελλάδα  , όπως   : Προφήτης  Ηλίας  του  Αετού  Ξηρομέρου ( 9 Αυγούστου 1822) , Βραχώρι ( 11 Ιουνίου 1821 ) , Λαγκάδα  ( 8  Ιουνίου  1821 ) , Ζαπάντι ( 26  Ιουλίου 1821 )  , Πέτα ( 4  Ιουλίου 1822 ) , Λουτράκι  Κατούνας ( 23 Αυγ. 1822) ,  Βόνιτσα , Ρίβιο ( 1 Νοεμ.1825)  , Μεσολόγγι ( 1822)  καθώς  και  στην Έξοδο του Μεσολογγίου ( 1826 ) .
Διασωθείς  απ΄  τη  φρίκη  της  Εξόδου  του  Μεσολογγίου , εντάχθηκε  το 1827 , με το βαθμό  του Πενήνταρχου ,  στη  χιλιαρχία  του  Αλέξη Γαρδικιώτη  Γρίβα ( 1802 -1855)  [ ο οποίος κατάγονταν απ  τη  Βόνιτσα ] ακολουθώντας τον  ως το 1829 ,  στις μάχες , όπως π.χ  στο Δραγαμέστο , Μύτικα , Βόνιτσα , Μακρυνόρος , Κραβασαρά ,  Μαχαλά ( 1 Φεβρ. 1828 ) , Ρίγανη ( 12 Φεβρ. 1828 ), Μάνινα ( 13 Φεβρ. 1828 ) πολεμώντας   πάντα  με το Γαρδιώτη Γρίβα  και τον  Κώστα Μπότσαρη ,  καθώς   και  στο  Μεσολόγγι  ( 1 Μαίου 1829 ) ,  τοποθεσίες  όπου  ως γνωστόν , διαδραματίσθηκαν  οι  κυριότερες  εκστρατείες   της  εκκαθάρισης  των  Τούρκων  στη  Δυτική  Ελλάδα  κατά  το 1828-1829,   με αρχιστράτηγο  το  Ριχάρδο Τσώρτς ( Richard Church )  εκλεγμένο  απ΄  τη  Γ΄  Εθνοσυνέλευση το 1828  , ως αρχηγός  των  ελληνικών δυνάμεων στη  Δυτική   Ελλάδα.
Το 1828 επί Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια  , στον  Οργανισμό Στρατού   στο  Μύτικα  Ξηρομέρου , ετιμήθη  με  το βαθμό του Πεντηκόνταρχου ( πενήνταρχος ).  Ήταν  στρατολογημένος  και  καταγεγραμμένος  στη  Χιλιαρχία  του  Γαρδικιώτη  Γρίβα  και συγκεκριμένα στην  Εκατονταρχία  του  Χρήστου  Γρίβα [ κατάλογος χιλιαρχίας Γαρδικιώτη  Γρίβα . Μακρυνόρος  1  Μαΐου 1829 . Γ.Α.Κ . Γεν. Φρ. Φ. 45 ].
Μετά  την  αποκατάσταση  του  ελληνικού  κράτους  απεσύρθη ,  ιδιωτεύων , στην  ιδιαιτέρα  του  πατρίδα ,  τη  Ρίγανη Ξηρομέρου , όπου  μετήρχετο   την  γεωργικήν    τέχνην .
Στις  3 Μαΐου 1865  με  αίτηση του  προς  την  επί  του  αγώνος  του 1821  Σεβαστήν  Επιτροπήν , ζητούσε  μισθολογική  αποκατάσταση , για  τις  προς  την  πατρίδα  στρατιωτικές  του  εκδουλεύσεις .  
Αλλά  ας  αφήσουμε  τον  απόμαχο  αγωνιστή  του  1821 , να  μας  διηγηθεί  το  παράπονό  και  τη  φτώχεια  που  βίωνε  στα  γεράματά του ,  όπως  αυτό  αποτυπώνεται και σήμερα ,   στο  φάκελό  του ,  στα   χειρόγραφα  της  Εθνικής  Βιβλιοθήκης  [ Κ .41 / Φ.62 ] .
 Ιδού  πιο  κάτω  η  αναφορά  του   Πενήνταρχου  Γεωργίου Γραμμένου , κατοίκου  Ρίγανης  του  Δήμου  Οινιάδος , με  ημερομηνία  3 Μαΐου 1865 ,  της  οποίας  διατηρούμε   τη   σύνταξη  και  την  ορθογραφία  της ,  ως  έχει .


«  Απ΄  αρχής  του  αγώνος  υπηρέτησα  την  πατρίδα  Στρατιωτικώς  υπό  τας  διαταγάς  των  Οπλαρχηγών  Γεωργίου Βαρνακιώτη , Χρήστου Τσαούση , Ιωάννη Κώστα  και Γαρδικιώτη Γρίβα .  Δια  υπο  μεν  τον  πρώτον  επολέμησα  εις   άγιον Νικόλαον  του  χωρίου Αετού κατά  του  Οθωμανού  Δράμαλη ( Κιουταχή ), υπό  τους  δευτέρους  καθ΄ όλην  την  διάρκειαν  της  πολιορκίας  και  Εξόδου  από  του  Μεσολογγίου  και  υπό  την  χιλιαρχίαν  του  τετάρτου  μέχρι  της  καταπαύσεως  του  επταετούς  πολέμου. Ένεκα  της  προς  τη νπατρίδα αφοσιώσεως  μου  και  των κινδύνων εις  ως  πολλάκις εξετέθην εβραβεύθην  με  τον  βαθμόν  του πεντηκόνταρχου  , ον  είχον και  μετα  την άφιξιν  του  Κυβερνήτου  ως  επιμαρτυρούσι  τα  του  οργανισμού  και  της  της  τότε  κυβερνήσεις  τα  Μητρώα .
 Έκτοτε  διαλυθέντα  των σωμάτων , επανήλθον  εις  την  οικίαν  μου εις  ην  έμεινα  και  μένω  ηδικημένος.  Μολονότι  τρις  παρουσιασθείς  εις  τον Βασιλέα  Όθωνα υπέβαλα  και  ιδίοις  εις  Γουριάν  τα  πιστοποιητικά  των  εκδουλεύσεών  μου,  τα  δε  αντίγραφα  των  οποίων  απώλεσα  ως  εκ   του  πολλού  χρόνου.
Επειδή  ταύτα  δεν  μοι  επεστράφησαν  έκτοτε  ουδ΄ ηξεύρω  εις  ποίαν  αρχήν  κείνται  συμμορφούμενος  με  τας  τελευταίας  οδηγίας  της Επιτροπής  και  επισυνάπτων  τη  παρούση  πιστοποιητικά  της  επιδόσεως  των  ειρημένων  εγγράφων  μου  εις  τον  Βασιλέα   Όθωνα , παρακαλώ  την   Σεβαστήν  Επιτροπήν  να  ζητήση  αρμοδίως  την  εις  αυτών  επιστολών  ταύτων  και  συμφώνει  προς  τας  διατάξεις  του  από 31  Δεκεμβρίου 1864  του  ψηφίσματος  της  Εθνοσυνελεύσεως  και  των  περί  ταύτην  οδηγιών , με  βραβεύσει  κατ΄  αξίαν  του  βαθμού  μου , αποδίδεν  δικαιοσύνην  εις  γηραιόν  αγωνιστήν  και  ομολογουμένως  πένητα .
Αύτη  κείται να  φανή  συνεπής  των  υπαγορεύσεων  της  ευθύτητος  και  απροσμεροληψίας  και  εις  τον  άδολον  πατριωτισμόν  της , ανατίθημι  τας  ελπίδας  της  αμοιβής  των  θυσιών  και  κινδύνων  του  φρικώδους  πολέμου  τη ς επαναστάσεως .
                                                                                                                                   Ευπειθέστατος
                                                                                  (Τ.Υ ) Γεώργιος Γραμμένος »

Η  αναφορά  του  αγωνιστή  του ΄21  ,  Γεωργίου Γραμμένου , προς την  επί  του αγώνος  Εξεταστική  Επιτροπή , όπου  με  περισσό παράπονο  , εκλιπαρούσε   ο  έρμος  ο Γραμμένος  , για  βαθμολογική  αποκατάσταση  και  μια μικρή  οικονομική βοήθεια  « κατ΄ αξίαν  του βαθμού  μου   έλεγε » ,  συνοδεύονταν  και  με  το  ακόλουθο  πιστοποιητικό , υπογεγραμμένο  από  λείψανα  επιζώντων  Οπλαρχηγών  της περιοχής  του Ξηρομέρου . Ιδού και   το  πιστοποιητικό .
                     « Πιστοποιητικό  αριθ. 8725
Πιστοποιούμεν  οι  υποφαινόμενοι  εν  γνώσει  και  βάρος  συνειδήσεως  ειδότες  τας  συνεπείας  της  αψευδούς  πιστοποιήσεως , ότι  ο Γεώργιος  Γραμμένος , κάτοικος  Ρίγανης  του  Δήμου  Οινιάδος  της Επαρχίας Βονίτσης και Ξηρομέρου ενεχείρησεν  εις Γουριάν , ότε  ήλθεν εκεί , εις  τον  Βασιλέα  Όθωνα , τα  πιστοποιητικά  των  εκδουλεύσεων  και  βαθμού  του.
Καθ΄  όσον  κατά  την  παράδοσιν  αυτών  είμεθα  παρόντες  και  αυτοίς  όμμασι  είδομεν  ταύτα.
Εις  πίστωσιν  των  ανωτέρω  δίδομεν  το  παρόν  εις  χείρας  του , δια  να  του  χρησημεύση  όπου  δει.

                                        Εν  Ρίγανη τη  3  Μαΐου  1865

                                         Οι  πιστοποιούντες

                                        Δ. Καπόνης    ( ήταν και αυτός 50ρχος το 1829)
                                        Π. Λυμπέριος
                                        Κ. Γιαννέτας

     Επικυρούται  το  γνήσιον  της  υπογραφής  των  ανωτέρω  υπογραφών
                                             
                                   Εν  Κατοχή   18  Μαΐου  1865

                                    Ο  Δήμαρχος  Οινιαδών

                                 ( Τ.Σ)   ( Τ.Υ)      Αντώνης Κλόκληρος  »


Η   Εξεταστική   επιτροπή   των   αγωνιστών   του  1821 , στις  23  Φεβρουαρίου  1870 ,  με   την   υπ΄ αριθ. 41   απόφαση   της  312ης συνεδριάσεώς  της ,  χαρακτήρισε  τον  Ξηρομερίτη   αγωνιστή ,  Γεώργιο  Γραμμένο , ως   Εικοσηπένταρχο   και  τον  κατέταξε   στην  7Η  Τάξη   των  Αξιωματικών ( Ανθυπολοχαγός ) ,  με  αριθμό  Μητρώου  Αξιωματικού  Α.Μ : 1824.


                   Νίκος Θεοδ. Μήτσης
                      π.  Δημοτικός  Σύμβουλος  Αλυζίας
                        π. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Ξηρομέρου ( 1989-1999)
                                π. Νομαρχιακός Σύμβουλος Αιτωλ/νίας ( 1995-1998 )

Σχόλια