Η κα Δασκαλή Όλγα ορίστηκε ειδική σύμβουλος στο Δήμο Ξηρομέρου με απόφαση του Δημάρχου Π. Σαμαρά


Στη θέση του παραιτηθέντα από τις 9-5-2012 ειδικού συμβούλου του Δήμου Ξηρομέρου Δημήτρη Αρβανίτη, ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου Πυθαγόρα Σαμαρά η κα Δασκαλή Όλγα.

Σύμφωνα με την απόφαση 47/2012 που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» ο Δήμος Ξηρομέρου προσλαµβάνει στην θέση Ειδικού Συµβούλου του ∆ήµου Ξηροµέρου την ∆ασκαλή Όλγα του Γεωργίου, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ειδικών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07 και µε τις εξής αρµοδιότητες:......

Παρέχει συµβουλές και διατυπώνει στον ∆ήµαρχο εξειδικευµένες γνώµες και εισηγήσεις γραπτά ή προφορικά σε νοµικά θέµατα του ∆ήµου.

Η ως άνω Ειδική Σύµβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του ∆ηµάρχου, στον οποίο και µόνο είναι υποχρεωµένη να δίνει λόγο σε κάθε περίπτωση.

Η πρόσληψη ενεργείται και ολοκληρώνεται µε την υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο ειδικής σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να υπερβεί τη θητεία της δηµοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 163 του Ν. 3584 /07.Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣΣχόλια