Γιατί δεν ενεργείτε τα νόμιμα κύριε Δήμαρχε και κύριοι Αντιδήμαρχοι;Από τις 08/11/2012 ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου – Δημ. Σχολείου Μύτικα Αιτ/νίας, απηύθυνε προς το ΔΗΜΑΡΧΟ, τους κους ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Μύτικα την ακόλουθη επιστολή:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                       Μύτικας, 8/11/1012
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤ/ΝΑΣ
Τ.Κ. 30019, ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 
ΠΡΟΣ:
κ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΑΜΑΡΑ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΑΣΤΑΚΟΣ

ΚΟΙΝ.:
1) κ. ΗΛ. ΤΑΜΠΑΚΗ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΚΑΝΔΗΛΑ 

2) κα ΚΩΝ/ΝΑ ΣΑΜΑΡΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΑΣΤΑΚΟΣ 

3) κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΤΖΑΛΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟ Τ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ ΜΥΤΙΚΑΣ 

             
Κύριε ΔΗΜΑΡΧΕ.
Εμείς οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου ΜΥΤΙΚΑ ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας, ώστε να μπαζωθούν οι λακούβες του αμμοχαλικοστρωμένου δρόμου μέσω του οποίου υπάρχει προσπέλαση και είσοδος προς τα παραπάνω σχολεία του ΜΥΤΙΚΑ.
Ο δρόμος αυτός που είναι σε κοινή χρήση εδώ και αρκετά χρόνια, είναι αμμοχαλικοστρωμένος αλλά παρουσιάζει μεγάλες λακούβες που με τις πρώτες βροχές γεμίζουν και μέχρι την Άνοιξη λιμνάζουν, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε βάρκα για να πάμε τα παιδιά μας σχολείο (Βλέπετε σχετική φωτογραφία).
Παρά τις προφορικές οχλήσεις μας στους αρμόδιους του Δήμου (τέως και νυν), δεν έγινε κάποια ενέργεια. Επικαλούνται τα δικαιώματα των ιδιοκτητών επί του δρόμου και ότι αυτοί δεν αφήνουν να μπαζωθούν οι λακούβες.
Όμως, αυτό δεν θίγει επουδενί τα δικαιώματα αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Αυτά παραμένουν και ισχύουν. Ήδη, συντάσσεται η αναγκαία πράξη αναλογισμού μετά από απόφαση του ΔΗΜΟΥ. Ο δρόμος όμως αυτός είναι ήδη κοινόχρηστος (ανεξάρτητα της αποζημίωσης των ιδιοκτητών) και ο Δήμος έχει υποχρέωση να τον διατηρεί επαρκώς προσβάσιμο, έστω και αμμοχαλικοστρωμμένο, αν όχι ασφαλτοστρωμένο. Άλλωστε, με βάση το συνημμένο άρθρο §1 του ΝΔ 17-7-1923, είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της οδού.
Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να δώσετε εντολή ώστε να μπαζωθούν άμεσα με 2-3 αυτοκίνητα αμμοχάλικο οι λακούβες ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής πρόσβαση των παιδιών μας στα σχολεία τους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημα μας αυτό και γι’ αυτό σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας. 

Με εκτίμηση 

Η Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας 


Παρά το έγγραφο αυτό καμία ενέργεια δεν έγινε μέχρι σήμερα. Η εικόνα που επικρατεί είναι αυτή που φαίνεται στις φωτογραφίες.Αν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η κατάσταση επί χρόνια και να μην ενεργεί κανένας κάτι, έστω ένα απλό μπάζωμα.
Πρόσχημα των υπευθύνων είναι η ένσταση των ιδιοκτητών. Πράγματι, υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης των ιδιοκτητών. Όμως, η οδός έχει τεθεί σε κοινή χρήση εδώ και χρόνια. Σε τελική ανάλυση με βάση την συνημμένη §1 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 17/07/1923 (ΦΕΚ 228Α/16.8.23) –ισχύει εδώ και 90 χρόνια!!!, «υπάρχει υποχρέωση των ίδιων των ιδιοκτητών για την απομάκρυνσιν ή αποξήρανσιν των επί των γηπέδων τούτων τυχόν συσσωρευόμενων ανθυγιεινών υλών και λιμναζόντων επί βλάβη της δημοσίας υγείας υδάτων», το οποίο άρθρο παρατίθεται ολόκληρο παρακάτω:

ΝΔ/17-7-23, ΦΕΚ-228/Α/23, (ΦΕΚ-228/Α/16-8-23), ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΑΡΘΡΟΝ-18 
«ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΚΩΜΩΝ κλπ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΕΩΣ».
Απαιτούμενα μέτρα από τους ιδιοκτήτες για την δημόσια υγεία, εντός σχεδίου και εντός ζώνης. 

1. Οι ιδιοκτήται των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και της κατά το άρθρον 14 ζώνης γηπέδων οφείλουσι να λαμβάνωσιν ιδία δαπάνη και φροντίδι, τα απαιτούμενα μέτρα προς ασφραλή και υπό υγιεινούς όρους απομάκρυνσιν ή αποξήρανσιν των επί των γηπέδων τούτων τυχόν συσσωρευομένων ανθυγιεινών υλών και λιμναζόντων επί βλάβη της δημοσίας υγείας υδάτων.
2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον εργασίαι δέον να εκτελώνται κατά τρόπον μη προξενούντα οιανδήποτε ζημίαν επί των ιδιοκτησιών και των οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Πάσα τυχόν τοιαύτη ζημία βαρύνει αποκλειστικώς τον ιδιοκτήτην του εξυγιαντέου γηπέδου.
3. Αι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουσιν εφ' όσον πρόκειται περί περιπτώσεων ανθυγιεινών υλικών κλπ. προερχομένων εκ των κατοικιών και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εφ' ων εφαρμόζονται αι σχετικαί περί αυτών ειδικαί διατάξεις.
4. Προκειμένου περί ελών, προς εξυγίανσιν των οποίων απαιτείται η εκτέλεσις ειδικών υδραυλικών έργων εν μεγάλη κλίμακι, εφαρμόζονται αι περί τούτων σχετικαί διατάξεις μη ισχύοντος εν τη περιπτώσει ταύτη του παρόντος άρθρου. Πάντως ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός είναι αρμόδιος να αποφασίζη μετά γνώμην του Συμβουλίου των Δημοσίων 'Εργων, εάν συντρέχη ή ου λόγος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Αι ανωτέρω διατάξεις ισχύουσιν αναλόγως και επί πόλεων, κωμών κλπ. μη εχουσών εγκεκριμένον σχέδιον.

Έστω λοιπόν και αν είναι ιδιόκτητος ο χώρος του τεθέντος σε κοινή χρήση δρόμου του σχέδιου πόλης, υπάρχει απαίτηση του νόμου να μπαζωθεί και να απομακρυνθούν τα λιμνάζοντα ύδατα και μάλιστα δαπάνη και φροντίδα των ιδίων των ιδιοκτητών.
Γιατί λοιπόν διστάζετε σαν Δήμος να εφαρμόσετε τα νόμιμα;
http://mytikaspress.blogspot.gr/

Σχόλια