Σήμερα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου


       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Στέλιος Παπαναστάσης,  εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με Δεκαέξη (16) θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 και ώρα 20:00 μ.μ, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό...

           Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι….....ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

       Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την Εικοστή Δεύτερη (22η)  του Μηνός  Μάιου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα :

1.Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου «Αποχέτευση όμβριων υδάτων Τ.Δ. Φυτειών».

2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου «Διαμόρφωση δρόμων και βελτίωση βατότητας υπάρχουσας οδοποιίας Τ.Δ. Φυτειών».

3.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διάφορες συντηρήσεις – επισκευές Τ.Ο.Ε.Β. Παλαιομάνινας». 

4.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Μύτικα».

5.Λήψη Απόφασης για την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης 400 τ.μ. στην περιοχή Αγριελιά Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου, για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης της περιοχής Παλιόβαρκας.
(Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)

6.Ανάκληση της αριθ. 30/2013 Απόφασης περί ‘Τροποποίηση και συμπλήρωση της 7/23.11.2012 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ.  «Κοινωφελής  Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου περί «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ.  έτους  2012 του Ν.Π.Ι.Δ.  «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου».

7.Απόδοση – Εξόφληση οφειλής, προς το Ε.Τ.Α.Α.-ΤΜΕΔΕ, ποσού9.241,48€ υπέρ του ΝΙΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΒΛΑΣΙΟΥ για ολική κατάπτωση εγγυητικής επιστολής.          
 (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα)

8.Ένταξη νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας.
 (Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)

9.Έγκριση σύναψης σύμβασης με εθελοντές πυροσβέστες.
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).

10.Έγκριση σύναψης σύμβασης με ΕΛ.ΤΑ. για την πληρωμή Δημοτικών Τελών και Λογαριασμών.   (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα)

11.Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου». (Εισηγητής κος Μπίτας Νικόλαος).

12. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας.
      (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία).

13.Καθορισμός θέσεων και αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).

14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
(Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).

15. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις  Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη εποχιακών-πρόσκαιρων αναγκών . (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).

16. Αίτηση της κας Ντέκα Σωτηρίας   του Νικολάου  για χορήγηση παροχήςύδρευσης στην Τ.Κ. Μαχαιράς. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).
      
 Ο  Πρόεδρος
Παπαναστάσης Στυλιανός

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2.      κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο      
3.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα    
4.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα   
5.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα       
6.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα   
7.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα  
8.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα 
10.   κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα   
11.   κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς      
12.   κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.   κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα  
14.   κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
15.   κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο 
16.   κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο      
17.   κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο  
18.   κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα  
19.   κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.   κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.   κΚατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22.   κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.   κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.   κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.   κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.   κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

-Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
-Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων.
-Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κο Μασσαλή Γεώργιο

Σχόλια