Ένσταση φορέων και Δήμου Ξηρομέρου κατά της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγυαλίου


ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

      Την αντίθεσή τους στη προτεινόμενη από την Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε,συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑΒΙΠΕ  πλατυγιαλίου Αστακού, εκφράζουν με ένσταση τους προς το ΥΠΕΚΑ με κοινοποίηση στο Περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, οι φορείς και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου.
  Αναλυτικά η ένσταση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΥΠΕΚΑ
ΚΟΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
       Η εν λόγω μελέτη της Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε ζητεί επί της ουσίας την ένταξη της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στις διατάξεις του νόμου Ν.2545 ΦΕΚ 254/Α/15.12.1997 και του Ν. 3982 ΦΕΚ 143/Α/17.06.2011.
     Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. στηρίζεται στο Ν.4458/1965 τροποποιημένου με το Ν.742/1977. Στη βάση αυτού του νομικού καθεστώτος εντάσσεται η ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλού στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Δυτικής Ελλάδος και στη βάση αυτού του νομικού καθεστώτος της ΝΑΒΙΠΕσχεδιάζει την ανάπτυξή του ο Δήμος Ξηρομέρου..........    Οι απ΄ την μελέτη ζητούμενες αλλαγές ανατρέπουν άρδην αυτήν την ισορροπία :
- Επιτρέπουν σε μια ιδιωτική εταιρεία να υπερκαθορίσει τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής, οδηγώντας την σε Βιομηχανική «μονοκαλλιέργεια», αφού η αιτούμενη νομική ένταξη επιτρέπει οποιαδήποτε όχληση, ο οποιαδήποτε επικινδυνότητα (οδηγία Sevezo II), άρα οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση στον ευρύτερο χώρο.
- Υποβαθμίζουν (αν δεν αποκλείουν) τον Διαμετακομιστικό χαρακτήρα του λιμανιού της ΝΑΒΙΠΕ, λόγω των παραπάνω, σε αντίθεση με τον Περιφερειακό σχεδιασμό, όπου το Πλατυγιάλι ορίζεται ως μια απ΄τις σημαντικές πύλες εισόδου της Δυτικής Ελλάδας.
- Συγκρούονται με τις υδατοκαλλιεργιτικές δραστηριότητες όπως μέσα απ το Περιφερειακό Πλαίσιο και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες αποτυπώνονται.
- Έρχονται σε αντίθεση με τις υπαρκτές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα της περιοχής και απαγορεύουν την υλοποίηση των τοπικών σχεδιασμών στο επίπεδο του Τουρισμού, των βιολογικών καλλιεργειών, της διαχείρισης των πόρων και της συνολικής παραγωγικής ανασυγκρότησης του δήμου.

      Για να λύσει τέτοιου τύπου προβλήματα ο ίδιος ο ν.3982/11 προβλέπει ιδιαίτερη διαδικασία για την ίδρυση Επιχειρηματικών πάρκων. Προφανώς στην ίδια διαδικασία, για λόγους ουσίας, οφείλουν να ενταχθούν κι οι περιπτώσεις μετάβασης ΒΙΠΕ απ΄το «παλαιό» νομοθετικό πλαίσιο, στο καθεστώς του ν.3982/11, διότι η ένταξη στον εν λόγω νόμο ισοδυναμεί με ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου του νόμου αυτού.
    Έτσι στο άρθρο 46 του νόμου για την ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου, προβλέπεται φάκελος που περιέχει:
α) τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας
β)μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου να τεκμηριώνεται η συμβατότητα με άλλες χρήσεις γης γύρω από το επιχειρηματικό πάρκο
γ) μελέτη τεχνικής οργάνωσης της έκτασης
   Τα παραπάνω συνιστούν το Επιχειρηματικό Σχέδιο.

   Επίσης στο άρθρο 47 του ίδιου νόμου (Ν.3982/11) για την έγκριση ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου λαμβάνεται υπόψη η τήρηση των προϋποθέσεων ίδρυσης και η σκοπιμότητα του έργου, καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 44,45,46 του ίδιου νόμου. 
 Άρα:
Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου (άρθρο 47, παρ.8) επέχει:
α) θέση θετικής γνωμοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και
β) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το ΕΠ κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
     Συνεπώς, θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί ολόκληρος ο φάκελος (άρθρο 47, παρ. 2) και όχι μόνο η ΜΠΕ.

     Με βάση τα παραπάνω καταθέτουμε ένσταση επί της διαδικασίας(δεδομένου ότι ο πλήρης φάκελος δεν έχει κατατεθεί) και ζητούμε την ακύρωσή της. Επίσης είναι προφανές πως διατηρούμε το δικαίωμα νομικής προσφυγής για το θέμα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σχόλια