Προχωράει το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού για Μύτικα, Κανδήλα και Βάρνακα...

 Μια πολύ ευχάριστη είδηση για την Αλυζία ,για το Μύτικα σε πρώτη φάση αλλά και για την Κανδήλα, και Βάρνακα στην συνέχεια. Το έργο του βιολογικού καθαρισμού φαίνεται οτι προχωράει.
Ειδικά για τον Μύτικα που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα είναι ένα έργο σημαντικό, ένα έργο πνοής που θα του δώσει την δυνατότητα για επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη. Στο  ΦΕΚ 470/Δ/5.9.2013 με κοινή απόφαση που υπογράφουν οι Aντιπεριφερειάρχες  Αιτωλ/νίας και Λευκάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ  αντίστοιχα γίνετε Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων λυμάτων των περιοχών Κανδήλας, Μύτικα, Βάρνακα της ΔΕ Αλυζιας Δήμου Ξηρομέρου". Η θέση που καθορίστηκε είναι η θαλάσσια περιοχή, ανοικτά του ακρωτηρίου «Καμιλαύκα» στο Μύτικα. Όπως μας είπαν από τον Δήμο Ξηρομέρου, που έκανε και τις απαιτούμενες ενέργειες, η απόφαση αυτή ήταν κομβική και καθοριστική για την συνέχεια του έργου. Εμείς λέμε μακάρι να ξεκινήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Αναλυτικά τι αναφέρει το ΦΕΚ:

"Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξερ−
γασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων
− λυμάτων των περιοχών Κανδήλας, Μύτικα, Βάρνα−
κα της ΔΕ Αλυζιας Δήμου Ξηρομέρου.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ − ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικα-
σιών……….σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ»
2. Το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ225τΑ/27−12−2010) «Οργανισμός
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Το Ν. 1650/86 –Ν. 3010/02 «Περί προστασίας Περι−
βάλλοντος» ως ισχύει.
4. Το Ν. 3199/2003 «Εναρμόνιση Οδηγίας 2000/60/ΕΚ»
5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87τΑ/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης….Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21−9−2011) «Περιβαλλο−
ντική αδειοδότηση έργων….Υπουργείου Περιβάλλοντος»
7. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 τΑ/13−2−2012) «Ποινική προ−
στασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο−
βλήτων…….. Αλλαγής».
8. Την Υ.Δ Ε1β 221/65 (ΦΕΚ 138 Β/24−2−1965) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει «Περί διάθεσης λυμάτων και
βιομηχανικών αποβλήτων» και την κοινή υπουργική
απόφαση ΔΥΓ2/ΓΠ οικ. 133551/30−9−2008 και το γεγο−
νός ότι δεν προκύπτει σαφώς η κατάργηση της Ειβ
221/1963 Υγειονομικής Διάταξης για τα επεξεργασμένα
υγρά απόβλητα αμιγούς αστικού χαρακτήρα (λύματα)
για τη διαδικασία «Καθορισμός χρήσεως επιφανειακών
υδάτων……» άρθρο 6 αυτής.
9. Την κοινή υπουργική απόφαση 46399/1352/86 (ΦΕΚ
438 B/3−7−1986) «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών
νερών……» ως ισχύει.
10. Την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/5−3−1997
(ΦΕΚ 192/Β/14−3−1997) ως τροποποιήθηκε και ισχύει «Μέ−
τρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων…..».
11. Την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 8600/416/
Ε103/2009(ΦΕΚ 356/ B/2009) «Ποιότητα και μέτρα δια−
χείρισης των υδάτων κολύμβησης……… ».
12. Την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2−2−2011 (ΦΕΚ
354 Β/8−3−2011) «Καθορισμός μέτρων , όρων και διαδι−
κασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
13. Την κοινή υπουργική απόφαση 169280/8−7−2013 με
ΑΔΑ: ΒΛ410−ΠΞΛ «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμε−
ρίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας».
14. Την αρ. 47/5−1−2011 απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ
«Ορισμός Προϊσταμένων …».
15. Την αρ. 232/58/10−1−2011 απόφαση Περιφερειάρχη
ΠΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
16. Την αρ. 46176/935/19−2−2013 (ΦΕΚ 463/Β/26−2−2013)
απόφαση Περιφερειάρχη ΠΔΕ «Ανάθεση άσκησης τομέ−
ων αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες…….».
17. Την αρ. οικ. 157392/3631/10−6−2013 κοινή Διαπερι−
φερειακή απόφαση Αντιπεριφερειαρχών Αιτωλ/νίας
και Λευκάδας «Συγκρότηση Επιτροπής για καθορισμό
χρήσης Υδάτινου Αποδέκτη».
18. Την αρ. οικ. 133548/14−12−2010 απόφαση ΠΠΕ της
ΕΥΠΕ.
19. Τo από 21−6−2013 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής
με συνοδά έγγραφα.
20. Το αρ. 4746/12−4−2013 έγγραφο του Δήμου Ξηρο−
μέρου
21. Την υδρογεωμορφολογία της περιοχής, τις υφι−
στάμενες χρήσεις και δραστηριότητες και τις ανάγκες
της περιοχής, αποφασίζουμε:
Ι. καθορίζεται ως αποδέκτης των επεξεργασμένων
αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων− λυμάτων
από την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών μη επικίν−
δυνων υγρών αποβλήτων− λυμάτων και βοθρολυμάτων
των περιοχών των ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ, ΚΑΝΔΗΛΑΣ, ΒΑΡΝΑΚΑ
και ευρύτερης περιοχής ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ του Δήμου Ξη−
ρομέρου, που πρόκειται να λειτουργήσει στην περιοχή
Κανδήλας Ξηρομέρου, θέση «Πλατανάκι», η θαλάσσια πε−
ριοχή, ανοικτά του ακρωτηρίου «Καμιλαύκα» στο Μύτικα
.
ΙΙ. Καθορίζεται η ανωτέρας τάξης χρήση των υδάτων
του αποδέκτη ως «Θαλάσσια ύδατα δι’ αλιεία εδωδίμων
οστρακοδέρμων και πάσα ετέρα χρήσιν», σύμφωνα με
την Υγειονομική Διάταξη Ε1β 221/1965 άρθρο 4 παρά−
γραφος 2.1.
ΙΙΙ. Τα ύδατα του αποδέκτη θα διατηρούν και μετά τη
διάθεση των επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων
υγρών αποβλήτων τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά
για την ανωτέρας τάξης χρήση(ΥΔ Ε1β 221/1965 άρθρο
4 παράγραφος 2.1.), ήτοι:
• Άνευ επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαί−
ων ή εναποθέσεων ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή
βιομηχανικών αποβλήτων
• Άνευ λυμάτων που δεν υπέστησαν αποτελεσματική
απολύμανση.
• Διαλυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5,0 mg/l.
• Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηρι−
διοειδών για κάθε αντιπροσωπευτική σειρά δειγμάτων
σε περιοχές αλιείας μικρότερη των 70 ανά 100 ml.
• Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει ελαιωδών κεχρω−
σμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή
σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλ−
ληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.
• Καθώς και τα οριζόμενα της κοινής υπουργικής
απόφασης 46399/1352/86 παράρτημα IV «Πρότυπα ποι−
ότητας θαλάσσιων νερών για τη διαβίωση, καλλιέργεια
και αλιεία οστρακοειδών».
IV. Καθορίζονται οι παρακάτω ιδιαίτεροι όροι και
προϋποθέσεις, από συνδυασμό διατάξεων που καλύ−
πτουν τις χρήσεις, δραστηριότητες και οικολογικές,
γεωγραφικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περι−
οχής, λαμβάνοντας υπόψη α. τη γειτνίαση με οικοσύ−
στημα Ποσειδωνίας (Θαλάσσια βλάστηση με Posidonia),
β. το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000,
γ. τις ανάγκες της περιοχής για περιοδική περιορισμένη
άρδευση δ. τις δραστηριότητες της περιοχής (κολύμβη−
ση, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμός, γεωργία, κτηνοτρο−
φία), καθώς και ε. ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
το αναφερόμενο υδατικό σύστημα βάση της ταξινόμη−
σης είναι σε καλή οικολογική κατάσταση, σε άγνωστη
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4707
χημική κατάσταση, προστατευόμενο για υδρόβια είδη
με οικονομική σημασία:
1. Η θέση του σημείου εισόδου του χερσαίου αγωγού
στη θάλασσα ορίζεται με συντεταγμένες χ=231650 και
ψ=4284712 και το τελικό σημείο εκροής του υποθαλάσσιου
αγωγού ορίζεται με συντεταγμένες χ=231458,ψ=4284592
και z=−25, με μήκος υποθαλάσσιου αγωγού συνολικά 250
m και μήκος διάτρητου τμήματός του για υποθαλάσσια
διάθεση−διασπορά επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
τουλάχιστον τριάντα μέτρων από το τελικό σημείο
εκροής. Ο υποθαλάσσιος αγωγός μετά το ακρωτήριο
θα βυθίζεται σε βάθος μεγαλύτερο των 15 m ως τελι−
κού βάθους εκροής 25 m. Τα σημεία εκροής (διάτρητο
τμήμα υποθαλάσσιου αγωγού) των επεξεργασμένων
αποβλήτων θα απέχουν τουλάχιστον πεντακόσια μέτρα
από όρια περιοχών χρησιμοποιούμενων για κολύμβηση
και χίλια μέτρα από ιχθυοκαλλιέργειες.
2. Θα ληφθούν μέτρα και έργα προστασίας και επι−
σήμανσης αγωγού και περιοχής διάθεσης τόσο στα
χερσαία τμήματα όσο και στα υποθαλάσσια.
3. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροής των επεξερ−
γασμένων υγρών προ της διάθεσης προκύπτουν λαμ−
βάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με
την ορισμένη ποιότητα νερών σύμφωνα με τις προδι−
αγραφές της ΥΔ Ε1β 221/1965 άρθρο 4 παράγραφος 2.1
και άρθρο 5 ως «Θαλάσσια ύδατα δι’ αλιεία εδωδίμων
οστρακοδέρμων και πάσα ετέρα χρήσιν», της κοινής
υπουργικής απόφασης 46399/1352/86 παράρτημα IV
«Πρότυπα ποιότητας θαλάσσιων νερών για τη διαβίω−
ση, καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών» και της κοι−
νής υπουργικής απόφασης 5673/400/1997−19661/1999 ως
ισχύει, πίνακας 1 παραρτήματος 1, με ελάχιστη απόδοση
της μονάδας επεξεργασίας 90% και πίνακας 2 ίδιου
παραρτήματος, λόγω ευαισθησίας οικοσυστήματος, με
όποια αυστηρότερα χαρακτηριστικά μπορεί να ορίσουν
οι περιβαλλοντικοί όροι για την διάθεση των επεξεργα−
σμένων αποβλήτων και των νερών του καθορισμένου
αποδέκτη. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα
περιορισμένης άρδευσης κοινής υπουργικής απόφα−
σης 145116/2−2−2011 με επαναχρησιμοποίηση των επε−
ξεργασμένων αποβλήτων δεδομένων των αναγκών και
δυνατοτήτων της περιοχής και πάντα σύμφωνα με τις
περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Όρια εκροής της μονάδας
επεξεργασίας ορίζονται:
Παράμετρος Ανώτατη Συγκέντρωση [mg/l] Ελάχιστη εκατοστιαία μείωση
BOD5 25 70% − 90%
COD 125 75%
ΤSS 35 90%
TP 2 80%
TN 15 70% − 80%
Ολικά Κολοβακτηριοειδή /100ml < 500
Μέγιστη συγκέντρωση στο θα−
λάσσιο περιβάλλον του αποδέ−
κτη 70 ανά 100 ml
Escherichia coli < 100
Θερμοκρασία
Τέτοια ώστε να μην αυξάνει
πάνω από 1,5οC τη φυσική των
νερών
Μέταλλα, λοιπές χημικές ή άλλες
ουσίες
Σε ποσότητα τέτοια που η συ−
γκέντρωση κάθε ουσίας ή μετάλ−
λου στο νερό ή στη σάρκα του
οστρακοειδούς δεν πρέπει να το
αλλοιώνει ούτε να υπερβαίνει το
επίπεδο που προκαλεί βλαβερές
επιδράσεις στα οστρακοειδή και
τις νύμφες τους λαμβανομένων
υπόψη και των αποτελεσμάτων
συνέργειας επί της παρουσίας
περισσοτέρων της μιας ουσίας
ή ενός μετάλλων (σύμφωνα με
τα πρότυπα ποιότητας θαλάσσι−
ων νερών για τη διαβίωση, καλλι−
έργεια και αλιεία οστρακοειδών
της ΚΥΑ46399/1352/27.6/3.7.1986)
pH 7−9
4708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
4. Η διάθεση των αστικών υγρών μη επικίνδυνων απο−
βλήτων− λυμάτων θα γίνεται μετά από τριτοβάθμια επε−
ξεργασία και απολύμανση, τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται
η τήρηση των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων και όρων.
Η μέθοδος και τα στάδια επεξεργασίας θα δίδονται
αναλυτικά σε μελέτη που θα εγκριθεί αρμοδίως. Τα τε−
λικά επεξεργασμένα απόβλητα, πριν διατεθούν στον
αποδέκτη, θα υφίστανται απολύμανση (χλωρίωση ή άλλη
ενδεικνυόμενη) και δέσμευση απολυμαντικής ουσίας
εφόσον απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους..
5. Ο φορέας διαχείρισης της μονάδας επεξεργασίας
−διάθεσης αποβλήτων και η Δημοτική αρχή ως υπεύθυ−
νοι λειτουργίας οφείλουν να διατηρούν τον αποδέκτη
σε καλή κατάσταση μικροβιολογική, χημική και οικο−
λογική, να μην τον επιβαρύνουν και να προβαίνουν σε
διορθωτικές ενέργειες.
6. Θα γίνει τοποθέτηση πινακίδων χρήσης αποδέκτη
και προειδοποιήσεων με τους αναφερόμενους περιορι−
σμούς. Οι υπεύθυνοι να μεριμνούν να μη δημιουργούνται
προβλήματα στον αποδέκτη.
7. Ο φορέας διαχείρισης ή η Δημοτική αρχή, ως αυ−
τός θα ορισθεί από την αδειοδότηση του έργου, θα
είναι επιβλέπων και υπεύθυνος λειτουργίας του έργου
διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Οφείλει να τηρεί
το αρχείο δειγματοληψιών της ποιότητας των αστικών
αποβλήτων −λυμάτων πριν και μετά την επεξεργασία, να
μεριμνά να λαμβάνονται δείγματα των επεξεργασμένων
ως ελέγχου απόδοσης, σταθεροποιήσεως και ορθής
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων
(η συχνότητα θα είναι ως ορίζεται από τη νομοθεσία
και την επιστημονική πρακτική), προκειμένου να τεκμη−
ριώνεται η απόδοση της επεξεργασίας.
8. Ο φορέας διαχείρισης ή η Δημοτική αρχή οφείλει να
τηρεί αρχείο δειγματοληψιών των υδάτων του αποδέκτη
στο σημείο εκροής αλλά και σε ακτίνα διακοσίων (200)
και πεντακοσίων (500) μέτρων από το σημείο διάθεσης
και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα με σκοπό τη συνεχή
προστασία του αποδέκτη και του Περιβάλλοντος.
9. Δείγματα της εκροής και των υδάτων του αποδέκτη
θα λαμβάνονται ανά δεκαπέντε (15) ημέρες την περίοδο
από 1η Απρίλιου ως τέλος Οκτωβρίου και ανά μήνα τη
περίοδο από 1η Νοέμβριο ως τέλος Μαρτίου και θα
ανακοινώνονται αρμοδίως.
10. Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να ορίσει επι−
στημονικό υπεύθυνο κατάλληλης ειδικότητας για τη
διαχείριση των λυμάτων−αποβλήτων, τον οποίο θα γνω−
στοποιήσει στις αρμόδιες αρχές και ο οποίος θα έχει
την ευθύνη της ορθής λειτουργίας της μονάδας και
τήρησης των ανωτέρω.
11. Ο υπεύθυνος λειτουργίας οφείλει να τηρεί όλους
τους ανωτέρω όρους, να λαμβάνει κάθε μέτρο για την
αποφυγή και πρόληψη δημιουργίας προβλημάτων Δημό−
σιας Υγείας και ρύπανσης Περιβάλλοντος, να διευκολύ−
νει τις υπηρεσίες στον έλεγχο και να προσαρμόζεται σε
κάθε νεώτερη αυστηρότερη απαίτηση με γνώμονα την
προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεσολόγγι, 23 Ιουλίου 2013
Οι Aντιπεριφερειάρχες
Αιτωλ/νίας Λευκάδας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ"

Σχόλια