ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣΗ Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, κ. Πηνελόπη Βασιλάκου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης τουσχολικού κυλικείου του ΓΕΛ Κατούνας.
1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται μόνο κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:
α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα.
2. Οι συμβάσεις ισχύουν για έξι (6) χρόνια.
3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στοδιαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεταιστους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
4. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες)  και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 13/01/2014 μέχρι και 13/02/2014 και ώρα 11.00 μ.μ.
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του διευθυντή του ΓΕΛ Κατούνας κ. Κολοβού Φωτίου,  στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ημέρες. 
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής κανένας φάκελος δεν θα γίνει δεκτός.
Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στις 13/02/2014 μετά τις 12.00 μ.μ.
Βόνιτσα, 13-01-2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
http://katounanews.blogspot.gr/

Σχόλια