ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Δημότες,  Φορείς, Σύλλογοι, Οργανώσεις του Δήμου,  που επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους  έως και την Παρασκευή 12.09.2014, στο Δημοτικό  Κατάστημα της έδρας του Δήμου στον Αστακό και στην υπάλληλο κα Σκαπέτη Ιωάννα. 
     Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α)-των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β)-των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ)-των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ)-των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε)-των ενώσεων και συλλόγων γονέων 
στ)-των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ)-των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η)-άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ)-εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι)-δημότες.........     Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική καιστην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.
     Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή.

      Στην παρ.4 του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας αναφέρεται ότι οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α)-Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β)-Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ)-Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ)-Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

   Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει τηνπαράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΑΛΟΥΝΗΣ  ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

Σχόλια