Σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2014 προχώρησε η δημοτική αρχή Ξηρομέρου


ΑΠΟ ΜΥΤΙΚΑS PRESS

     Σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2014 προχώρησε η νέα δημοτική αρχή, με αντίθετη σε αυτή την ενέργεια την μείζονα αντιπολίτευση και την δημοτική παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης.
      Η Συμπολιτεία ψήφισε ως εξής: Παρόν ο κ. Γεωργαλής και μόνο για ένα σημείο ψήφισε κατά ο κ. Τζαχρήστας.
Ο κ. Κατσιπάνος απουσίαζε.
     Ως γνωστό, εναντίον της προγενέστερης απόφασης 121/2014 για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, εκκρεμεί προσφυγή ενώπιον του ελεγκτή νομιμότητας και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης κ. Διδασκάλου.
      Ο Δήμαρχος, όπως καταγγέλλει η μείζονα αντιπολίτευση, έκανε το πρωτοφανές να ανακοινώσει μέσα στο δημοτικό Συμβούλιο ότι η προσφυγή απορρίφθηκε πριν ακόμα βγει σχετική απόφαση.....
    Δείτε την απόφαση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Έχει ενδιαφέρον...........ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από το πρακτικό της με αριθ. 21 /2014 Τακτικής Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.
Αριθμός Αποφάσεως : 164 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Εικοστή Ενάτη (29η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 17.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 15665 / 25.11.2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυμπεράτου Σπυρίδωνα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών ευρέθησαν παρόντα είκοσι δύο (22) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Λυμπεράτος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 
2. Βραχάς Παναγιώτης 
3. Γαζέτας Παναγιώτης 
4. Γεωργούλας Κωνσταντίνος 
5. Γκόλιας Παναγιώτης 
6. Κακούρης Ηλίας 
7. Καυμενάκης Σπυρίδων
8. Κυριάκος Κωνσταντίνος
9. Λαϊνάς Κωνσταντίνος 
10. Λιβάνης Θεόδωρος 
11. Ναούμης Νικόλαος
12. Ρετούλης Θωμάς
13. Σόμπολος Απόστολο
14. Βελόνας Απόστολος (μείζονα μειοψηφία)
15. Ζορμπάς Ιωάννης
16. Καρφής Θωμάς
17. Κολοβός Χρήστος
18. Ταμπάκης Ηλίας
19. Γεωργαλής Ηλίας (ελάσσονα μειοψηφία)
20. Τζαχρήστας Παναγιώτης
21. Κομπλίτσης Δημήτριος (ήσσονα μειοψηφία)
22. Κατσιπάνος Αναστάσιος (αποχώρησε κατά την συζήτηση του 4ου Θ.Η.Δ.)
-------------------------------------------------------
23. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων και πριν την συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης )

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μουρκούσης Βασίλειος
(Δικαιολογημένος)
2. Πανταζής Απόστολος
 (Δικαιολογημένος
3. Τσάρκος Βασίλειος
4. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν

      Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος όπως επίσης κλήθηκαν και οι Πρόεδροι όλων των Κοινοτήτων του Δήμου από τους οποίους
παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού καθώς και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βάρνακα, Προδρόμου, Χρυσοβίτσας, Σκουρτού, Αγραμπέλου, Μαχαιράς και Μπαμπίνης.
    Επίσης παρευρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γερόλυμος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών.
      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο, ο οποίος εισηγούμενος το 21o θέμα Ημερήσιας Διάταξης είπε τα εξής :

    Με την αριθ. 284/25.11.2014 Απόφαση της (Α.Δ.Α. 66ΝΓΩΚΖ-ΒΧ8) περί «Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014 η οποία σας διενεμήθη , η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
    Εισηγούμαι τροποποίηση στην παράγραφο Δ2 η οποία έχει διαμορφώνεται ως κάτωθι:
«Δ2. Το ίδιο ως άνω συνολικό ποσό των 33.000 €, από Τακτικά, να μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, ως κάτωθι:

α.-Ποσό 4.900 €, στον Κ.Α. 30-7311.001, με τίτλο «Κατασκευή πατώματος Σχολείου Αρχοντοχωρίου»
β.-Ποσό 5.000 €, στον Κ.Α. 10-6612, προς ενίσχυσή του, για την «Προμήθεια γραφικής υλικών και λοιπών ειδών γραφείων».
γ.-Ποσό 2.229,74 €, στον Κ.Α. 00-6731.002, προς ενίσχυσή του, στον οποίο γράφηκε με την παράγραφο της παρούσας Γ2β ποσό 50.000 € με τίτλο «Εκτακτη επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ¨Πολιτισμός, Αθλητισμός και Περιβάλλον-Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ξηρομέρου¨» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. ανέρχεται σε 52.229,74 €
δ.-Ποσό 12.200 €, στον Κ.Α. 30-7323.001 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου ΤΚ Αρχοντοχωρίου»
ε.-Ποσό 4.900 €, στον Κ.Α 30-7311.003 με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείου) Αστακού»
στ. Ποσό 200 €, στον Κ.Α. 10-6011.003, προς ενίσχυσή του, για την Μισθοδοσία Τακτικών Υπαλλήλων ΚΕΠ,
ζ. Ποσό 200 €, στον Κ.Α. 30-6051.001, προς ενίσχυσή του, για Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια)
η. Ποσό 200 €, στον Κ.Α. 30-6051.002, προς ενίσχυσή του, για Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
θ. Ποσό 600 €, στον Κ.Α. 30-6011.001, προς ενίσχυσή του, για την Μισθοδοσία Τακτικών Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών
ι. Ποσό 400 €, στον Κ.Α. 35-6011.001, προς ενίσχυσή του, για την Μισθοδοσία Τακτικών Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου,
ια. Ποσό 50 €, στον Κ.Α. 35-6051.002, προς ενίσχυσή του, για Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ.
ιβ. Ποσό 2.120,26 €, στον Κ.Α. 00-6121, προς ενίσχυσή του, για Αντιμισθία Δημάρχου, Προέδρου Δ.Σ. και Αντιδημάρχων».

      Η εισηγήτρια της μείζονος μειοψηφίας, Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα λαμβάνοντας τον λόγο είπε τα εξής:
     Ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ 104/2014 προβήκαμε στη λήψη απόφασης για την έγκριση-διάθεση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ. ΜΕ τις πράξεις 77/16-10 2014 και 73/9-10-2014 της επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου επιστράφηκαν αθεώρητα εντάλματα.
     Στη τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25/11/2014 ζήτησα και έλαβα αντίγραφα των πράξεων της Επιτρόπου για να δω την αιτιολόγηση της μη θεώρησης των ενταλμάτωναυτών .
     Ως απερχόμενη Δημοτική Αρχή είχαμε προβεί ως οικονομική επιτροπή σε 7 αναθέσεις των απαραίτητων μελετών για την ένταξη του Δήμου Ξηρομέρου στο έργο «Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης έργου: “Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία” ».
      Έργο που τελικά λόγω εκκρεμοτήτων δεν κατέστη δυνατόν να απορροφήσουμε αλλά υπάρχει η διαβεβαίωση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κυρίου Κατσιφάρα ότι θα είναι μέσα στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2013-2020 .
      Μάλιστα σε προγενέστερες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε παραλάβει τις 5 από τις 7 μελέτες. Λόγω της μη έγκαιρης ένταξης του έργου οι μελέτες αυτές δεν έχουν πληρωθεί αλλά προκειμένου για την συνέχιση του έργου και από τη στιγμή που υπάρχουν οι σχετικές διαβεβαιώσεις του κυρίου περιφερειάρχη και οι σχετικές εγκεκριμένες αποφάσεις και με δεδομένο ότι τις έχουμε παραλάβει θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ενταχθούν στα ληξιπρόθεσμα .
    Όσον αφορά τον τίτλο του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φυτειών, ως ο 3ος λογαριασμός ΤΥΔΚ», ο κύριος Τζαχρήστας έχει αναφέρει πολλάκις , αν κάνω λάθος συγχωρήστε με, ότι υπάρχει ειδικευμένη πίστωση για το έργω αυτό οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπει η οφειλή αυτή στα ληξιπρόθεσμα.

     Επίσης αποτελεί το λιγότερο πρόκληση της Δημοτικής αρχής και του δημάρχου να εντάξει στα ληξιπρόθεσμα τη δαπάνη με τίτλο «Οφειλή Κάπα Σίγμα Δέλτα, για καταχώρηση συνέντευξης Δημάρχου Αλυζίας (Διαφήμιση), ετών 2002,2003».  Το διάστημα αυτό 2002-2003 δήμαρχος Αλυζίας ήταν οσημερινός δήμαρχος Ξηρομέρου κύριος Γαλούνης Ερωτόκριτος .
    Η δαπάνη αυτή αποσκοπούσε στην προσωπική προβολή του δημάρχου και δεν είχε οιαδήποτε συναφή σχέση, ούτε με την καθημερινότητα του πολίτη, ούτε με την προάσπιση των συμφερόντων  του Δήμου και για τους λόγους αυτούς εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ένταξη της δαπάνης αυτής στα ληξιπρόθεσμα. Σίγουρα θα υπάρχουν πιο σοβάδες και αναγκαίες δαπάνες για να ενταχθούν στα ληξιπρόθεσμα.
     Και αυτό το λέω διότι η πλειονότητα των οφειλών που εντάσσονται στα ληξιπρόθεσμα αφορούν τη ΔΕ Αλυζίας . Και το αναφέρω ως γεγονός για τα χρέη που κληρονομήσαμε και εμείς ως απελθούσα δημοτική αρχή .
    Και δεν κάναμε διακρίσεις να βγάλουμε τη δε Αλυζίας εκτός. Στόχος μας ήταν η εξόφληση των προμηθευτών και των εργολάβων, αναγνωρισμένων δαπανών .

       Βλέπουμε επίσης ότι στην αναμόρφωση υπάρχουν οι ακόλουθες δαπάνες :
-«Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείου) Αστακού συνολικού προϋπολογισμού 4.900 €.
   Στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα τους απολογισμούς ετών 2012 και 2013 η νυν δημοτική αρχή έκανε λόγο για θολά σημεία με πληθώρα απευθείας αναθέσεων.
       Αν λοιπόν εμείς τα κάναμε όλα λάθος, κατ’ εσάς πως εξηγείτε το γεγονός ότι ακολουθείται τα ίδια?
       Πως εξηγείτε την τακτική σας ότι δημιουργείτε δαπάνες με προϋπολογισμό κάτω των 5000 ευρώ για να μην υπόκεινται οι δαπάνες αυτές στον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου και να εξοφλούνται σε χρόνο ρεκόρ από το ταμείο του δήμου?

     Και κάτι ακόμα. Πως εξηγείτε τις κατατμήσεις στις οποίες προβαίνετε.
     Και για να ενημερώσω το σώμα θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ:
-Στις 17/10/2014 σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στην οποία ήμουν παρούσα λήφθηκε η υπ’ αριθμ 244/2014 απόφαση με θέμα «Έγκριση διάθεση πίστωσης για ‘Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Αστακού» ποσού 6.368,95 €.
  Μάλιστα πρόσφατα έγινε και η σχετική ανάθεση σε εργολάβο.

-Στις 14 /11/2014 σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής από την οποία απουσίαζα για λόγους υγείας λήφθηκε η υπ’ αριθμ 274/2014 απόφαση με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ‘Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αστακού». Μάλιστα έγινε και η ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος και της ασφάλειας των μαθητών, στον εργολάβο αντί ποσού 12.οοο ευρώ
       Αποτελούν αυτά τα δυο έργα κατάτμηση κύριε δήμαρχε, προκειμένου να αποφύγετε να γίνει πρόχειρος διαγωνισμός ή όχι:
Ενημερώστε το σώμα και εμένα αν κάνω λάθος.

Συνολικά από την αναμόρφωση:
Από το άρθρο Α λέω ναι εκτός από 3η
Από το άρθρο Β λέω όχι στο Β 1ΣΤ
Ναι στο άρθρο Γ
Από το άρθρο Δ λέω όχι στο 2δ,2ε
Ναι στα άρθρα Ε,ΣΤ,Ζ.

      Ο εισηγητής της ελάσσονος μειοψηφίας Τζαχρήστας Παναγιώτης,διαφώνησε με την μη απόδοση του μισθώματος που προήλθε από την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης στον οικισμό Κουβαρά στην Δ.Ε. Φυτειών.

     Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κομπλίτσης Δημήτριος (ήσσονα μειοψηφία) λαμβάνοντας τον λόγο διαφώνησε με την κυβερνητική πολιτική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών διότι ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε τα απαραίτητα χρήματα για τα έξοδα των σχολείων.

   Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κολοβός Χρήστος, λαμβάνοντας τον λόγο είπε τα εξής:
   Χαίρομαι που με την αναμόρφωση αυτή δίνεται η δυνατότητα με τηναποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους των 68.019 για το έργο "αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων δήμου Φυτειών", να συνεχισθούν οι εργασίες και να αναπλασθεί η θέσις ‘Πλάτανος’ στις Φυτείες που είναι και η είσοδος - διασταύρωση προς Κατούνα- Αστακό- Αγρίνιο. Η προηγούμενη αντιδήμαρχος Φυτειών για να απεμπλακεί η υπόθεση και να γίνουν έργα στον "Πλάτανο" είχε προτείνει και εγκρίθηκε να περάσει δαπάνη με το τεχνικόπρόγραμμα από άλλους κωδικούς για ολοκλήρωση του έργου. 
     Κάποιοι είχαν αντιρρήσεις. Τι θα πείραζε να γίνει το έργο. Τι θα πείραζε να γίνει το έργο με ξεχωριστή δαπάνη και αν υπήρχε θετική εξέλιξη για τη πληρωμή του παραπάνω ποσού, θα υπήρχαν νόμιμοι τρόποι να κάνουμε και κάτι άλλο καλό για τον πλάτανο και το χωριό. Έχω εδώ μπροστά μου την υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου από τον Απρίλιο του 2014 και τη γνωμοδότηση δικηγόρου του δήμου για απεμπλοκή των δικαστικών διεκδικήσεων, πληρωμή του λογαριασμού και συνέχιση του έργου.
      Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα στοιχεία είναι εδώ, ότι επιτέλους θα τελειώσει αυτό το έργο.

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου Γαλούνη Ερωτόκριτου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναμορφώνει τον Προϋπ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2014, ως κάτωθι:
Α. 1. Εισάγει ως έσοδο του Κ.Α. εσόδων 1215.001 (Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για εξόφληση Ληξιπρόθεσμων) ποσό 42.605 €, που αποτελεί διαφορά του επιχορηγούμενου ποσού από το ΥΠ.ΕΣ. για την αιτία αυτή και του εγγεγραμμένου ποσού 313.071,20 (όπως τελικά έχει διαμορφωθεί σήμερα) στον Π/Υ έτους 2014, το οποίο και να μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α.
2. Μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. συνολικό ποσό 93.605,85 €, από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για Ληξιπρόθεσμα, από το σκέλος των εξόδων, ως κάτωθι:

α. Συνολικό ποσό 45.129,05 €, λόγω του ότι τα αντίστοιχα Χρηματικά Εντάλματα (Α-26, 27/27- 5-2014 και 28, 29, 30 και 31/2-6-2014) που εξέδωσε ο Δήμος μας για την εξόφληση τους μέσω της επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεών του, ως η 58/2014 απόφαση Δ.Σ., ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΘΕΩΡΗΤΑ από την κα Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού μας για τους λόγους που στην 77/16-10-2014 Πράξη της αναφέρονται, και συγκεκριμένα:

i. Ποσό 6.925,90 €, από τον Κ.Α. 80-8322.048 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Αρχοντοχωρίου Αλυζίας¨ έτους 2010»,
ii. Ποσό 6.925,90 €, από τον Κ.Α. 80-8322.050 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Κανδήλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,
iii. Ποσό 6.925,90 €, από τον Κ.Α. 80-8322.051 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. ΜύτικαΑλυζίας¨ έτους 2010»,
iv. Ποσό 6.925,90 €, από τον Κ.Α. 80-8322.052 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Παναγούλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,
v. Ποσό 6.925,90 €, από τον Κ.Α. 80-8322.049 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Βάρνακα Αλυζίας¨ έτους 2010»,
vi. Ποσό 10.499,55 €, από τον Κ.Α. 80-8322.021 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου 1ου λογαριασμού ¨Ανόρυξη γεώτρησης Δ.Δ. ΑρχοντοχωρίουΑλυζίας¨ έτους 2010»,

β. Συνολικό ποσό 48.476,80 €, λόγω του ότι τα αντίστοιχα Χρηματικά Εντάλματα (Α-20, 22 και23/27-5-2014 και 32, 33, 34, και 35/2-6-2014) που εξέδωσε ο Δήμος μας για την εξόφληση τους μέσω της επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεών, ως η 58/2014 απόφαση Δ.Σ., ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΘΕΩΡΗΤΑ από την κα Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού μας για τους λόγους που στην 73/9-10-2014 Πράξη της αναφέρονται, και
συγκεκριμένα:

i. Ποσό 6.925 €, από τον Κ.Α. 80-8322.032 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Β. Ζέπουγια ¨Μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος εκτέλεσης έργου Διάνοιξης αγροτικού δρόμου Δ.Δ. Αρχοντοχωρίου Αλυζίας¨ έτους 2010»,
ii. Ποσό 6.925,90 €, από τον Κ.Α. 80-8322.054 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Σπ. Καλογιάννη για ¨Μικρά Αντιπλημμυρικά –Καθαρισμοί ρεμάτων Δ.Δ. Παναγούλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,
iii. Ποσό 6.925,90 €, από τον Κ.Α. 80-8322.053 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Σπ. Καλογιάννη για ¨Μικρά Αντιπλημμυρικά –Καθαρισμοί ρεμάτων Δ.Δ. Βάρνακα Αλυζίας¨ έτους 2010»,
iv. Ποσό 6.925 €, από τον Κ.Α. 80-8322.031 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Σωτ. Μπορδούβαλη για Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιών πηγώνΒάρνακα Αλυζίας¨ έτους 2010»,
v. Ποσό 6.925 €, από τον Κ.Α. 80-8322.025 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Γεωρ.Μηριούνη για ¨Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Κανδήλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,
vi. Ποσό 6.925 €, από τον Κ.Α. 80-8322.024 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Γεωρ. Μηριούνη για ¨Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. ΒάρνακαΑλυζίας¨ έτους 2010»,
vii. Ποσό 6.925 €, από τον Κ.Α. 80-8322.026 με τίτλο «Εξόφληση οφειλήςΓεωρ.Μηριούνη για ¨Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Παναγούλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,

3. Το ίδιο παραπάνω συνολικό ποσό των 136.210,85 € [42.605 € + 93.605,85 € (45.129,05 + 48.476,80)], από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου μας) μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων του Π/Υ (ομάδα 80-83) και στους παρακάτω Κ.Α. εξόδων, για την ισόποση κάλυψη άλλων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Δήμου μας, ως κάτωθι:

α. Ποσό 68.019 €, στον Κ.Α. 80-8322.002, με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φυτειών, ως ο 3ος Λογαριασμός ΤΥΔΚ»
β. Ποσό 2.850 €, στον Κ.Α. 80-8313.001, με τίτλο «Καταβολή αποζημίωσης Ζαχαρία Αργύρη, ως η 688/2013 Απόφαση Δ/κού Εφετείου Πατρών»
γ. Ποσό 5.535 €, στον Κ.Α. 80-8323.007, με τίτλο «Οφειλή Μaria – Tereza AQUINO, για εκπόνηση ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης έργου ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία»
δ. Ποσό 12.300 €, στον Κ.Α. 80-8323.008, με τίτλο «Οφειλής Ανδρέα Γουβέτα για εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης έργου ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του
Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία»
ε. Ποσό 18.450 €, στον Κ.Α. 80-8323.009, με τίτλο «Οφειλής Κων/νας Ζερβού, για εκπόνηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης έργου ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία»
στ. Ποσό 5.535 €, στον Κ.Α. 80-8323.010, με τίτλο «Οφειλής Γεωργίου Σουρή, για εκπόνηση Μελέτης Ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π. Η/Μ έργου ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία»
ζ. Ποσό 4.244,24 €, στον Κ.Α. 80-8322.067, με τίτλο «Οφειλής Νικολάου Καϊπάνου, για κατασκευή βάσης θεμελίωσης κερκίδων γηπέδου Δ.Δ. Κανδήλας»
η. Ποσό 2.141,32 €, στον Κ.Α. 80-8315.037 με τίτλο «Οφειλή Κάπα Σίγμα Δέλτα,για καταχώρηση συνέντευξης Δημάρχου Αλυζίας (Διαφήμιση), ετών 2002, 2003- 2τιμ.»
θ. Ποσό 602,90 €, στον Κ.Α. 80-8316.041, με τίτλο «Οφειλή Καλογερά Ν. και Σία Ο.Ε. για ¨Προμήθεια φιαλών ποσίμου νερού Δημαρχείου Αλυζίας έτους 2005¨ -5 τιμ.»
ι. Ποσό 9.225 €, στον Κ.Α. 80-8313.022, με τίτλο «Οφειλή Μηχανογραφική ΕΠΕ για συντήρηση, έλεγχο, επισκευή εφαρμογών πρωτοκόλλου – δημοτολογίου»
ια. Ποσό 132,23 €, στον Κ.Α. 80-8315.044, με τίτλο «Οφειλή Μοσχανδρέου & Σια Ε.Ε. για δημοσίευση Δήμου έτους 2012 περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας έργου: Ανάπλαση πλατείας Φυτειών»
ιβ. Ποσό 106,74 €, στον Κ.Α. 80-8316.009, με τίτλο «Οφειλή προς Σοφία Νταή για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ΜΕ 40385) – 3 Τιμ. έτους 2012)»
ιγ. Ποσό 619,92 €, στον Κ.Α. 80-8313.009, με τίτλο «Οφειλή προς Βασίλειο Νταή για επισκευή ελαστικών οχημάτων Δήμου (7 τιμ.) έτους 2012»
ιδ. Ποσό 5.994,40 €, στον Κ.Α. 80-8322.001, με τίτλο «Οφειλή Κων/νου Παπαθανασίου για έργο: Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Δ/των από λακούβες»
ιε. Ποσό 455,10 €, στον Κ.Α. 80-8315.053, με τίτλο «Οφειλή Πηνελόπης Παρασκευοπούλου για (3) δημοσιεύσεις Δήμου έτους 2012 α) Διακήρυξης δημοπρασίας έργου: Διαμ/ση δρόμων & βελτίωση υπάρχουσας οδοποιίας ΤΚ Φυτειών, β) Διακήρυξης δημοπρασίας έργου: Αποχέτευση ομβρίων υδάτων ΤΔ Φυτειών γ) Περίληψης διακήρυξης έργου: Ανάπλαση πλατείας Φυτειών»

Β. 1. Εγγράφει στην ομάδα εξόδων 80-81 και σε αντίστοιχους Κ.Α. τις παραπάνω αποδεσμευθείσες πιστώσεις από την ομάδα εξόδων 80-83 συνολικού ποσού 93.605,85 €, που επεστράφησαν ως αθεώρητες από την κα Επίτροπο του Νομού μας, όπου και θα παραμείνουν ως οφειλές, για τις ίδιες ως άνω αιτίες, και για το λόγο αυτό, να αναμορφώσει τον Π/Υ του Δήμου 2014, μεταφέροντας στον Αποθεματικό Κ.Α. συνολικό ποσό 93.605,85 €, από το σκέλος των εξόδων αυτού και από τους Κ.Α. εξόδων, ως κάτωθι:

α. Ποσό 5.535 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, από τον Κ.Α. 80-8123.0007, με τίτλο «Οφειλή Μaria – Tereza AQUINO, για εκπόνηση ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης έργου ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία», καθόσον αυτή εντάχθηκε, με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
β. Ποσό 12.300 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, από τον Κ.Α. 80-8123.008, με τίτλο «Οφειλή Ανδρέα Γουβέτα για εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης έργου ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
γ. Ποσό 18.450 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, από τον Κ.Α. 80-8123.009, με τίτλο «Οφειλή Κων/νας Ζερβού, για εκπόνηση Τοπογραφικής Αποτύπωσης έργου ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
δ. Ποσό 5.535 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, από τον Κ.Α. 80-8123.010, με τίτλο «Οφειλή Γεωργίου Σουρή, για εκπόνηση Μελέτης Ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π. Η/Μ έργου ¨Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Αστακού, ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου Αστακού και αισθητική αναβάθμιση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντρική πλατεία», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ε. Ποσό 4.244,24 €, από ΣΑΤΑ Π.Ε., από τον Κ.Α. 80-8122.067, με τίτλο «Οφειλή Νικολάου Καϊπάνου, για κατασκευή βάσης θεμελίωσης κερκίδων γηπέδου Δ.Δ. Κανδήλας», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
στ. Ποσό 2.141,32 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 80-8115.037 με τίτλο «Οφειλή Κάπα Σίγμα Δέλτα, για καταχώρηση συνέντευξης Δημάρχου Αλυζίας (Διαφήμιση), ετών 2002, 2003- 2τιμ.», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ζ. Ποσό 602,90 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 80-8116.041, με τίτλο «Οφειλή Καλογερά Ν. και Σία Ο.Ε. για ¨Προμήθεια φιαλών ποσίμου νερού Δημαρχείου Αλυζίας έτους 2005¨ -5 τιμ.», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
η. Ποσό 9.225 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 80-8113.022, με τίτλο «Οφειλή Μηχανογραφική ΕΠΕ για συντήρηση, έλεγχο, επισκευή εφαρμογών πρωτοκόλλου – δημοτολογίου», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
θ. Ποσό 132,23 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 80-8115.044, με τίτλο «Οφειλή Μοσχανδρέου & Σια Ε.Ε. για δημοσίευση Δήμου έτους 2012 περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας έργου: Ανάπλαση πλατείας Φυτειών», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ι. Ποσό 106,74 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 80-8116.009, με τίτλο «Οφειλή προς Σοφία Νταή για προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ΜΕ 40385)
– 3 Τιμ. έτους 2012)», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ια. Ποσό 619,92 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 80-8113.009, με τίτλο «Οφειλή προς Βασίλειο Νταή για επισκευή ελαστικών οχημάτων Δήμου (7 τιμ.) έτους 2012», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ιβ. Ποσό 5.994,40 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, από τον Κ.Α. 80-8122.001, με τίτλο «Οφειλή Κων/νου Παπαθανασίου για έργο: Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Δ/των από λακκούβες», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ιγ. Ποσό 455,10 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 80-8115.053, με τίτλο «Οφειλή Πηνελόπης Παρασκευοπούλου για (3) δημοσιεύσεις Δήμου έτους 2012 α) Διακήρυξης δημοπρασίας
έργου: Διαμ/ση δρόμων & βελτίωση υπάρχουσας οδοποιίας ΤΚ Φυτειών, β) Διακήρυξης δημοπρασίας έργου: Αποχέτευση ομβρίων υδάτων ΤΔ Φυτειών γ) Περίληψης διακήρυξης έργου: Ανάπλαση πλατείας Φυτειών», καθόσον αυτή εντάχθηκε με την παρούσα (προηγούμενο κεφάλαιο) να εξοφληθεί από την σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
ιδ. Ποσό 28.264 €, από ΣΑΤΑ Π.Ε., από τον Κ.Α. εξόδων 25-7312.002, στον οποίο είναι ήδη γραμμένη πίστωση 43.408,43 € (αρχική εγγραφή 79.032,90 € - 35.624,47 με την 108/2014
απόφαση Δ.Σ.) με τίτλο συνεχιζόμενου έργου «Αποκατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών», (Αντιλογισμός – ανατροπή δέσμευσης με την 277/2014 απόφαση Ο.Ε.), επειδή εκτιμάμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα απορροφηθεί η ως άνω πίστωση μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, ότι για το ως άνω έργο έχει επέλθει ήδη διακοπή εργασιών σύμφωνα με το αριθμ. 2224/31-1- 2012 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, και ότι σε κάθε περίπτωση θα γίνουν οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες συνέχισης του έργου αυτού και θα εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον Π/Υ έτους 2015

2. Το ίδιο ως άνω ποσό (93.605,85 €), μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, προκειμένου να εγγράψει στην ομάδα 80-81 τις άνω αποδεσμευθείσες πιστώσεις, ως παρακάτω:
α. Ποσό 6.925,90 €, από ΣΑΤΑ Π.Ε., στον Κ.Α. 80-8122.048 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Αρχοντοχωρίου Αλυζίας¨ έτους 2010»,
β. Ποσό 6.925,90 €, από ΣΑΤΑ Π.Ε, στον Κ.Α. 80-8122.050 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Κανδήλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,
γ. Ποσό 6.925,90 €, από ΣΑΤΑ Π.Ε, στον Κ.Α. 80-8122.051 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Μύτικα Αλυζίας¨ έτους 2010»,
δ. Ποσό 6.925,90 €, από ΣΑΤΑ Π.Ε, σ τον Κ.Α. 80-8122.052 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Παναγούλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,
ε. Ποσό 6.925,90 €, από ΣΑΤΑ Π.Ε (4.804,64) και από το άρθρ. 27 Ν. 3756/09 (2.121,26), στον Κ.Α. 80-8122.049 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου για ¨Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ύδρευσης Δ.Δ. Βάρνακα Αλυζίας¨ έτους 2010»,
στ. Ποσό 10.499,55 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, στον Κ.Α. 80-8122.021 με τιτλο «Εξόφληση οφειλής Μιχ. Μητρόπουλου 1ου λογαριασμού ¨Ανόρυξη γεώτρησης Δ.Δ. Αρχοντοχωρίου Αλυζίας¨ έτους 2010»,
ζ. Ποσό 6.925 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, στον Κ.Α. 80-8122.032 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Β. Ζέπου για ¨Μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος εκτέλεσης έργου Διάνοιξης αγροτικού δρόμου Δ.Δ. Αρχοντοχωρίου Αλυζίας¨ έτους 2010»,
η. Ποσό 6.925,90 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, στον Κ.Α. 80-8122.054 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Σπ. Καλογιάννη για ¨Μικρά Αντιπλημμυρικά –Καθαρισμοί ρεμάτων Δ.Δ. Παναγούλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,
θ. Ποσό 6.925,90 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, στον Κ.Α. 80-8122.053 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Σπ. Καλογιάννη για ¨Μικρά Αντιπλημμυρικά –Καθαρισμοί ρεμάτων Δ.Δ. Βάρνακα Αλυζίας¨ έτους 2010»,
ι. Ποσό 6.925 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, στον Κ.Α. 80-8122.031 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Σωτ. Μπουρδούβαλη για Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιών πηγών Βάρνακα Αλυζίας¨ έτους 2010»,
ια. Ποσό 6.925 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09, στον Κ.Α. 80-8122.025 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Γεωρ. Μηριούνη για ¨Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Κανδήλας Αλυζίας¨ έτους 2010»,
ιβ. Ποσό 6.925 €, από το άρθρο 27 Ν. 3756/09 (566,79 €) + από Τακτικά (6.358,21), στον Κ.Α. 80-8122.024 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Γεωρ. Μηριούνη για ¨Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βάρνακα Αλυζίας¨ έτους 2010»,
ιγ. Ποσό 6.925 €, από Τακτικά, στον Κ.Α. 80-8122.026 με τίτλο «Εξόφληση οφειλής Γεωρ. Μηριούνη για ¨Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Παναγούλας Αλυζίας¨ έτους 2010».

Γ. 1. Εισάγει την διαφορά συνολικού ποσού 283.475,50 €, όπως αυτή προκύπτει από τους οικείους Απολογιστικούς Πίνακες την 24-11-2014, εκ του ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ συνολικού αθροίσματος ποσού 1.017.484,10 € της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 και του ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΟΣ συνολικού αθροίσματος ποσού 734.008,60 € της ιδίας ΟΜΑΔΑΣ, ως έσοδο των κάτωθι Κ.Α.
εσόδων:

α. 0122 (Δικαιώματα από εμποροπανήγυρη στη θέση Κουβαρά Φυτειών), ποσού 40.000 €, σύμφωνα με την 123/2014 απόφαση του Δ.Σ.
β. 0311 (Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού), ποσού 208.357,14 €, σύμφωνα με τις σχετικές Μηνιαίες Εκκαθαριστικές Καταστάσεις της ΔΕΗ και το αριθμ. 379/13-11-2014 γραμμάτιο είσπραξης του Δήμου μας, που αφορά αντίστοιχα σε εισπραχθέντα από τη ΔΕΗ Τέλη Καθαριότητας
και παρακρατηθέντα από αυτή (ΔΕΗ) για τον φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και για τον φωτισμό και κίνηση των αντλιοστασίων ύδρευσης περιόδου από 1/6-30/9/14
γ. 0712.001 (Μισθ. θαλασσίων εκτάσεων, άρθ. 15 Ν. 2130/93), ποσού 25.475 €
δ. 1512.001 (Πρόστιμα Κ.Ο.Κ –Ν.Δ 805/71 -2130/93 άρθρ. 31), ποσού 9.643,36 €

2. Το ίδιο ως άνω ποσό 283.475,50 € (διαφορά της Ομάδας Εσόδων 1), μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, ως εξής:
α. Ποσό 208.357,14 €, (από Ανταποδοτικά) στο Κ.Α. 20-6211.001 (Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό Οδών, Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων), προς ενίσχυσή του,
β. Ποσό 50.000 € (από Τακτικά), στον Κ.Α. εξόδων 00-6731.002 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ¨Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός -Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ξηρομέρου¨»
γ. Ποσό 9.000 € (από Τακτικά), στον Κ.Α. εξόδων 00-6222 (Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά κ.λ.π Τέλη), προς ενίσχυσή του
δ. Ποσό 1.000 € (από Τακτικά), στον Κ.Α. εξόδων 30-6422.001 (Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας), προς ενίσχυσή του
ε. Ποσό 5.000 € (από Τακτικά), στον Κ.Α. εξόδων 00-6111.001 (Αμοιβές νομικών, δικηγόρων), προς ενίσχυσή του.
στ. Ποσό 2.000 €, στον Κ.Α. 00-6111.002, με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων»
ζ. Ποσό 2.000 €, στον Κ.Α. 00-6331.001, «Φόροι – Τέλη σύνταξης συμβολαίων»
η. Ποσό 6.118,36 €, στον Κ.Α. 00-6821.002, προς ενίσχυση, για «Δαπάνες πράξεων επιβολής προστίμων κ.λ.π. Δ/κών προστίμων»

Δ. 1. Μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. συνολικό ποσό 33.000 €, από Τακτικά, από το σκέλος των εξόδων αυτού, ως κάτωθι:
α. Ποσό 5.000 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 20-7335.009, στον οποίο είναι ήδη γραμμένη ισόποση πίστωση (αρχική πίστωση 10.000 € - 5.000 € με την 121/2014 απόφαση Δ.Σ.) με τίτλο «Έκτακτες ανάγκες συντήρησης-αποκατ/σης ζημιών καθαρισμών κ.λ.π. εργασιών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δημοτικής & Τοπικών Κοινοτήτων – Πάγια Προκαταβολή», σύμφωνα και με την 277/2014 απόφαση Ο.Ε. περί αντιλογισμού – ανατροπή δέσμευσης πίστωσης, λόγω του ότι τελικά δεν θα ενεργοποιηθούν για το 2014 (τελειώνει το οικον. έτος) οι σχετικές Πάγιες Προκαταβολές και συνεπώς δεν συντρέχει περαιτέρω λόγος ύπαρξης της σχετικής δαπάνης.
β. Ποσό 5.000 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 25-7336.006, στον οποίο είναι ήδη γραμμένη ισόποση πίστωση (αρχική πίστωση 10.000 € - 5.000 € με την 121/2014 απόφαση Δ.Σ.) με τίτλο «Έκτακτες ανάγκες συντήρησης-αποκατ/σης ζημιών καθαρισμών κ.λ.π. εργασιών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δημοτικής & Τοπικών Κοινοτήτων – Πάγια Προκαταβολή», σύμφωνα και με την 277/2014 απόφαση Ο.Ε. περί αντιλογισμού – ανατροπή δέσμευσης πίστωσης, λόγω του ότι τελικά δεν θα ενεργοποιηθούν για το 2014 (τελειώνει το οικον. έτος) οι σχετικές Πάγιες Προκαταβολές και συνεπώς δεν συντρέχει περαιτέρω λόγος ύπαρ-ξης της σχετικής δαπάνης.
γ. Ποσό 5.000 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 30-7336.008, στον οποίο είναι ήδη γραμμένη ισόποση πίστωση (αρχική πίστωση 10.000 € - 5.000 € με την 121/2014 απόφαση Δ.Σ.) με τίτλο «Εκτακτες ανάγκες συντήρησης-αποκατ/σης ζημιών καθαρισμών κ.λ.π. εργα-σιών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δημοτικής & Τοπικών Κοινοτήτων – Πάγια Προκαταβολή», σύμφωνα και με την 277/2014 απόφαση Ο.Ε. περί αντιλογισμού – ανατροπή δέσμευσης πίστωσης, λόγω του ότι τελικά δεν θα ενεργοποιηθούν για το 2014 (τελειώνει το οικον. έτος) οι σχετικές Πάγιες Προκαταβολές και συνεπώς δεν συντρέχει περαιτέρω λόγος ύπαρξης της σχετικής δαπάνης.
δ. Ποσό 18.000 €, από Τακτικά, από τον Κ.Α. 00-6721.002, στον οποίο γράφηκε εξ αρχής πίστωση 30.000 €, για την «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Στράτου», εκτιμώντας ότι δεν θα απαιτηθεί ολόκληρη η άνω δαπάνη για την εναπόθεση απορριμμάτων της ΔΕ Φυτειών, κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα και με την 277/2014 απόφαση της Ο.Ε. περί αντιλογισμού – ανατροπή δέσμευσης πίστωσης.

2. Το ίδιο ως άνω συνολικό ποσό των 33.000 €, από Τακτικά, μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, ως κάτωθι:

α. Ποσό 4.900 €, στον Κ.Α. 30-7311.001, με τίτλο «Κατασκευή πατώματος Σχολείου Αρχοντοχωρίου»
β. Ποσό 5.000 €, στον Κ.Α. 10-6612, προς ενίσχυσή του, για την «Προμήθεια γραφικής υλικών και λοιπών ειδών γραφείων».
γ. Ποσό 2.229,74 €, στον Κ.Α. 00-6731.002, προς ενίσχυσή του, στον οποίο γράφηκε με την παράγραφο της παρούσας Γ2β ποσό 50.000 € με τίτλο «Εκτακτη επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.
¨Πολιτισμός, Αθλητισμός και Περιβάλλον-Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ξηρομέρου¨» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. ανέρχεται σε 52.229,74 €
δ. Ποσό 12.200 €, στον Κ.Α. 30-7323.001 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου ΤΚ Αρχοντοχωρίου»
ε. Ποσό 4.900 €, στον Κ.Α 30-7311.003 με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείου) Αστακού»
στ. Ποσό 200 €, στον Κ.Α. 10-6011.003, προς ενίσχυσή του, για την Μισθοδοσία Τακτικών Υπαλλήλων ΚΕΠ,
ζ. Ποσό 200 €, στον Κ.Α. 30-6051.001, προς ενίσχυσή του, για Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια)
η. Ποσό 200 €, στον Κ.Α. 30-6051.002, προς ενίσχυσή του, για Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
θ. Ποσό 600 €, στον Κ.Α. 30-6011.001, προς ενίσχυσή του, για την Μισθοδοσία Τακτικών Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών
ι. Ποσό 400 €, στον Κ.Α. 35-6011.001, προς ενίσχυσή του, για την Μισθοδοσία Τακτικών Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου,
ια. Ποσό 50 €, στον Κ.Α. 35-6051.002, προς ενίσχυσή του, για Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ
ιβ. Ποσό 2.120,26 €, στον Κ.Α. 00-6121, προς ενίσχυσή του, για Αντιμισθία Δημάρχου, Προέδρου Δ.Σ. και Αντιδημάρχων
Ε. 1. Εισάγει ποσό 1.500 €, ως έσοδο του Κ.Α. εσόδων αυτού 4131.023, προς ενίσχυσή του, στον οποίο ήδη είναι γραμμένη πίστωση 3.000 € με τίτλο «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 Ν. 3986/11) και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 4.500 €. Το
ως άνω ποσό (1.500 €) αποτελεί την διαφορά εκ του συνολικού εκτιμώμενου μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους ποσού των 4.500 € που θα εισπράξει ο Δήμος μας για την αιτία αυτή και του προϋπολογισθέντος, επίσης για την ίδια αιτία, ποσού των 3.000 €.
2. Το ίδιο ως άνω ποσό (1.500 €), μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού και στον Κ.Α.80-8231.023, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί πίστωση 3.000 € για «Απόδοση Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 Ν. 3986/11» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 4.500 €

ΣΤ. 1 Εισάγει ποσό 600 €, ως έσοδο του Κ.Α. εσόδων αυτού 4131.024, προς ενίσχυσή του, στον οποίο ήδη είναι γραμμένη πίστωση 1.500 € με τίτλο «Είσπραξη εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ-
ΤΕΑΠΟΚΑ» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 2.100 €. Το ως άνω ποσό (600 €) αποτελεί την διαφορά εκ του συνολικού εκτιμώμενου μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους ποσού των 2.100 € που θα εισπράξει ο Δήμος μας για την αιτία αυτή και του προϋπολογισθέντος, επίσης για την ίδια αιτία, ποσού των 1.500 €.
2. Το ίδιο ως άνω ποσό (600 €), μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού και στον Κ.Α.80-8231.024, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί πίστωση 1.500 € για «Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΕΑΠΟΚΑ» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 2.100 €

Ζ. 1 Εισάγει ποσό 6.000 €, ως έσοδο του Κ.Α. εσόδων αυτού 4121.001, προς ενίσχυσή του, στον οποίο ήδη είναι γραμμένη πίστωση 24.000 € με τίτλο «Φόρος εισοδήματος μισθωτών Υπηρεσιών» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 30.000 €. Το ως άνω ποσό (6.000 €) αποτελεί την διαφορά εκ του συνολικού εκτιμώμενου μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους ποσού των 30.000 € που θα εισπράξει ο Δήμος μας για την αιτία αυτή και του προϋπολογισθέντος, επίσης για την ίδια αιτία, ποσού των 24.000 €.
2. Το ίδιο ως άνω ποσό (6.000 €), μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού και στον Κ.Α.80-8221.001, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί πίστωση 24.000 € για «Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 30.000 €

Η. 1. Μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. 3.000 €, από Τακτικά, από το σκέλος των εξόδων αυτού και από τον Κ.Α. 10-6012.003, στον οποίο έχει γραφεί ισόποση πίστωση για «Αποζημίωση – υπερωριακή εργασία υπαλλήλων», εκτιμώντας ότι δεν θα απαιτηθεί αυτή μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους.
2. Το ίδιο ως άνω ποσό (3.000 €, από Τακτικά), μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, ως εξής:

α. Ποσό 2.000 €, στον Κ.Α. εξόδων 10-6422.001, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είναι γραμμένη εξ αρχής πίστωση 2.000 € για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων Υπαλλήλων» των Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού θα ανέλθει σε 4.000 €
β. Ποσό 500 €, στον Κ.Α. εξόδων 30-6422.001, για την επιπλέον ενίσχυσή του, στον οποίο ήταν γραμμένη εξ αρχής πίστωση 1.000 € για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών», συν 1.000 € που ενισχύθηκε με την παρούσα (Κεφάλαιο Γ.2.δ) και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού θα ανέλθει σε 2.500
γ. Ποσό 500 €, στον Κ.Α. εξόδων 35-6422.001, με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων Υπαλλήλων» της Υπηρεσίας Πρασίνου.
Θ. Εντάσσει όσα νέα έργα, προμήθειες κ.λ.π. δημιουργήθηκαν με την παρούσα στο οικείο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2014.

-Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Κομπλίτση Δημήτριου .
-Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλας, Βελόνα Απόστολου, Καρφή Θωμά και Ζορμπά Ιωάννη στις παραγράφους Α3η, Β 1ΣΤ, Δ2δ και Δ2ε.
-Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Κολοβού Χρήστου στις παραγράφους Α3η, Β 1ΣΤ, Γ1Α, Δ2δ και Δ2ε.
-Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Τζαχρήστα Παναγιώτη στο σκέλος της αναμόρφωσης που αφορά η παρατήρηση του.
-Παρών ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεωργαλής Ηλίας.

-Απουσίαζε κατά την συζήτηση του θέματος και την λήψη της αποφάσεως ο Δημοτικός Σύμβουλος Κατσιπάνος Αναστάσιος.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 164 / 2014

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σχόλια