Δήμος Ξηρομέρου: Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των κτηνοτρόφων για την εισαγωγή ζώων στους Δημοτικούς Βοσκότοπους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με

1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 318/69 ¨Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων ¨και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1080/80 ¨Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τινών περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. και άλλων συναφών διατάξεων όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2130/1993.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες κτηνοτρόφους να υποβάλλουν στο Δημαρχείο ώρες 08:00 – 13:00 και μέχρι την 31 Μαρτίου 2015, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εισαγωγής ζώων στους Δημοτικούς Βοσκότοπους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξοφλήσει προηγούμενες οφειλές.

Στην δήλωση θα εμφαίνεται: 

Α) Ο ακριβής κατά είδος αριθμός των μεγάλων ζώων , που επιθυμούν να εισαγάγουν στις βοσκές του Δήμου μας την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015.

Β) Τον Αριθμό Φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) & την Ταυτότητα του ενδιαφερόμενου και την
Δ.Ο.Υ. στην οποία καταθέτει την φορολογική δήλωση.

Γ) Στις δηλώσεις αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται το Δημοτικό Διαμέρισμα και η ακριβής τοποθεσία που ο ενδιαφερόμενος βόσκει τα ζώα του.

Δ) Να δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβίβαση , αλλαγή στοιχείων κατόχου των ζώων.

Ε) Να έχουν μαζί τους φωτοτυπία θεωρημένου μητρώου αιγοπροβάτων

ΣΤ) Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι:

α) Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την ως άνω προθεσμία , θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες, με τις γνωστές συνέπειες του Νόμου, που είναι η επιβολή προστίμου κ.τ.λ..

β) Έντυπα δηλώσεων προς συμπλήρωση μπορούν να εφοδιάζονται από τα γραφεία του Δήμου μας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχόλια