Μένει στο ΔΑΚ Βόνιτσας ο Αίολος Αστακού -Στο γήπεδο που τη φιλοξενούσε το τελευταίο χρόνο στο ΔΑΚ Βόνιτσας θα αγωνίζεται και φέτος η ομάδα μπάσκετ του Αστακού 
   -Ο Αίολος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο γήπεδο της Βόνιτσας μέχρι την ολοκλήρωση των έργων που έχουν αρχίσει και προχωράνε με γοργούς ρυθμούς στον Αστακό. 
   -Λύση στο θέμα έδωσε με ομόφωνη απόφαση του, το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας το οποίο εγκρίνει την παραχώρηση του ΔΑΚ Βόνιτσας στον Α.Μ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ομάδας μπάσκετ στο Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 και συγκεκριμένα από 01/09/2015 έως 31/05/2016

        Την επόμενη μέρα του ιστορικού Δημοψηφίσματος, την ώρα που η χώρα βρίσκεται επί ξυρού ακμής, τη στιγμή που ματαιώνονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις, τίποτα δεν σταματάει το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, το οποίο σεκατεπείγουσα συνεδρίαση του, στις 06/07/2015, ημέρα Δευτέρα, ομόφωνα αποφάσισε την παραχώρηση του γηπέδου ΔΑΚ Βόνιτσας στον Α.Μ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ομάδας μπάσκετ στο Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας. 
     Έτσι ο Αίολος θα έχει ως έδρα την Βόνιτσα και δίνεται και η ευκαιρία στους φιλάθλους του μπάσκετ, να δουν ζωντανά δυνατές αναμετρήσεις.
    Δείτε την απόφαση για το παραχωρητήριο του γηπέδου…..ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 67/2014
Στη Βόνιτσα σήμερα 06/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:10 μ.μ. συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με την υπ αριθ. 479/03-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν όλοι παρόντες, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος
2. Τραυλός Σωτήριος, Αντιπρόεδρος
3. Πανταζή Παναγιώτας, μέλος
4. Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος
5. Γεροκωστόπουλος Κων/νος, μέλος
6. Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος
7. Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη
Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.
Θέμα: «Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ Βόνιτσας στον Α.Μ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ».

    Ο Πρόεδρος εξέθεσε τους λόγους της κατεπείγουσας συνεδρίασης στα παρόντα μέλη του Δ.Σ. τα οποία αποφάνθηκαν ομόφωνα θετικά και ενέκριναν το κατεπείγων της συνεδρίασης. Ύστερα ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο μοναδικό θέμα αυτής της κατεπείγουσας συνεδρίασης, παρουσίασε στο Δ.Σ. την υπ’ αρίθμ. 73/03-07-2015 αίτηση του Α.Μ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ με την οποία ζητείται η παραχώρηση του ΔΑΚ Βόνιτσας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ομάδας μπάσκετ στο Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 και συγκεκριμένα από 01/09/2015 έως 31/05/2016. Συγκεκριμένα οι ώρες χρήσης του γηπέδου θα είναι με συνεννόηση με τον Α.Ο. Βόνιτσας και θα αναλάβουν τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης του ΔΑΚ.

Ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ/κό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την εισήγηση της Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση:

Ομόφωνα αποφασίζει
Και εγκρίνει την παραχώρηση του ΔΑΚ Βόνιτσας στον Α.Μ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ομάδας μπάσκετ στο  Πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής κατηγορίας την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 και συγκεκριμένα από 01/09/2015 έως 31/05/2016. Συγκεκριμένα οι ώρες χρήσης του γηπέδου θα είναι με συνεννόηση με τον Α.Ο. Βόνιτσας και θα αναλάβουν τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης του ΔΑΚ.

Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αύξοντα αριθμό 67/2014
Γι αυτό το παρών πρακτικό και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 


Αναρτήθηκε από 

Σχόλια