Επίδομα ορεινών/μειονεκτικών περιοχών

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την 1η Σεπτεμβρίου η εφάπαξ πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
   Η ενίσχυση δίνεται τα τελευταία χρόνια προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με εισοδήματα αρκετά κάτω από το όριο της φτώχειας και για να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας. ......


 Βασική προϋπόθεση, το ύψος του ετησίου εισοδήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.700,00€. Η εισοδηματική ενίσχυση των 300 και 600€ ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα του δικαιούχου, καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών που φέτος θα συγκεντρώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω των ΚΕΠ. 
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, το συντομότερο δυνατό:
⇒Στα κατά τόπους ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ των Δήμων τους. 
⇒ Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
⇒ Στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνδράμουν μόνο ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και τον δικαιολογητικών και την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητάς τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΥΔΕ (ανά Περιφερειακή Ενότητα) για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου. Δικαιούχοι 
• Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. 
Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται: 
Α) 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 € ετησίως και 
Β) 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000,00 € και του ποσού των 4.700,00 €.
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι με σχετική αίτησή τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου τους είναι: 
⇔Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία, τουλάχιστον, συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή.
 ⇔Αντίγραφο του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2014.
 ⇔Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια, για το έτος 2014.
 ⇔Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και
 ⇔Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης.

 πηγή: e-ea.gr
 
 Αναρτήθηκε από 


Σχόλια