Στην πρόσληψη 10 ατόμων προχωρά η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16.12 έως 26.12.


Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου
Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,συνολικά Δέκα (10) υπαλλήλων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.Ι.∆. «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ξηροµέρου», που εδρεύει στον Αστακό. 
    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την 16.12.2015 και λήγει την 26.12.2015....
  Αναλυτικά.............
ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ


                           ΑΔΑ: ΩΝΥΒΟΞ15-4ΕΥ
                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αστακός, 24.9.2015              
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.: 42                    
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
Τ.Κ. 30006
Τηλ.: 26463 60538
Fax: 2646042531

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση  της πράξης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος


Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου»

Ανακοινώνει

       Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου», που εδρεύει στον Αστακό και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου»
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Αστακού»)
Αστακός
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2016,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(4ωρη)
1
102
Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου»
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Κανδήλας»)
Αστακός
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2016,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(4ωρη)
1
103
Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου»
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Φυτειών»)
Αστακός
ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2016,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου  προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός  αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101, 102, 103
Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
     Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου», Τ.Κ.30006, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, υπόψιν κου Ρηγάλου Χριστόδουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2646041482).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) καιαρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξηρομέρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, αρχίζει από την 17.12.2015 επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις ανωτέρω εφημερίδες και λήγει την 27.12.2015.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων àΕποχικού (ΣΟΧ).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ..................................................................

ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

                                                        ΑΔΑ:7ΟΗΑΟΞ15-Φ17
                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αστακός, 14/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                             Αριθ. Πρωτ.: 53
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                    
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας                      
T.K. 300 06                                                       
Τηλ.: 26463 60538                                                                
Fax: 2646042531
E- mail k.epixeirhsh_dxiromerou14@yahoo.gr                                 
                                               
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση  της πράξης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος


Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά   (7) υπαλλήλων  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Ξηρομέρου», που εδρεύει στον Αστακό , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
υπαλλήλων
101
Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Αστακού»)
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΠΕ
 Γυμναστών


Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2016,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΗ)
1
102
Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Κανδήλας»)
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΠΕ
 Γυμναστών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2016,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματοςΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΗ)
1
103
Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Φυτειών»)
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΠΕ
 Γυμναστών

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2016,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματοςΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8ΩΡΗ)
1
104
Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Αστακού»)
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΠΕ
 Δασκάλων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2016,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματοςΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΗ)
1
105
Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Κανδήλας»)ΑΣΤΑΚΟΣ
ΠΕ
 Δασκάλων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2016,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματοςΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΗ)
1
106
Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Φυτειών»)
ΑΣΤΑΚΟΣ
ΠΕ/TE/ΔΕ
Θεατρολόγων
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2016,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (8ΩΡΗ)
1
107
Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΑΠ Κανδήλας»)
ΑΣΤΑΚΟΣ
Π.Ε./Τ.Ε./Δ.Ε. Μουσικών
Από την υπογραφή της σύμβασης έως
 31-8-2016,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματοςΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (4ΩΡΗ)
1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου  προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014),η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός  αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
103
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.102
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξειδίκευση στα παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αντίστοιχης ειδικότητας.


           104
105
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κτήση πριν το 1991)  (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005),  ή Επιστημών της Αγωγής – Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007).
Πρόσθετο προσόν για τους ανωτέρω κλάδους που αφορά σε τίτλους αλλοδαπής.
Για τους υποψήφιους Έλληνες, το γένος ή την υπηκοότητα, με αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής απαιτείται
επιπρόσθετα και Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης για τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου. Για όσους υποβλήθηκαν στη διαδικασία των εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης μόνο για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31.7.1995 απαιτείται Βεβαίωση παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε παιδαγωγικό τμήμα ελληνικού Πανεπιστημίου.
Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων των κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Για τους υποψήφιους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι οποίοι παλινόστησαν από 1.1.1981 απαιτείται πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των ελληνικών Πανεπιστημίων.
106
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εν ελλείψει αυτού  ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΤΕΙ ή κάτοχος απολυτηρίου ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.


107
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της  ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Πτυχίο και εν ελλείψει αυτού  ή δίπλωμα τμήματος ΤΕΙ ή κάτοχος απολυτηρίου ΔΕ Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότηταςΟι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Ι.Δ. ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου’, Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 30006 υπόψιν  κ. Ρηγάλου Χριστόδουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2646041482)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίαςπροσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων καιαποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) καιαρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. αρχίζει από την  17.12.2015    επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις ανωτέρω  εφημερίδες και  λήγει την  27.12.2015
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
 Σχόλια