Ξηρόμερο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το 2016

Ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος  εισηγούμενος στο 8o θέμα Ημερήσιας Διάταξης είπε τα εξής:

Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης αριθ. 4 / οικ.2395/26.01.2016 περί ‘Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού
 προσωπικού στους ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού για το έτος 2016’ καλούμαστε να  υποβάλλουμε τα αιτήματα μας σε εξειδικευμένο τακτικό προσωπικόκατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας  και Ιονίου.
2 Σύμφωνα και με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου προτείνεται νααιτηθούμε τις κάτωθι θέσεις με σειρά αναγκαιότητας.....


α.  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ
Ετήσιο κόστος 16.000 €
 β.ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ
Ετήσιο κόστος 16.000 €
γ. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 (ΜΙΑ) ΘΕΣΗ
Ετήσιο κόστος 16.000 €

Ο αριθμός των κενών θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Ξηρομέρου για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η πρόσληψη του προσωπικού είναι:

ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ 5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

Τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τις ανωτέρω θέσεις είναι τα κάτωθι 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) “Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

sinidisi
 
 Αναρτήθηκε από 
Σχόλια