Παρά τις αντιδράσεις, εγκρίθηκαν απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιομάζας στη Χρυσοβίτσα

 Παρά του ότι απο την πρώτη στιγμή υπήρξαν καθολικές αντιδράσεις και γνωμοδότησαν αρνητικά στη δημιουργία στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιομάζας στη Χρυσοβίτσα: οι κάτοικοι της περιοχής, οιφορείς, η Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςτου Δήμου Ξηρομέρου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψιν και έρχεται η απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, που λήφθηκε χθες 13/04/2016, με Αριθ. πρωτ: 536/33751, με την οποίαΕΓΚΡΙΝΕΙ θετικά τους Περιβαλλοντικους Όρους για το έργο «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1MW» της ατομικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», στη θέση «Κλημάτια» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Δήμου Ξηρομέρου.
      Οι κάτοικοι της Χρυσοβίτσας είναι οργισμένοι που δεν εισακούστηκαν οι αντιδράσεις τους, από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού πιστεύουν ότι θα υπάρξουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία τους και ζητάνε η Πολιτεία να πάρει μέτρα για νασταματήσει η παραπέρα εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιομάζας και να ακυρωθεί η έγκριση απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πάτρα, 13/04/2016
Αριθ. πρωτ.: 536/33751
Σχετ.: 2073/117215, 2328/139205, 2610/160971, 2827/174955, 2828/174962 π.ε. κ' 9/2307, 29/2899, 78/6569, 140/12553, 171/14558
Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33
Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036
Ταχ. Κώδικας: 261 10
Πληροφορίες: Α Μουντζογιάννη
Τηλέφωνο: 2610-461369 εσωτ. 135
FAX: 2610-454986
e-mail: mountzogianni@4863.syzefxis.gov.gr


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1MW» της ατομικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», στη θέση «Κλημάτια» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 ‘Για την προστασία του περιβάλλοντος’ (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…»
3. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13-02-2012) «…Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων…»
4. Το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως ισχύει
5. Την Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21/B/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες …», όπως ισχύει.
6. Την ΚΥΑ οικ.1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού…»
7. Την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και …με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»
8. Την υπ’ αριθ. 49828/2008 Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2464Β/03-12-08) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».
9. Την Απόφαση με Αριθμ. 15277/2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 1077Β/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».
10. Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Οικ. 104247/2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ. 663Β/26-05-2006) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 3010/2002».
11. Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Οικ. 104248/2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ. 663Β/26-05-2006) «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)».
12. Την με Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 107100/29-08-2006 Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε.».
13. Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2941/2001 (Φ.Ε.Κ. 201Α/12-09-2001) «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις»
14. Το Νόμο 3468/2006 (ΦΕΚ 119Α/27-6-2006) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει
15. Την Απόφαση με Αριθμ. Δ6/Φ1/Οικ. 13310/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1153Β/10-07-2007) «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
16. Το Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/28.06.02) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
17. Το Ν. 3208/23.12.03 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003) «προστασία των δασικών συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
18. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α-9/12/03) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων…»
19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495Β/06-09-2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.».
20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415Β/23-02-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών…».
21. Την 25297/2003 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1470/Β/9-10-2003) με την οποία εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
22. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων».
23. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
24. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/28.3.06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.».
25. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791Β/30-06-06) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης…».
26. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 8668/2007 (Φ.Ε.Κ. 287Β/02-03-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) …».
27. Την Κ.Υ.Α. 51373/4684/15-12-2015 (ΦΕΚ 2706/Β/2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του εθνικού στρατηγικού σχεδίου Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων»
28. Τη με αρ. πρωτ. 9966/20-12-05 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας για την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
29. Την Κ.Υ.Α. 114218/31-10-1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) που αναφέρεται στην «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
30. Την 123067/10-02-2004 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση…»
31.Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.8.10(ΦΕΚ1312/Β/10) αναφορικά με τα «Μέτρα όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
32. Την 129043/4345/08-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
33. Το Π.Δ. 82/25.02.2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων»
34. Την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-03-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
35. Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28.12.98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
36. Το Ν. 3937/28-03-11 (ΦΕΚ 60Α/31-03-11) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
37. Την ΚΥΑ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ 488/Β΄/30−03−2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
38. Τo με Α.Π. ΕΥΠΕ οικ. 200389/06-07-2012 Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Παύση της κοινοποίησης προς τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ των ΑΕΠΟ, αδειών ή αποφάσεων που εκδίδονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες»
39. Την Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ/2013 (Φ.Ε.Κ. 964Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.».
40. Την Υ.Α με αριθμ οικ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703Β/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».
41. Την Υ.Α με αριθμ. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/03-05-2012) « Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)»
42. Το Νόμο 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107Α/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001 αρ.πρωτ.21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις».
43. Το Νόμο 2647/1998 (Φ.Ε.Κ. 237Α/22-10-1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
44. Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
45. Το Π.Δ. υπ. αρ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010).
46. Την υπ’ αριθ. 4/6-2-15 (ΦΕΚ 24Α/6-2-15) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»
47. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014)
48. Την με αρ. πρωτ. 2963/153653/10-11-2014 αίτηση του ενδιαφερόμενου με το σχετικό φάκελο ΜΠΕ.
49. Το με αρ. πρωτ. 2963/153653/28-11-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
50. Η Την με αρ. πρωτ. 715/34472/20-03-2015 αίτηση του ενδιαφερόμενου, με την οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
51. Το με αρ. πρωτ. 715/34472/05-08-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία.
52. Την με αρ. πρωτ. 2042/114364/11-09-2015 αίτηση του ενδιαφερόμενου, με την οποία υποβλήθηκαν τα επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία.
53. Το με αρ. πρωτ. 2042/114364/15-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν αντίγραφα του φάκελου μελέτης για διαβίβαση σε φορείς.
54. Την με αρ. πρωτ. 2073/117215/17-09-2015 αίτηση του ενδιαφερόμενου, με την οποία υποβλήθηκαν αντίγραφα του φακέλου μελέτης προς διαβίβαση σε φορείς.
55. Το με α.π. 2073/117215/23-09-2015 έγγραφο με το οποίο η Υπηρεσία μας διαβίβασε στους αρμόδιους για γνωμοδότηση φορείς και το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας τη ΜΠΕ του έργου του θέματος
56. Το α.π. 1851/07-10-2014 έγγραφο του Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου/Υπηρεσία Δόμησης με το οποίο γνωρίζεται στο φορέα του έργου ότι ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο του θέματος βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης του Αστακού και η χρήση γης δεν είναι καθορισμένη.
57.Το Νο331/24-06-2011 πρακτικό Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αιτωλοακαρνανίας με το οποίο γνωρίζεται στο φορέα του έργου ότι η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο του θέματος δε χαρακτηρίζεται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.
58. Την α.π. 1612/20-02-2015 βεβαίωση για το δρόμο πρόσβασης στη θέση του έργου του θέματος από το Δ. Ξηρομέρου, Τ.Κ. Χρυσοβίτσα.
59. Την με α.π. 3104/15-09-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΥΟΡ1Φ-ΓΥΞ) Πράξη χαρακτηρισμού για την έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο του θέματος, με την οποία το Δασαρχείο Αμφιλοχίας τη χαρακτηρίζει ως μη Δάσος ή μη δασική.
60. Τη με α.π. 150047/4693/10-11-2014 (ΑΔΑ: 7Γ8ΝΟΡ1Φ-ΝΜΠ) Χορήγηση Βεβαίωσης Πράξης Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Αμφιλοχίας, σε συνέχεια της με α.π. 3104/15-09-2011 (ΑΔΑ: 45ΟΥΟΡ1Φ-ΓΥΞ) Πράξη χαρακτηρισμού για την έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο του θέματος.
61.Το 253212/1073/25-09-2015 (Αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 2828/174962/24-12-2015) έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με το οποίο έγινε η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ του έργου του θέματος.
62. Το α.π. Φ10-ε/3734/05-10-2015 (α.π. 2328/139205/21-10-2015 της Υπηρεσίας μας) έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ν. Ιονίου με το οποίο γνωρίζεται στην Υπηρεσία μας ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα νεώτερα μνημεία ή ιστορικοί τόποι που να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτής.
63. Το α.π. Φ222/Β4-41/6514/06-11-2015 (α.π. 2610/160971/26-11-2015 της Υπηρεσίαςμας) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νιας και Λευκάδας με το οποίο εκφράζει ότι δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για της έγκριση της ΜΠΕ και την υλοποίηση του έργου του θέματος, με τον όρο να κατατεθεί στην Εφορεία σχετική αρχιτεκτονική μελέτη του έργου για έγκριση.
64. Το υπ΄ αριθ. 2610/160971/10-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο Σελίδα 5 από 22 διαβιβάστηκε η α.π. Φ222/Β4-41/6514/06-11-2015 (α.π. 2610/160971/26-11-2015 της Υπηρεσίας μας) γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νιας και Λευκάδας στο φορέα του έργου για την ενημέρωση και τις ενέργειές του.
65. Το με α.π. 345428/1467/23-12-2015(ΑΔΑ: ΩΙ957Λ6-2ΥΣ) (α.π. 2827/174955/24-12-2015 της Υπηρεσίας μας) έγγραφο της ΠΔΕ/Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφ. Συμβ. Δυτ. Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ’ αριθ. 49/22-12-2015 θετική γνωμοδότηση με προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ως όροι της συνεδρίασης της άνω Επιτροπής για τη ΜΠΕ του έργου του θέματος καθώς και το έντυπο Δ10, από το οποίο συμπεραίνεται ότι δεν υποβλήθηκαν απόψεις του ενδιαφερομένου κοινού.
66. Το με α.π. Φ222/ Φ222/Β4-41/9090/21-12-2015 (α.π. 9/2307/11-01-2016 & 29/2899/12-01-2016 της Υπηρεσίας μας) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νιας και Λευκάδας με το οποίο εκφράζει ότι δεν έχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για της έγκριση της ΜΠΕ και την υλοποίηση του έργου του θέματος υπό όρους, που έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα.
67. Την από 16/01/2016 με α.π. 78/6569/19-01-2016 της Υπηρεσίας μας ένσταση του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου «Τα Κόροντα» κατά της υπ’ αριθ. 49/22-12-2015 Απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΠΔΕ.
68. Το με α.π. 709/28-01-2016 (α.π. 140/12553/29-01-2016 & 171/14558/2-2-2016 της Υπηρεσίας μας) έγγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Ξηρομέρου με το οποίο αποστέλλεται συνημμένα η υπ’ αριθ. 3/23-01-2016 Απόφαση με την οποία το Δ. Συμβούλιο του Δ. Ξηρομέρου γνωμοδοτεί αρνητικά για το έργο του θέματος.
69. Το α.π. Φ.100.1/53/318405/Σ.836/19-02-2016 (α.π. 536/33751/08-03-2016 της Υπηρεσίας μας) έγγραφο του Γ.Ε.Ε.Θ.Α./Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/Γ2/Τμήμα Εθνικής Υποδομής, με το οποίο μας γνωρίζεται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση «από πλευράς στρατιωτικής ασφάλειας» για την αδειοδότηση του έργου του θέματος.
70. Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χρήση ανανεώσιμων πηγών, με αποτέλεσμα τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας και της Εθνικής οικονομίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1MW» της ατομικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», στη θέση «Κλημάτια» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

     Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέματος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και μετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισμούς. Η τήρηση τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη και βαρύνει τον ίδιο. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1. Συνοπτικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας
ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Υποκατηγορία Α2, βάσει της Υ.Α. 1958/12 (ΦΕΚ 21Β/13-01-2012)
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: Ομάδα 10η, α/α 7: «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας»
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: Δυναμικότητα: 1 MWel.
ΟΧΛΗΣΗ Χαμηλή, α.α. 303β της Κ.Υ.Α. οικ. 
Σελίδα 6 από 22 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048Β/4-4-12)
ΘΕΣΗ: Αγροτεμάχιο εμβαδού επιφ. 4.883,26τ.μ, στην Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΠΡΟΣΒΑΣΗ Από υφιστάμενο αγροτικό δρόμο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Γιαννιτσών 56, Πάτρα ΠΕ Αχαΐας

Α.2. Γενικά Στοιχεία
Στη συγκεκριμένη μονάδα θα πραγματοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, η οποία προέρχεται από την προμήθεια ή συλλογή φυτικών ελαίων, ηλεκτροπαραγωγή με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και αποκλειστική πώληση της ενέργειας προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία που ισχύει για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας καυσαερίων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης θα χρησιμοποιείται για την προθέρμανση της πρώτης ύλης. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 1MW.

Α.3. Περιβαλλοντική κατάταξη έργου/δραστηριότητας:
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Υ.Α. 1958/2012 και με την Κ.Υ.Α 3137/191/Φ.15/2012) το έργο κατατάσσεται στην ομάδα 10: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποκατηγορία Α2 με αύξων αριθμό 7 (ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσης βιομάζας) και εντάσσεται στα έργα χαμηλής όχλησης.

Α.4. Θέση της δραστηριότητας - Χάρτες - Διαγράμματα
Το έργο θα υλοποιηθεί σε αγροτεμάχιο εμβαδού 4.883,26 m, που βρίσκεται στη θέση “Κλημάτια” της περιοχής Τ.Κ. “Χρυσοβίτσας” του Δήμου Ξηρομέρου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην ΜΠΕ. Τα κύρια σχέδια στα οποία αποτυπώνεται το έργο είναι καθώς και η διανομή των χώρων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Α.5. Περιγραφή έργου
Η παραγωγική διαδικασία της μονάδας (επεξεργασία των πρώτων υλών και καύσης τους προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια και διεργασίες:
• Υποδοχή, παραλαβή, αποθήκευση και τροφοδοσία των πρώτων υλών.
• Σύστημα προετοιμασίας καυσίμου μίγματος.
• Καύση των πρώτων υλών και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Γενικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας.
Η μονάδα θα χρησιμοποιεί φυτικά έλαια, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φυτικά έλαια μπορεί να προέρχονται είτε από ενεργειακές καλλιέργειες είτε από προμηθευτές κατάλληλα επεξεργασμένων τηγανελαίων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά. Αρχικά, τα φυτικά έλαια αποθηκεύονται σε δεξαμενή η οποία είναι συνδεδεμένη με το  σύστημα τροφοδοσίας του κινητήρα. Στο σύστημα τροφοδοσίας εισέρχεται το φυτικό έλαιο αφού πρώτα αποκτήσει τις κατάλληλες ιδιότητες. Εκεί είναι εγκατεστημένο το hydrogen kit προετοιμασίας καυσίμου μίγματος. Αυτό θα παράγει μικροποσότητες υδρογόνου που θα εισέρχονται στον κινητήρα προς καύση μαζί με το φυτικό έλαιο με σκοπό την αύξηση της απόδοσης του κινητήρα. Στη συνέχεια το μίγμα καίγεται προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  Από τη γεννήτρια του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους αναχωρεί τριφασική γραμμή μέχρι τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης.
    Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει τρεις μονάδες καύσης-παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, χώρο διοίκησης, υποσταθμό ανύψωσης τάσης στεγασμένο εντός οικίσκου, καθώς και βοηθητικούς χώρους φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων. Η μονάδα συνολικά περιλαμβάνει τέσσερις δεξαμενές υποδοχής και αποθήκευσης φυτικών ελαίων, συστήματα τροφοδοσίας ρευστών υλικών.
   Η αποθήκευση των φυτικών ελαίων θα γίνεται σε δεξαμενές από ειδικό πολυαιθυλένιο LMDPE, ανθεκτικό, με σταθεροποιητές UV, κατάλληλο για αποθήκευση. Σε κάθε δεξαμενή είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω επιπλέον εξαρτήματα: Περιμετρική δεξαμενή ασφαλείας για κατακράτηση διαρροών, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης αναδευτήρα, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης σκάλας, μεταλλικές βάσεις στήριξης, σωληνώσεις υπερχείλισης και τροφοδοσίας, ελεγκτές ελάχιστης και μέγιστης στάθμης υγρού και δείκτης στάθμης υγρού. 
  Οι διαστάσεις της κάθε δεξαμενής είναι: Διάμετρος=2,45μέτρα, Ύψος=6,65μέτρα. Ο συνολικός ωφέλιμος όγκοςανέρχεται σε 30 κυβικά μέτρα.
   Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα είναι τρία, και θα βρίσκονται εγκατεστημένα εντός μεταλλικών εμπορευματοκιβωτίων (container) 20”. Η θεμελίωση των container θα γίνει σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, με διαστάσεις: Μήκος=7 μέτρα, Πλάτος=8 μέτρα. Πάνω στη βάση αυτή θα θεμελιωθεί και container 10' στο οποίο θα αποθηκεύονται αναλώσιμα κινητήρων, όπως φίλτρα καυσίμου, φίλτρα λαδιού, λιπαντικά, εργαλεία, τα οποία σχετίζονται με τη συντήρηση και επισκευή των κινητήρων.
     Ο υποσταθμός ανύψωσης τάσης θα στεγάζεται σε οικίσκο από χαλύβδινο φέρονταοργανισμό, κατάλληλο ώστε να παραλαμβάνει με ασφάλεια όλα τα φορτία. Ο σκελετός κατασκευάζεται από κοιλοδοκούς και πρόσθετες ενισχύσεις και διαμορφωμένες βάσεις, προκειμένου να εδράζονται με ασφάλεια οι πίνακες, ΜΣ, κλπ. Ο οικίσκος ανυψώνεται από ειδικά σημεία αγκύρωσης που βρίσκονται κάτω από την οροφή ώστε να μπορεί να μεταφερθεί με όλο τον εξοπλισμό εγκατεστημένο.
    Εκτός από το βασικό εξοπλισμό, (κινητήρα, γεννήτρια, υποσταθμό, δεξαμενές) θα εγκατασταθούν και δευτερεύοντα στοιχεία ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο θεωρημένο τεύχος μελέτης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Α.6. Φάση κατασκευής
1.Πρώτες Ύλες Κατασκευής
Για τα έργα υποδομών θα χρησιμοποιηθούν:
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ: Πλέγμα γαλβανισμένο ύψους 1,80 και σωλήνες γαλβανισμένοι ύψους 2,5 μέτρων
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ: Σκυρόδεμα C20/25 με οπλισμό πλέγμα 2Χ5μ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ: Κατασκευασμένες από ειδικό πολυαιθυλένιο.
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ: Κατασκευασμένος από μεταλλικό σκελετό και επενδεδυμένος με πάνελ πολυουρεθάνης.
ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Ζ: Τρία μεταλλικά container θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των κινητήρων
ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: Μεταλλικό container 10''

2. Χρήση Νερού και Ενέργειας
Ενέργεια από το δίκτυο ΔΕΗ της περιοχής, νερό θα απαιτηθεί για τη διαβροχή των χώρων. Η μονάδα θα εξυπηρετηθεί η από δεξαμενή 2κ.μ.
3. Αέριες Εκπομπές - Οσμές Εργοταξίου
α. Αέρια – Ατμοί – Αερολύματα.
Προκύπτει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας της περιοχής από την έκλυση καυσαερίων των χρησιμοποιούμενων οχημάτων και μηχανημάτων για την κατασκευή του έργου και για τη μεταφορά υλικών. Τα κύρια συστατικά τους είναι διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Στα καυσαέρια εμπεριέχονται και ρύποι όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια
του αζώτου (ΝΟx), πτητικοί υδρογονάνθρακες και αιθάλη (κάπνα). Στη διάρκεια κατασκευής των έργων δεν παράγονται ατμοί ή αερολύματα.

β. Εκπομπές Σωματιδίων – Σκόνη.
Σωματίδια σκόνης θα εκλύονται από την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων, τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών.
γ. Δεν προκύπτουν οσμές.

4. Υγρά Απόβλητα Εργοταξίου
α. Αστικά λύματα.
Παράγονται από το προσωπικό του εργοταξίου.
β. Ειδικά Υγρά Απόβλητα από λιπαντικά (λάδια, γράσα) προερχόμενα απ' τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου και από την ασφαλτόστρωση των εσωτερικών οδών, από μικρές ποσότητες ειδικών αποβλήτων (καυσίμων, λιπαντικών) που διέφυγαν στο περιβάλλον από τυχαία περιστατικά, όπως π.χ. διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου από βλάβη, αμέλεια κλπ.

5. Στερεά Απόβλητα Εργοταξίου
Παράγονται στερεά απόβλητα που προσιδιάζουν με τα οικιακά που οφείλονται στο προσωπικό. Στην κατηγορία των στερεών αποβλήτων ανήκουν και τα προϊόντα εκσκαφών, τα οποία όμως είναι αδρανή και δεν εκλύουν οσμές, ούτε δημιουργούν στραγγίσματα.

6. Θόρυβος
Ο θόρυβος κατά τη διάρκεια των εργασιών στο εργοτάξιο προέρχεται από τη συνήθη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που μεταφέρουν διάφορα φορτία στο χώρο του εργοταξίου και τα διάφορα οχήματα και μηχανήματα που θα εργάζονται στο χώρο του εργοταξίου.
7. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Κατά την κατασκευή της μονάδας δεν εκπέμπονται αξιόλογες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.

Α.7. Φάση Λειτουργίας
1. Είδος και ποσότητες εισερχομένων Α υλών:
  Τις απαιτούμενες πρώτες ύλες η μονάδα θα προμηθεύεται από την εγχώρια, αλλά κυρίως την παγκόσμια αγορά. Σε ετήσια βάση, η μονάδα απαιτεί περίπου 1.200 τόνους πρώτης ύλης.
  Επιπλέον, η ποσότητα αυτή μπορεί να προέλθει και από ενεργειακές καλλιέργειες σε τοπικό επίπεδο. Τα ενεργειακά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο περιγράφονται από τους παρακάτω κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, στο Κεφάλαιο Β, άρθρο 72.
• Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
(κωδικός Σ.Ο. 1507).
• Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός Σ.Ο. 1508).
• Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός Σ.Ο. 1511).
• Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός Σ.Ο. 1512).
• Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινοκοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός Σ.Ο. 1513).
• Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα (κωδικός Σ.Ο. 1514).

2. Χρήση Νερού και Ενέργειας
Η χρήση του νερού περιορίζεται σε ένα κλειστό κύκλωμα και μια δεξαμενή από πολυαιθυλένιο χωρητικότητας 2 κυβικών μέτρων.
Ένα μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας καυσαερίων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης θα χρησιμοποιείται για την προθέρμανση της πρώτης ύλης.
-Κατανάλωση καυσίμου: 220 Kg/h
-Ροή καυσαερίων: 1,15 m3 / sec
Σελίδα 9 από 22
- Παραγωγή ενέργειας: 1 MW

3. Επιπτώσεις στην Ατμόσφαιρα από τη Λειτουργία του έργου
Προκύπτουν οι παρακάτω αέριοι ρύποι με μέγιστες τιμές: CO 80mgr/m, NOx 213mgr/m, ΤΕΦΡΑ 4,6 mgr/m, ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ 3,5 mgr/m

4. Υγρά Απόβλητα
α. Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα είναι τα παρακάτω Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.):
13 02 04* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά, 13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά, 13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης, 13 02 07* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης, 13 02 08* άλλα έλαια
μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης. Τα παραπάνω θα αποθηκεύονται προσωρινά και θα διατίθενται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη – Α.Λ.Ε. (Εκτιμώμενη ποσότητα 2 τόνοι/έτος).

β.Υγρά Απόβλητα Αστικής Φύσης.
5.Στερεά Απόβλητα
Από τη δραστηριότητα του σταθμού θα προκύπτουν τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα με τους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ: 15 01 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι, 15 01 02 πλαστική συσκευασία, 15 01 03 ξύλινη συσκευασία, 15 01 04 μεταλλική συσκευασία, 15 01 05 συνθετική συσκευασία, 15 01 06 μεικτή συσκευασία, 15 01 07 γυάλινη συσκευασία, τα οποία θα αποθηκεύονται προσωρινά και θα διατίθενται για ανακύκλωση (Εκτιμώμενη ποσότητα 2 τόνοι/έτος).
Επίσης 20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα τα οποία θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ (Εκτιμώμενη ποσότητα 2 τόνοι/έτος).
Τα μόνα απόβλητα που προσιδιάζουν με τα επικίνδυνα είναι τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που προέρχονται από τη συντήρηση των μηχανημάτων για τα οποία θα προβλέπεται η εναλλακτική διαχείρισή τους.

6. Θόρυβος
Ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου της μονάδας που θα προέρχεται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της μονάδας δεν θα ξεπερνά το όριο των 65 dBA.

7. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Η μονάδα δεν εκπέμπει αξιόλογη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
Β.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης
1. Ισχύει το υπ. αρ. 25297/09-10-2003 (ΦΕΚ 1470/Β/09-10-2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε».
2. Ισχύουν οι προδιαγραφές χωροθέτησης που ορίζονται στην απόφαση υπ’ αριθ. 49828/2008 (ΦΕΚ Β΄2464)-άρθρο 18 (παρ.1,2,3,4,5) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
3. Το έργο δεν πραγματοποιείται σε αγροτεμάχιο που ανήκει σε δάσος, σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας όπως επίσης και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Το αγροτεμάχιο είναι εκτός ορίων Σχεδίου πόλεως Αστακού και η χρήση γης δεν είναι καθορισμένη.
Β.2. Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου
Η θέση του έργου δε βρίσκεται μέσα στα όρια περιοχής προστασίας του Εθνικού καταλόγου Περιοχών του Ευρωπαϊκού οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Σε περίπτωση που οι επιβαλλόμενες από την παρούσα Απόφαση οριακές τιμές διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα όρια της εθνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, τότε κατισχύουν τα κατά περίπτωση αυστηρότερα όρια.
Γ1. Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών και συγκεντρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Σελίδα 10 από 22
Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 14122/549/Ε103/24.03.2011 (ΦΕΚ Β’ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. και ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ Β’ 920), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α /06-10-81).
   Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 100mg/m, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παραγ. δ’ του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) ή από τις εκάστοτε εν ισχύ ρυθμίσεις.

Γ2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
1. Οι οριακές τιμές εκπομπής θορύβου στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α.37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-2007).
2. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 751Β/18-10-1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».
3. Η στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου του θέματος να μην υπερβαίνει τα 65 dΒ(Α), μετρούμενη στα όρια πρόσβασης του κοινού [Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-1981)]. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφώνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος.

Γ.3. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στα ύδατα στο έδαφος
Για τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων και την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.
Η υπ’ αρ. 39626/2208/09 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/118/ΕΚ.
Οι ανώτερες αποδεκτές τιμές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, έχουν οριστεί με την Υ.Α. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322Β/30-12- 2011).

Γ.4. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτωνΓια το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και των μετασχηματιστών τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της με Αριθμό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/25-04-2002) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/19-06-2002)

Δ. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Δ.1. Γενικές ρυθμίσεις
1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ).
2. Να οριστεί κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την παρακολούθηση της κατασκευής, της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της 
Σελίδα 11 από 22 παρούσης απόφασης, καθώς και της αποκατάστασης μετά το πέρας της λειτουργίας της μονάδας και να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
3. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή μη σχετικής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς
όρους, μέτρα και περιορισμούς που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 48963/12 (ΦΕΚ 2703Β/5-8-12)
4. Να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη του έργου όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα και πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων κλπ).
6. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής του θέματος και των συνοδών του έργων, θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

Δ.2. Κοινοί όροι για τη φάση κατασκευής, λειτουργίας και αποκατάστασης
1. Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών και συγκεντρώσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.1. της παρούσης.
2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.2. της παρούσης.
3. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στα ύδατα στο έδαφος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.3. της παρούσης.
4. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Γ.4. της παρούσης.
5. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.
6. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (χαρτιά συσκευασίας, πλαστικά κτλ.) να συλλέγονται και να αποθηκεύονται με τρόπο που να αποφεύγεται ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον και να προωθούνται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες.
7. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία.
8. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
9. Να τηρούνται οι διατάξεις των με Αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003), 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) και 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.
10. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
11. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται στη μονάδα να επιστρέφονται στον προμηθευτή, εφόσον μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.
Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές και θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
12. Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα της Κ.Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184Β/9-5-14) και Π.Δ. 109/04  Σελίδα 12 από 22 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10) όπως ισχύουν.
13. Η διαχείρισή των Αποβλήτων Ελαίων να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. Τα Απόβλητα Έλαια από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητατην αναγέννησή τους. 
Κατά την παράδοση να υποβάλλεται συμπληρωμένο το προβλεπόμενο έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων ελαίων, αντίγραφα του οποίου θα πρέπει να φυλάσσονται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
14. Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατασκευές να γίνεται σύμφωναμε την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312/Β΄/10) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
15. Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί επικινδύνων αποβλήτων. Τα επικίνδυνα απόβλητα να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, με αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. Να τηρείται μητρώο στο οποίο να σημειώνονται οι ποσότητες, οι κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά, η προέλευση, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και οι εργασίες επεξεργασίας / αξιοποίησης ή/και διάθεσης. Το εν λόγω μητρώο και τα παραστατικά διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων να διατηρούνται για τρία (3) χρόνια και να είναι στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών
16. Κατά τα λοιπά να τηρούνται οι διατάξεις των ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06), ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 και ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07).

Δ.3. Φάση κατασκευής
1. Για λόγους προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος του υπό κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Κορόντων (ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 600μ. περίπου στα νότια της Μονάδας) οι τοίχοι και οι στέγες όλων των εγκαταστάσεων της μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας να βαφούν σε ενιαία φαιοπράσινη απόχρωση και να δενδροφυτευτεί (με πυκνή σειρά δέντρων ταχείας ανάπτυξης) η νότια πλευρά του ακινήτου.
2. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες που τυχόν θα απαιτηθούν για την ανέγερση των εγκαταστάσεων να πραγματοποιηθούν με την παρουσία του φύλακα αρχαιοτήτων της περιοχής και έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση (τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν).
3. Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες να διακοπούν ώστε να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου.
4. Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης κατά την κατασκευή του έργου να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.
5. Τα υλικά κατασκευής του έργου κατά τη μεταφορά τους να είναι καλυμμένα. Η κίνηση των οχημάτων μεταφοράς αυτών να γίνεται με μικρές ταχύτητες όταν διέρχονται από οικισμούς και να γίνεται διαβροχή των οδών διέλευσης, για την αποφυγή οχλήσεων από την έκλυση σκόνη.
6. Καμία απόθεση, έστω και προσωρινή, καθώς και καμία διάθεση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κοίτες υδατορεμάτων, σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε αρχαιολογικούς χώρους
7. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος.
8. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών (ειδικά των γεμάτων με υλικά) μέσα από οικισμούς.
9. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα και να διαθέτουν όλες τις κατάλληλες άδειες (ΚΤΕΟ, πιστοποιητικά συμμόρφωσης Ε.Ε. κλπ).
10. Να γίνεται τακτική συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων κατασκευής του έργου, για τον περιορισμό του θορύβου και των εκπεμπόμενων καυσαερίων. Η συντήρηση αυτών (αλλαγή λαδιών κλπ) να μην πραγματοποιείται εντός του χώρου του έργου, αλλά σε νόμιμα
αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.
11. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
12. Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τις συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.
13. Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοίμου σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου.
14. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου του θέματος στον χώρο της κατασκευής του.
15. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρουεγκατάστασης του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης.
16. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
17. Κάθε τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του.
18. Κατά την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις κατοικημένες περιοχές.
19. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαμβάνονται αποκλειστικάαπό νομίμως λειτουργούντα λατομεία και μονάδες σκυροδέματος.
20. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.
21. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και τυχόν ειδικούς περιορισμούς και όρους που τίθενται από ειδικές διατάξεις.
22. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές με σκοπό να εξασφαλιστεί υλικό για επιχώματα, παρασκευή σκυροδέματος κ.λπ.
23. Η απόθεση των ακατάλληλων ή των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, να καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα, να διαβρέχονται ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού, οι εκτάσεις να μην είναι δασικές ή ρέματα, να απέχουν κατάλληλες αποστάσεις από τα όρια οικισμών, νεκροταφείων, να έχουν την άδεια του οικείου Δήμου, η δε διαμόρφωση του χώρου απόθεσης να γίνει με τέτοιο τρόπο που να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής και να μην εμποδίζεται και να μην επηρεάζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.
24. Για την αντιπλημμυρική προστασία της ζώνης επιρροής του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων, με την κατασκευή όλων των απαραίτητων προς τούτο τεχνικών έργων.
25. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων.
26. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών.
27. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα.
28. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου του θέματος για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου.
29. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών της περιοχής του έργου.
30. Να τηρούνται σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, περί εργοταξιακού θορύβου (ΚΥΑ 56206/1613/31.07.86), ΚΥΑ 765/14.01.91, ΚΥΑ 69001/1921/88, ΚΥΑ 37393/2028/2003, Αστυνομική Διάταξη 3/96, Π.Δ. 1180/81).
31. Οι εργασίες κατασκευής να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
32. Να τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύει την είσοδο του κοινού.
33. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
34. Να εξετασθεί η δυνατότητα περιμετρικής φύτευσης του γηπέδου με κατάλληλα ενδημικά φυτά (θάμνοι ή δένδρα).
35. Η κοπή δένδρων και θάμνων να περιορισθεί στο ελάχιστο, τόσο κατά τη θεμελίωση όσο και  κατά τις λοιπές εργασίες.
36. Τα έργα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.), να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.)
37. Οποιεσδήποτε κτηριακές υποδομές να είναι εναρμονισμένες με την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής.
38. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.
39. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευές και εγκατάστασης του έργου του θέματος να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και γίνει διαμόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούμενη κατάσταση του, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του.

Δ.4. Φάση λειτουργίας
1. Όλοι οι χώροι και οι δεξαμενές αποθήκευσης στη μονάδα να είναι, αναλόγως της χρήσης τους, επαρκώς διαστασιολογημένοι και απολύτως στεγανοί και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροών στο έδαφος και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά.
2. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη διαρροής φυτικού ελαίου από τις δεξαμενές αποθήκευσης αυτού. Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω δεξαμενές να διαθέτουν περιμετρική δεξαμενή ασφαλείας για την κατακράτηση των διαρροών.
3. Σε περίπτωση διαφυγής λαδιών κλπ., είναι υποχρεωτικός ο άμεσος καθαρισμός του εδάφους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό στο χώρο του εργοταξίου.
4. Εάν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης εκλύονται οσμές να εγκατασταθούν κατάλληλες διατάξεις δέσμευσης τους (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα).
5. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά και αντικραδασμικά μέτρα, ώστε να τηρείται το επιτρεπόμενο όριο θορύβου.
6. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να είναι τοποθετημένος σε ηχομονωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.
7. Σε περίπτωση που οι εκπομπές ΝΟx υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια θα πρέπει να εγκατασταθεί στη μονάδα ειδικό σύστημα καταλυτικού μετατροπέα συσσώρευσης ΝΟx, όπως προβλέπεται στη ΜΠΕ.
8. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
9. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών του χώρου.
10. Να εξασφαλιστεί με την κατασκευή κατάλληλης σταθερής περίφραξης (για την αποφυγή ατυχημάτων αλλά και ζημιών της εγκατάστασης) η μη προσέγγιση ατόμων και ζώων στο χώρο και να γίνει τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κάθε πλευρά της περίφραξης με την επισήμανση κινδύνου ζωής και ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύματος.
11. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών.
12. Να εκπονηθεί πρόγραμμα, ώστε η κίνηση των οχημάτων για την τροφοδοσία της μονάδας σε καύσιμη ύλη καθώς και η κίνηση των οχημάτων για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της μονάδας να μη γίνεται σε ώρες αιχμής του τοπικού οδικού δικτύου.
13. Ο σταθμός καύσης βιορευστού να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωματώνει κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων.
14. Ο σταθμός καύσης βιομάζας να ελέγχεται και να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για κάθε εργασία συντήρησης - ρύθμισης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από το συντηρητή το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο.
15. Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήματα και να υπάρχουν τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια.
16. Να ληφθεί μέριμνα για την εγκατάσταση, συντήρηση και καλή λειτουργία πρόσθετου ειδικού εξοπλισμού για τη μείωση των αέριων εκπομπών και ιδιαίτερα του CO (όπως σύστημα με τριοδικό καταλύτη, κλπ). Προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές των αέριων ρύπων από την καύση βιορευστού για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρμόζονται
διεργασίες καθαρισμού τόσο του παραγόμενου αερίου όσο και των απαερίων της καύσης του στη έξοδο των μηχανών εσωτερικής καύσης.
17. Η διαχείριση των λυμάτων προσωπικού που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του έργου του θέματος να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου των στεγανών δεξαμενών, να τηρεί αρχείο με
όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τον στεγανό βόθρο (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης τωναποβλήτων. 
Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας στους παραπάνω βόθρους. Επίσης πρέπει να ληφθούν μέτρα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια εγκαταστάσεων τέτοιου τύπου.
18. Να λαμβάνεται μέριμνα για την κατά το δυνατόν ανακύκλωση νερού και την ελαχιστοποίηση των αναγκών σε νερό.
19. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον (έδαφος, υπέδαφος, ή αποδέκτη υγρών αποβλήτων).
20. Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή στον αποδέκτη υγρών αποβλήτων.
21. Να μην αποθηκεύονται καύσιμα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος.
22. Να µην εκτελούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών και λοιπών οχημάτων (αλλαγές λαδιών, ελαστικών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, κλπ.) εντός του χώρου της εγκατάστασης.
23. Οι εργασίες συντήρησης να μην γίνονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
24. Η επέκταση του υπάρχοντος δικτύου της ∆ΕΗ, ώστε να γίνει η σύνδεση µε το σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να γίνει λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα και τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
25. Να τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα συστήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, πλήρες σύστημα γείωσης, σύστημα προστασίας από σφάλματα λειτουργίας και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.
26. Οι εγκαταστάσεις του σταθμού να επιθεωρούνται και να συντηρούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να τηρούνται σχετικά αρχεία επιθεωρήσεων.
27. Οι ακάλυπτοι χώροι κοντά στα μηχανήματα να μη χρησιμοποιούνται για απόθεση, ή, για αποθήκευση πρώτων υλών, υλικών συντήρησης κλπ.
28. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν αναμένονται υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της μονάδας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί απόρριψη νερών ψύξης, να επιδιωχθεί η ανακύκλωσή τους για χρήσεις εντός του χώρου( για διαβροχή δρόμων, χρήση WC, κλπ).

Δ.5. Αποκατάσταση μετά την παύση της λειτουργίας
Μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου του θέματος ο κύριος του έργου οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και αποκατάσταση του χώρου λειτουργίας του έργου του θέματος να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος.
2. Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος.
3. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά).
4. Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών (ειδικά των γεμάτων με υλικά) μέσα από οικισμούς.
5. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα.
6. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
7. Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες αποκατάστασης του χώρου κατασκευής του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου
κατασκευάστηκε το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικάαδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τις συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.
8. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση της λειτουργίας του έργου.
9. Συσσωρευτές, που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν να διαχειριστούν σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. 41624/2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών…».
10. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης.
11. Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του και τη λειτουργία του εργοταξίου να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις κατοικημένες περιοχές.
12. Να αποκαθίσταται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα εκτέλεσης του έργου και σε τακτά χρονικά διαστήματα η βατότητα του οδικού δικτύου που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο
χώρο εγκατάστασης του έργου.
13. Σε περίπτωση ρύπανσης των δρόμων πρόσβασης στην περιοχή του έργου από τις διελεύσεις των οχημάτων θα πρέπει να καθαρίζονται άμεσα με ευθύνη του Φορέα υλοποίησης του έργου.
14. Για την πρόληψη της ρύπανσης των οδών πρόσβασης στη θέση εγκατάστασης του έργου να γίνεται υποχρεωτικός ο καθαρισμός των τροχών των οχημάτων πριν την έξοδο τους από το εργοτάξιο.
15. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων.
16. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών.
17. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα.
18. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.
19. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζόμενων ή των επισκεπτών της περιοχής του έργου.
20. Να τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων του εργοταξίου κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύει την είσοδο του κοινού.
21. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες των πιθανών κινδύνων και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
22. Η έκταση που θα καταλαμβάνει το εργοτάξιο να είναι η μικρότερη δυνατή και να τηρούνται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του.
23. Για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην προηγούμενη κατάσταση του να πραγματοποιηθεί, είτε φύτευση, είτε σπορά προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής (αυτόχθονων) ειδών, μετά από εκπόνηση και σύνταξη κατάλληλης φυτοτεχνικής μελέτης. Να υπάρχει μέριμνα για την ικανοποιητική φροντίδα αυτών των ειδών.
24. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
25. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Απόφασης και τυχόν ειδικούς περιορισμούς και όρους που τίθενται από ειδικές διατάξεις.
26. Τα προϊόντα εκσκαφών, εφόσον υπάρχουν, να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κ.λπ.) ώστε να ελαχιστοποιείται η αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους.
27. Να εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα καθώς και τα απαραίτητα μέτρα
ανάσχεσης των φαινομένων διάβρωσης του εδάφους.
28. Ο χρονικός προγραμματισμός του έργου να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό χωματουργικές εργασίες σε περιόδους υψηλών βροχοπτώσεων.
29. Η απόθεση των ακατάλληλων ή των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις, να καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα, να διαβρέχονται ώστε να περιορίζεται η διασπορά του υλικού, οι εκτάσεις να μην είναι δασικές ή ρέματα, να απέχουν κατάλληλες αποστάσεις από τα όρια οικισμών, νεκροταφείων, να έχουν την άδεια του οικείου Δήμου, η δε διαμόρφωση του χώρου απόθεσης να γίνει με τέτοιο τρόπο που να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής και να μην εμποδίζεται και να μην επηρεάζεται η ομαλή ροή των
επιφανειακών υδάτων.
30. Απαγορεύεται έστω και προσωρινά η εναπόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα, χείμαρρους, αρδευτικές τάφρους και σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροής των νερών τους.
31. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος μετά την παύση της λειτουργίας του θα πρέπει να είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή του έργου για τη συνέχιση της προηγούμενης χρήση του.
32. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους.
33. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.

Δ.6. Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος
1. Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλής ζημίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190Α/09) περί περιβαλλοντικής ευθύνης.

Δ.7. Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις
1. Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του σταθμού καύσης, να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των εκπομπών αερίων ρύπων και να γίνονται σε τακτική βάση (τουλάχιστον κάθε δίμηνο) μετρήσεις των εκπομπών τους (NOx, CO
και άκαυστοι υδρογονάνθρακες). Το αρχείο μετρήσεων να κρατείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και να είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Να εγκατασταθούν κατάλληλα
όργανα συνεχούς δειγματοληψίας, ανάλυσης και καταγραφής των αέριων ρύπων, με σκοπό τον έλεγχο και τη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας.
2. Οι τιμές των εκπεμπόμενων καπναερίων από τη λειτουργία της μονάδας να είναι εντός των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία ορίων (ΚΥΑ 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.03.2011), ΚΥΑ 22306/1075/Ε.103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/08.08.2007) και Π.Δ. 1180/81).
Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων εκπομπών θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας και να γίνεται επανεκκίνησή της μετά την πλήρη αποκατάσταση του ανακύψαντος προβλήματος
3. Να διενεργούνται τακτικές μετρήσεις θορύβου σύμφωνα με πρότυπες μεθόδους και τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Υπηρεσίας, το οποίο να είναι διαθέσιμο προς έλεγχο σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
4. Διαπιστωθείσα υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου θορύβου στα όρια του γηπέδου του σταθμού να επιφέρει τη λήψη συμπληρωματικών αντιθορυβικών μέτρων στα επιμέρους τμήματα του σταθμού.
5. Να τηρούνται τα ημερολόγια – μητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την παρούσα, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων:
  Η επιχείρηση, υποχρεούται να τηρεί τα αρχεία και μητρώα του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β΄/2012) και να διατηρεί τα στοιχεία αυτά για όσο διάστημα προβλέπεται. Επίσης η
επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων και στο Υ.Π.Ε.Ν Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006. Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, κατά το μήνα Φεβρουάριο, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος.
   Η εταιρεία υποχρεούται στην ετήσια αναφορά, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και των απορρίψεων υγρών αποβλήτων του προηγούμενου έτους, που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού 166/2006/ΕΚ της Ε.Ε. (σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων – PRTR), σύμφωνα με την εγκύκλιο 101111/17.02.2009 της Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
  Η επιχείρηση, υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης όλων των εισερχομένων στη μονάδα πρώτων υλών.
6. Τα στοιχεία όλων των αναλύσεων/μετρήσεων να καταγράφονται σε βιβλία θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον η θεώρηση των βιβλίων απαιτείται από τη κείμενη Νομοθεσία.
7. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί όλα τα παραπάνω στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα της παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων, ημερολόγια κλπ), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο τηςεγκατάστασης.
8. Η διατήρηση όλων των παραπάνω στοιχείων (είτε είναι σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) να γίνεται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δ.8. Λοιποί όροι

1. Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση να εφοδιαστεί με άδεια από άλλη δημόσια αρχή, όπου αυτό απαιτείται.
2. Απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης): α) πλαστικών ή ελαστικών υλικών και β) οποιονδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος (Κ.Υ.Α. 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/6-5-93)
3. Απαγορεύεται η χρήση, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων ως καυσίμων σε τζάκια, σόμπες και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης (Υ.Α. οικ. 189533/7-11-11 (ΦΕΚ 2654Β/9-11-11))
4. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά των επικινδύνων αποβλήτων και η ανάμιξη τους με άλλα υλικά.
5. Η αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία και το ένα (1) έτος πριν από τη διάθεση.
6. Η λειτουργία της εγκατάστασης καύσης του βιορευστού να είναι κατά το δυνατόν συνεχής και να αποφεύγονται οι συνεχείς επανεκκινήσεις.
7. Να τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης και του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού
8. Για όλες τις χημικές ουσίες, που θα διακινούνται, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, είτε καθαρές, είτε σε μίγματα με άλλες ενώσεις, να υπάρχουν αρχειοθετημένα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενημερωμένη έκδοση τους. Να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά.
9. Τα στοιχεία όλων των αναλύσεων/μετρήσεων να καταγράφονται σε βιβλία θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον η θεώρηση των βιβλίων απαιτείται από τη κείμενη Νομοθεσία.
10. Να μην αποθηκεύονται καύσιμα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εγκατάστασης του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος.
11. Να εγκατασταθεί και να λειτουργεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο χώρο αποθήκευσης της πρώτης ύλης και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
12. Οι εγκαταστάσεις του σταθμού να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να τηρούνται σχετικά αρχεία επιθεωρήσεων.
13. Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή βλάβης του εξοπλισμού και μη αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας εντός 24 ωρών να περιορίζεται ή να διακόπτεται η λειτουργία του και να ενημερώνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες.
14. Τα ορυκτέλαια, που τυχόν χρησιμοποιούνται, να μην περιέχουν πολυχλωριωμένα πρόσθετα.
15. Απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων ουσιών, όπως π.χ. Clophen, τοξικές ουσίες, κλπ.
16. Να πραγματοποιείται τακτικός και έγκαιρος καθαρισμός της έκτασης του έργου του θέματος με αποψίλωση της βλάστησης και απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών και ξηρής βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
17. Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
18. Να υπάρχει περίφραξη και κατάλληλη σήμανση του χώρου των εγκαταστάσεων που να απαγορεύουν την είσοδο του κοινού και να προειδοποιούν για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
19. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
20. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και (ηλεκτρικής) απομόνωσης.
21. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας έστω και εάν μέρος των εργασιών για την κατασκευή ή λειτουργία του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο.
22. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να τηρεί στο χώρο εγκατάστασης του έργου του θέματος Τεχνική Μελέτη της κατασκευής του έργου που να περιγράφει όλα τα επιμέρους τμήματα του.
23. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω
εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.
24. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο έπειτα από σχετική έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
25. Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
26. Μέχρι τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει επανέλθει με σχετική αίτηση για Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
27. Να τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης και του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού.
28. Να τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα συστήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας,πλήρες σύστημα γείωσης, σύστημα προστασίας από σφάλματα λειτουργίας και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.
29. Να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της μονάδας, εφ όσον κατά τη λειτουργία της εμφανιστούν προβλήματα στα συστήματα-διαδικασίες της πολεμικής Αεροπορίας, ή εφ’ όσον απαιτηθεί απότη Στρατιωτική Υπηρεσία.
30. Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.
31. Να τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
1. Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της και ισχύει με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και οι Περιβαλλοντικοί Όροι που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση καθώς και ότι δε θα επέλθει εν τω μεταξύ καμία μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η Απόφαση και δε θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου.
2. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα Απόφαση και τη Μ.Π.Ε., μπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να τροποποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.
3. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσας Απόφασης (τουλάχιστον δύο μήνες), οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
4. Επισημαίνεται ότι κάθε νέα επέκταση της επιχείρησης, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (2/39 ΣΕ).

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δε συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
2. Επίσης δεν καλύπτει θέματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α ΗΠ 54409/2632/04 (ΦΕΚ 1931Β΄).
Σελίδα 21 από 22
3. Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
1. Η παρούσα ΑΕΠΟ και ο θεωρημένος φάκελος της ΜΠΕ που τη συνοδεύει καθώς και οι προηγούμενες ΑΕΠΟ με τις συνοδευτικές θεωρημένες μελέτες τους πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
• να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου.
• να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
• να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
• να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των αρμόδιων
ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ
Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση).
Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόμου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της. 

Ε.Δ. 
1. Χ.Α-ΜΠΕ 10/2
2. Α. Μουντζογιάννη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Δ.Ε.
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 και Αμερικής, Πάτρα

2. Ζήκος Δημήτριος
Γιαννιτσών 56 - Τ.Κ. 262 23 –Πάτρα
(με συνημμένο θεωρημένο φάκελο ΜΠΕ)
 
 Αναρτήθηκε από Σχόλια