Πρόσληψη δύο υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για πυρασφάλεια από τον Δήμο Ξηρομέρου. Προθεσμία για κατάθεση αιτήσεων έως 30.5.2016.
Αστακός, 19.5.2016
Αριθ. Πρωτ.: 4090
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 
T.K. 300 06 
Τηλ.: 26463 60500 
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Ξηρομέρου ύστερα από την υπ’ αριθ. 62/2016 (ΑΔΑ Ψ1ΟΩΩΚΖ-5ΑΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 59080/6043/09.5.2016 (ΑΔΑ 7ΘΑ8ΟΡ1Φ-Σ0Μ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) υπαλλήλων, προς κάλυψη της ανάγκης πυρασφάλειας, σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:


Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ξηρομέρου (Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας, τηλ.: 2646360527 - 538 - 520) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Πανταζή Πανωραία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έντεκα (11) ημερών ήτοι έως και την 30.5.2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

http://mytikaspress.blogspot.gr/2016/05/3052016.html

Σχόλια