Προσφυγή του Δήμου Ξηρομέρου για την υπ΄αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Προσφυγή του Δήμου Ξηρομέρου για την υπ΄αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1 MW¨ της ατο-μικής επιχείρησης ¨ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » , στη θέση Κλημάτια της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Δ. Ξηρομέρου
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Ξηρομέρου» , που εδρεύει στον Αστακό Αιτωλ/νίας και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο αυτού Ερωτόκριτο Παν. Γαλούνη
ΚΑΤΑ

Της υπ΄αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξί-ας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδια-σμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1 MW¨ της ατομικής επιχείρησης ¨ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » , στη θέση Κλημάτια της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
___________________________________
Με την παραπάνω προσβαλλόμενη υπ΄αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 α-πόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-ου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης περι-βάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρι-κού σχεδιασμού, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λει-τουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ι-σχύος 1 MW¨ της ατομικής επιχείρησης ¨ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » , στη θέση «Κλημά-τια» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Δήμου Ξηρομέρου.
Την απόφαση αυτή προσβάλλουμε ενώπιόν σας και ζητούμε την ακύρωση και εξαφάνισή της για τους παρακάτω ορθούς , νομίμους και βασίμους λόγους και για όσους αργότερα προσθέσουμε , ήτοι :
Το επίμαχο έργο , για την κατασκευή του οποίου εγκρίθηκαν με την παραπά-νω προσβαλλόμενη απόφαση οι περιβαλλοντικοί όροι, πρόκειται να κατασκευαστεί σε πολύ μικρή απόσταση από τις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσα , Πρόδρομος και Αγράμπελα του Δήμου Ξηρομέρου και συγκεκριμένα σε απόσταση 1.260 μ από την κοινότητα Χρυσοβίτσας , 1.935 μ από την κοινότητα Προδρόμου και 2.550 μ από την κοινότητα Αγραμπέλων , στις οποίες και με βάση την απογραφή του έτους 2011 , διαμένουν μόνιμα 329, 315 και 84 κάτοικοι αντίστοιχα , οι οποίοι ασχολού-νται αποκλειστικά και κατά κύριο επάγγελμα με γεωργικές και αγροτικές εργασίες και έχουν αναπτύξει βιολογικές καλλιέργειες μηδικής (τριφυλλιού) , αραβοσίτου , ρεβυθιών , φακών , καθώς και βιολογικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις .Επίσης , σε απόσταση μόλις 550,00 μ σε ευθεία γραμμή από το χώρο ,που πρόκειται να κα-τασκευαστεί η επίμαχη επενδυτική μονάδα, βρίσκεται η αρχαία πόλη «Τα Κόροντα», η οποία ανήκε στο κοινό των Ακαρνάνων και ανάγεται στο 1800 π.Χ. . Για την ιστορία της και τις σωζόμενες αρχαιότητες της πόλης γίνεται λόγος αναλυτικά στο βιβλίο του Αλέξανδρου Σάββα «Μελετήματα του Ξηρομέρου, Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία της Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου έκδοση 2015, σελ. 59 έως 78 .
Η κατασκευή λοιπόν του παραπάνω έργου στην συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι επιτρεπτή για τους παρακάτω νομικούς , αλλά και ουσιαστικούς λό-γους, ήτοι:
  1. Στο άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δι-καίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας... 6. Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύο-νται από το Κράτος...». Με τις διατάξεις αυτές του Συντάγματος καθιερώνεται ειδι-κώς το πρώτον αυξημένη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή των μνημείων και λοιπών πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συνθέτουν λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους την εν γένει πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας. Η προστασία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση των εν λόγω πολιτιστικών στοιχείων στο διηνεκές. Επομένως, κάθε επέμβαση επί και πλησίον αρχαίου πρέπει κατ' αρχήν να αποβλέπει στην προστασία και ανάδειξη αυτού, να ενεργείται δε ενόψει των ιδιαιτέ-ρων χαρακτηριστικών και του είδους των προστατευτέων ευρημάτων και επί τη βά-σει των δεδομένων της αρχαιολογικής επιστήμης, απαγορευομένων επεμβάσεων και χρήσεων μη συμβατών προς την κατά προορισμό χρήση του αρχαίου ( βλ. ΣτΕ 3279/2003 προσκομιζόμενη σε φωτοαντίγραφο)
Περαιτέρω στο άρθρο 10 παρ.1 και 3 του Ν.3028/2002 ορίζεται ότι : «παρ. 1 : Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέ-ρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του και παρ.3.: Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορι-κής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων ενστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η αποδοτική δραστη-ριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτι-σμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από το μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να μην κινδυ-νεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου, ή της επιχείρησης ή της εργασίας ».
Οι διατάξεις αυτές του αρχαιολογικού νόμου, ερμηνευόμενες υπό το φως της παραπάνω συνταγματικής διάταξης, έχουν την έννοια ότι η άδεια του Υπουργού Πολιτισμού προς εκτέλεση εργασιών επί αυτών τούτων των αρχαίων δύναται να πα-ρέχεται μόνο προς προστασία τους και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως διασφαλισθεί ότι από την εκτέλεση των εργασιών δεν θα επέλθει βλάβη στα αρχαί-α. Αφ' ετέρου, όταν παρέχεται από τον Υπουργό Πολιτισμού άδεια για επιχείρηση έργου πλησίον αρχαίου πρέπει αυτή να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να περιέχει: α) πλήρη περιγραφή των προστατευτέων αρχαίων, β) πλήρη περιγραφή του προς εκτέλεση έργου και γ) πλήρη και τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έρ-γου επί των αρχαίων. Με βάση λοιπόν τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις, αρμόδιος για την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας της παραπάνω βιομηχανικής μονάδος είναι ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρ-χαιολογικού Συμβουλίου και όχι οι υπηρεσίες της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιο-τήτων, της Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδας και της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, όπως συνέβη στην προ-κειμένη περίπτωση . Οι δε προσκομισθείσες από τον επενδυτή άδειες των παρα-πάνω υπηρεσιών, ήτοι οι υπ΄αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/22η Ε.Β.Α./2508/26-08-2011, ΥΠΠΟ Τ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-8/5315/12-9-2011 και Φ888/ΚΒ/6502/27-09-2011 άδειες εκδό-θηκαν , σύμφωνα με πληροφορίες μας , μετά από παραπλάνηση των υπηρε-σιών, αφού εμφανίσθηκε σ΄ αυτές, ότι επρόκειτο για ανέγερση αγροικιών και κατασκευή φωτοβολταικών σταθμών και όχι για μονάδα παραγωγής ηλε-κτρικού ρεύματος .Συνεπώς οι βεβαιώσεις- εγκρίσεις με αρ. 62, 63, 64 και 66 της προσβαλλόμενης απόφασης, που εκδόθηκαν το 2015 και 2016 από τις παραπάνω Εφορείες, είναι άκυρες και δεν έχουν καμία ισχύ και τούτο γιατί εκδόθηκαν από αναρμόδιες υπηρεσίες, αφού για την έγκριση του επίμαχου έργου δεν είναι αυ-τές αρμόδιες, αλλά ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού.
Εφόσον λοιπόν , οι σχετικές βεβαιώσεις-εγκρίσεις δεν έχουν εκδοθεί από την καθ΄ υλη αρμόδια αρχή που είναι το Υπουργείο Πολιτισμού , ύστερα από γνώμη του ΚΑΣ, η προσβαλλόμενη απόφαση , λαβούσα υπόψη της τις παραπάνω εγκρίσεις αναρμοδίων υπηρεσιών και εγκρίνασα στη συνέχεια τους περιβαλλοντικούς όρους του παραπάνω έργου, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφήρ-μοσε τις παραπάνω διατάξεις του νόμου και γι΄ αυτό το λόγο πρέπει να ακυ-ρωθεί και εξαφανισθεί.
Σε κάθε περίπτωση, η χορηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού για επιχείρηση έργου πλησίον αρχαίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να περιέχει :α) πλήρη περιγραφή των προστατευτέων αρχαίων, β) πλήρη περι-γραφή του προς εκτέλεση έργου και γ) πλήρη και τεκμηριωμένη εκτίμηση των επι-πτώσεων του έργου επί των αρχαίων (βλ. ΣτΕ 3279/2003) .Στην κρινομένη υπόθεση , ούτε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού έχει εκδοθεί για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, ούτε στις προσκομισθείσες , έστω και αναρμοδίως χορη-γηθείσες , βεβαιώσεις- εγκρίσεις της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της Υπη-ρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος και της Εφορίας Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων, περιέχονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, δηλαδή περιγραφή του αρχαίου κάστρου των Κορόντων, περιγραφή του επίμα-χου έργου , καθώς και πλήρης και τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου επί του αρχαίου .Συνεπώς οι χορηγηθείσες εγκρίσεις-βεβαιώσεις και συνακόλουθα η προσβαλλόμενη απόφαση δεν περιέχουν την ειδική και εμπερι-στατωμένη αιτιολογία που επιβάλλει ο νόμος , οπότε και για το λόγο αυτό πρέ-πει ( η προσβαλλόμενη ) να ακυρωθεί και εξαφανισθεί.
Περαιτέρω, δεν συντρέχει στην κρινομένη υπόθεση , ούτε η απαιτούμενη προϋπόθεση της μακρινής απόστασης της μονάδας από τα αρχαία μνημεία, καθό-σον αυτή βρίσκεται πολύ κοντά, μόλις σε 550 μ σε ευθεία γραμμή από το αρχαίο τείχος, με κίνδυνο βλάβης αυτών λόγω του χαρακτήρα του έργου. Να σημειωθεί, ότι τόσο στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όσο και στην προσβαλλόμενη απόφαση ( σελ.15 παρ. 14 ) αναφέρεται ότι στο έργο θα γίνονται κατά καιρούς με-τρήσεις. Αυτό σημαίνει , ότι δεν θα υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα ελέγ-χου (φίλτρο για την παρακράτηση μικροσωματιδίων και ρύπων και αυτόματος ανα-λυτής, ο οποίος θα δείχνει το είδος των ρύπων που εκπέμπονται), και έλλειψη μονί-μου συστήματος ελέγχου, γεγονός που θα καθιστά απροσδιόριστο το επίπεδο των ρύπων που εκπέμπονται. Οι επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη λειτουργία της μονά-δας και ειδικότερα η εκπομπή τοξικών ουσιών με το φαινόμενο της όξινης βροχής θα επιφέρουν μετά βεβαιότητος σοβαρές βλάβες στις αρχαιότητες του κάστρου των «Κορόντων», που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Δηλαδή τα σωζόμενα σε καλή κατάσταση τείχη, οι πύλες, τα θεμέλια του αρχαίου ναού και οι άλλες εγκατα-στάσεις, που άντεξαν στο χρόνο και στην φθορά, με το έργο αυτό θα εκτεθούν στις εκπομπές της μονάδας και σε μεγάλο κίνδυνο φθοράς.
        2. Πέραν της βλάβης όμως που θα προκληθεί στον παραπάνω αρχαιολογικό χώρο , βέβαιη είναι και η μόλυνση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή , στην οποία έχουν αναπτυχθεί οι παραπάνω βιολογικές καλλιέργειες , για τις οποίες επιδοτούνται οι κάτοικοι- αγρότες του Δήμου μας . Όμως οι καλλιέργειες αυτές (βιο-λογικές) δεν είναι συμβατές με την παραπάνω λειτουργία της επιχείρησης που θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει στην ίδια περιοχή , δεδομένου ότι στη μελέτη δεν προβλέπεται η ύπαρξη μόνιμου εγκατεστημένου συστήματος ελέγχου (φίλτρου για την παρακράτηση μικροσωματιδίων και ρύπων και αυτόματος αναλυτής ), ο ο-ποίος θα δείχνει το είδος των ρύπων που επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται λοιπόν η ανεξέλεγκτη λειτουργία της μονάδας και για λόγους προστασίας της υγείας των κα-τοίκων των τριών χωριών, που βρίσκονται στις παραπάνω κοντινές αποστάσεις. Επί-σης , στην ίδια περιοχή βρίσκεται το βελανιδοδάσος Ξηρομέρου, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από την Τράπεζα Στοιχίων του Μετσόβιου Πολυτεχείου στη βάση δεδομένων , ενώ τμήμα του παραπάνω βελανιδοδάσους που γειτνιάζει με τη λίμνη Οζερού και τον ποταμό Αχελώο , είναι ενταγμένο στη NATURA 2000 (βλ. ΣτΕ 910/2008, 209/2006) .
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι καμία ωφέλεια δεν θα υπάρξει για την πε-ριοχή και τους κατοίκους της από την υλοποίηση της παραπάνω επένδυσης , έ-στω και στον τομέα της απασχόλησης εργατικού δυναμικού της περιοχής, ως αντι-στάθμισμα των επιβλαβών συνεπειών της επένδυσης , αφού δεν υπάρχει ο-ποιαδήποτε υπόσχεση και πολύ περισσότερο δέσμευση από τον επενδυτή για πρόσληψη προσωπικού από την περιοχή, όπως συνέβη με την εταιρία «Νηρέας», στην οποία απασχολούνται πολλοί νέοι της περιοχής του Δήμου μας. Οι επιπτώ-σεις δηλαδή από την λειτουργία της παραπάνω μονάδας θα είναι βλαπτική και για την οικονομία των κατοίκων της περιοχής, δηλαδή για τις καλλιέργειες και τις κτη-νοτροφικές μονάδες αλλά και για την ίδια την υγεία των κατοίκων.
         3. Σε κάθε περίπτωση , ο επενδυτής, εάν πράγματι επιθυμεί να πραγμα-τοποιήσει την παραπάνω επένδυση , μπορεί να την υλοποιήσει στην περιοχή «ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ» Αστακού , η οποία έχει χαρακτηριστεί ως βιομηχανική περιοχή και έχουν αναπτυχθεί εκεί οι εγκαταστάσεις της ΝΑΒΙΠΕ και η οποία βρίσκεται λί-γα χιλιόμετρα από την περιοχή που προσπαθεί να την υλοποιήσει σήμερα .
Επειδή προφανές είναι το έννομο συμφέρον του Δήμου Ξηρομέρου για την άσκηση της παρούσας προσφυγής, δεδομένου ότι η επίμαχη επένδυση προβλέπεται να εγκατασταθεί και λειτουργήσει εντός των ορίων της περιφερεί-ας του και θα έχει επιβλαβείς συνέπειες στον παραπάνω αρχαιολογικό χώρο , το περιβάλλον γενικότερα , αλλά και στην οικονομική και παραγωγική δρα-στηριότητα των κατοίκων - δημοτών του.
Επειδή προς απόδειξη των ισχυρισμών μας προσκομίζουμε και επικαλού-μαστε :
1)Την υπ΄αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξί-ας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδια-σμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού
2) Τις από 16-4-2016 και 20-4-2016 αποφάσεις των Συμβουλίων των Το-πικών κοινοτήτων Χρυσοβίτσας και Προδρόμου του Δήμου Ξηρομέρου
        3.Την υπ΄αρ. 2/20-1-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου
        4.Την υπ΄αρ. 3/23-1-2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Ξη-ρομέρου
        5. Απόσπασμα της υπ΄αρ. 4/16-4-2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβιτσας του Δήμου Ξηρομέρου
        6. Την από 16-1-2016 ένσταση του συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέ-ρου «Τα Κόροντα» κατά της υπ΄αρ. 49/2015 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλ-λοντος και φυσικών πόρων του περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδος
        7.Το από 17-1-2016 ψήφισμα του συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου «Τα Κόροντα»
        8.Το υπ΄ αρ. πρωτ. 15/ 7-2-2015 υπόμνημα του συνδέσμου Χρυσοβιτσά-νων Ξηρομέρου «Τα Κόροντα» προς τον Έφορο της ΛΣΤ ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
        9.Το υπ΄ αρ. πρωτ. 6/ 5-4-2016 υπόμνημα του συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου «Τα Κόροντα» προς τον Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
       10.Την υπ΄αρ. 112/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση της παρούσας προσφυγής και ορίστηκε πληρεξούσιος Δικηγόρος του Δήμου ο κ. Γεώργιος Γρίνος, Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Αγρινίου.
Επειδή κατόπιν αυτών συντρέχει νόμιμη περίπτωση να ακυρωθεί και εξα-φανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση , με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλο-ντικοί όροι του παραπάνω έργου
Επειδή η παρούσα προσφυγή μας είναι νόμιμη και βάσιμη και ασκείται νόμιμα , βάσιμα , παραδεκτά και εμπρόθεσμα ενώπιόν σας και συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή σε όλα τα αιτήματά της
Για όλους αυτούς τους λόγους και όσους αργότερα προσθέσουμε και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει η παρούσα προσφυγή μας .
Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί η υπ΄αρ. πρωτ. 536/33751/13-04-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-ου, Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης περι-βάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας, τμήμα περιβαλλοντικού χωρι-κού σχεδιασμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατά-σταση και λειτουργία του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ισχύος 1 MW¨ της ατομικής επιχείρησης ¨ΖΗΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » , στη θέ-ση Κλημάτια της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Περιφέρειας Δυ-τικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο-νίου , για τους λόγους και αιτίες που αναφέρουμε στο ιστορικό της παρούσας , με τελικό σκοπό τη μη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του παραπάνω έργου

Αγρίνιο 10-5-2016
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

http://www.dimosxiromerou.gr/nea-drastiriotites-dimou-ksiromerou/

Σχόλια