Προκήρυξη μίσθωσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Κατούνας

Η Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας,
 κ. Παναγιώτα Πανταζή
ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ
       Ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Κατούνας.
1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται μόνο κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:
α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα.
2. Οι συμβάσεις ισχύουν για έξι (6) χρόνια.
3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, την οποία θα προμηθεύεται από το γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Κατούνας.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
4. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες)  και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 11/05/2016 μέχρι και 09/06/2016 και ώρα 11.00 μ.μ..
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του διευθυντή του σχολείου στη διεύθυνση του σχολείου ( Κατούνα ,30004) τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00π.μ έως 12:30μ.μ. και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής κανένας φάκελος δεν θα γίνει δεκτός.
Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο Δημαρχείο της Κατούνας στις 09/06/2016  στις 12.00 μ.μ.

Βόνιτσα, 11-05-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Παναγιώτα Πανταζή
http://katounanews.blogspot.gr/2016/05/blog-post_22.html

Σχόλια