Ντίνα Κουμανδράκη Σαμαρά:Αναφορά-γνωστοποίηση για πειθαρχική δίωξη σε βάρος του Δημάρχου Ξηρομέρου


                                        Δελτίο τύπου 

Η παράταξη μας συνεπής στη δέσμευση της για διαλεύκανση της υπόθεσης Αλυζίας, μετά το αίτημα της για επαναφορά του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, αναζητά ευθύνες του δημάρχου για τυχόν μεθοδευμένη παρακώλυση της διαδικασίας ορισμού Δικηγόρου, ζητώντας ταυτόχρονα την προβλεπόμενη από το νόμο πειθαρχική του δίωξη.
Σε αντίθεση με την ελάσσονα αντιπολίτευση που για δημιουργία καθαρά εντυπώσεων, ανακοινώνει ενέργειες που δεν έχουν έρεισμα στο νόμο, η παράταξη μας απέστειλε ήδη την παρακάτω αναφορά-γνωστοποίηση ακόμη και για ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

                                                     Αστακός 17/5/2016
                                     Η αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης
                                           Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα
                                     ΑΝΑΦΟΡΑ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 Κωστούλας Κουμανδράκη - Σαμαρά ,  δημοτικού συμβούλου   και  αρχηγού  της     μείζονος αντιπολίτευσης   του Δήμου Ξηρομέρου, κατοίκου Αστακού.  

                                                 ΚΑΤΑ
Ερωτόκριτου Γαλούνη, Δημάρχου  του Δήμου Ξηρομέρου,  κατοίκου  Αστακού.             

                                                 ΠΡΟΣ

1.- Την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής  Λειτουργίας / Διεύθυνση της    Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου   Δυτικής Ελλάδος  και Ιονίου .

2.-  Τον Γενικό Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου  Δυτικής Ελλάδος  και Ιονίου .

3.- Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου  - Μεσολόγγι

_________________
       
     Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Λευκάδος με  το   υπ΄ αριθμ.   πρωτ. 337/ 03-02-2016   ενημέρωσε   την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος   ότι κατά του Δημάρχου Ξηρομέρου   Ερωτόκριτου Γαλούνη   ασκήθηκε ποινική δίωξη  για τα αδικήματα της Υπεξαίρεσης  στην υπηρεσία   από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση από υπαίτιο που  μεταχειρίσθηκε  ιδιαίτερα  τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης  είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας , ανώτερης συνολικά των 30.000 ευρώ  και   της Απιστίας  σχετική με την υπηρεσία  από κοινού  και κατ΄ εξακολούθηση     από υπαίτιο που  μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα  τεχνάσματα και η ελάττωση  της περιουσίας   είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας , ανώτερης συνολικά των 30.000 ευρώ   και διατάχθηκε κύρια ανάκριση  με την υπ΄ αριθμ.  4/ 20-01-2016 παραγγελία   του στην Ανακρίτρια  Λευκάδος.  Του εγγράφου αυτού ο Δήμαρχος Ξηρομέρου  έλαβε γνώση    κυρίως  δια  του τύπου , διότι ως πολιτικό πρόσωπο που είναι  εδώθη αμέσως δημοσιότητα  στο γεγονός αυτό.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι το έγγραφο αυτό έλαβε αριθμ. πρωτ. 38035/492/11-02-2016   στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος , αντίγραφο του οποίου προσάγουμε και επικαλούμαστε (βλ. σχετικό 1)  .
Επίσης ο ίδιος ως άνω αναφερόμενος Εισαγγελέας  απέστειλε  εις τον Δήμου Ξηρομέρου  το με αριθμ. πρωτ. 338/3-2-2016  έγγραφο του   δια του οποίου γνωστοποιούσε  ότι μετά τη διενέργεια  της προκαταρκτικής εξέτασης  επί της ΑΒΜ 398/ 2011 ποινικής δικογραφίας  ασκήθηκε   ποινική δίωξη κατά της Ευαγγελίας Γερονικολού  του Οδυσσέα , Δημοτικού Υπαλλήλου  στο Δήμο Ξηρομέρου  Αιτ/νιας για τα αδικήματα  της Απιστίας σχετική με την υπηρεσία  από κοινού  και κατ΄ εξακολούθηση από υπαίτιο που μεταχειρίστηκε  ιδιαίτερα τεχνάσματα  και η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης  αξίας  , ανώτερης συνολικά  των 30.000 ευρώ  και το αντικείμενο της πράξης  έχει συνολική  αξία  μεγαλύτερη των 120.000 € , τελεσθείσα  σε βάρος του ΟΤΑ με επιτευχθέν όφελος  και προξενηθείσα ζημία  που υπερβαίνουν  το ποσό των  150.000 €υρώ  από υπαίτιο  που εξακολουθούσε  επι μακρό   χρόνο την τέλεση του εγκλήματος  και Υπεξαίρεση στην υπηρεσία από κοινού  και κατ΄ εξακολούθηση από υπαίτιο που μεταχειρίστηκε  ιδιαίτερα τεχνάσματα και το αντικείμενο της πράξης είναι ιδιαίτερα  μεγάλης αξίας  , ανώτερης συνολικά  των 30.000 ευρώ  και έχει αξία  μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ  τελεσθείσα σε βάρος του ΟΤΑ με επιτευχθέν όφελος  και προξενειθείσα ζημία  που υπερβαίνουν  το ποσό των 150.000 ευρώ  από υπαίτιο που εξακολούθησε  επί μακρό χρόνο  την τέλεση του εγκλήματος  και διατάχθηκε κυρία ανάκριση  με την υπ΄αριθμ.   4/ 20-01-2016 παραγγελία μας στην Ανακρίτρια  Λευκάδος
Το ανωτέρω έγγραφο  έλαβε αριθμό πρωτ.  1168/ 11-02-2016   και χρεώθηκε αμέσως  στον Δήμαρχο  Ξηρομέρου Ερωτόκριτο Γαλούνη   ώστε να λάβει άμεσα γνώση.   Αντίγραφο του εγγράφου αυτού προσάγουμε και επικαλούμεθα (βλ. σχετικό 2)
Μετά   από    πίεση   μας   και   συγκεκριμένα   της  με αριθμ. πρωτ. 2212/17-03-2016   αναλυτικής   αιτήσεως  των Δημοτικών Συμβούλων  της μείζονος αντιπολίτευσης    (1) Κωστούλας Κουμανδράκη Σαμαρά , (2)  Καρφή Θωμά,  (3) Κολοβού Χρήστου , (4)  Τριανταφυλλάκη Ιωάννη  και (5)  Ιωάννη Ζορμπά  , αντίγραφο της οποίας προσάγουμε και επικαλούμαστε (βλ. σχετικό 3)   ο Δήμαρχος Ξηρομέρου    όρισε         Οικονομική Επιτροπή    , ως πρόεδρος της ,    με ημερομηνία συνεδρίασης   την 24/03/2016  και με θέμα  « Ορισμός δικηγόρου  για παροχή γνωμάτευσης  σχετικά με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής  του Δήμου Ξηρομέρου  σε ποινική δίκη και άσκηση τυχόν άλλων  ενδίκων βοηθημάτων, ύστερα  από την άσκηση ποινικής  δίωξης από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδος  με φέροντα παθόντα – ζημιωθέντα τον Δήμο Ξηρομέρου» .

Ενώ λοιπόν γνώριζε τις απαγορευτικές διατάξεις  των άρθρων :   58 παρ. 3 του Ν. 3852/2010   ότι  Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος   ……    και  του άρθρου 7   παρ. 2  και 3 του  Ν. 2690/1999   δηλαδή  ότι  Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον :   α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατά` ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.            Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊστάμενη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊστάμενη αρχή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν  ,   ούτος  με το πρόσχημα ότι απείχε από την διαδικασία της  ψηφοφορίας  ,   παραβαίνοντας τα καθήκοντα του και τις ανωτέρω ρητές διατάξεις   προήδρευσε  τελικώς  της Οικονομικής Επιτροπής   και μάλιστα   συμμετείχε ως ενεργό μέλος   στην όλη διαδικασία   ομιλώντας και καταγράφοντας  εις τα πρακτικά,   πλην  του  καθ΄ όλα δόλιου  τεχνάσματος του περι   αποχής του  από την ψηφοφορία    παρεμβαίνοντας  ηθικά με την παρουσία του   και επηρεάζοντας  κατά κάποιο τρόπο την όλη  συμπεριφορά   και  κρίση   των μελών της επιτροπής .
Η ενέργεια του αυτή έγινε παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι δεν θα  έπρεπε να συμμετείχε   και τούτο διότι τόσο με την     με αριθμ. πρωτ. 2212/17-03-2016   προαναφερόμενη αναλυτική   αίτηση μας (βλ. σχετικό 3)   του θέσαμε    ρητά το  δικονομικό και  διοικητικό πλαίσιο που θα έπρεπε να κινηθεί ως πρόεδρος της ΟΕ    όσο και με την  αυθημερόν εισήγηση μου  την οποία     κατέθεσα  γραπτώς    και συμπεριελήφθη τελικά   στην υπ΄αριθμ. 46/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  (βλ. σχετικό  4  , αντίγραφο του οποίου προσάγουμε και επικαλούμεθα).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε και για να με αποκλείσει εμέ ως Αντιπρόεδρο της εν λόγω επιτροπής κατά παράβαση του άρθρου  75 παρ. 2 του Ν.  3852/2010 ,   δίνοντας τον λόγο εις τον   αντιδήμαρχο  κ. Λαινά  ο οποίος  πρότεινε πρώτος   το πρόσωπο του δικηγόρου    που έπρεπε να επιλεγεί  και όχι ως όφειλε  εις εμέ  ως Αντιπρόεδρο   της Οικονομικής Επιτροπής   η οποία θα είχα και τον πρώτο λόγο πρότασης προσώπου Δικηγόρου.
 Δια την ανωτέρω συνεδρίαση εκδόθηκε τελικά   η υπ΄αριθμ.  46/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  (βλ. σχετικό 4)   η οποία τυπικά όρισε Δικηγόρο   αυτόν που πρότεινε   ουσιαστικά  ο Δήμαρχος Ξηρομέρου  και τυπικά  ανέφερε το όνομα του  ο   Αντιδήμαρχος  Λαϊνάς Κωνσταντίνος  κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων .
Η ενέργεια αυτή του Δημάρχου είχε  ως  περαιτέρω  αποτέλεσμα    αφενός μεν το γεγονός  ότι   ο Γενικός Γραμματέας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου   Δυτικής Ελλάδος  και Ιονίου    με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 56045/2170/9-5-2016 απόφαση του , αντίγραφο της οποίας προσάγουμε και επικαλούμαστε (βλ. σχετικό 5)     ακύρωσε την ανωτέρω   46/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με αιτιολογικό   (συνοπτικά) ότι ο Δήμαρχος δεν θα έπρεπε να λάβει μέρος  στην διεξαχθείσα Οικονομική Επιτροπή   καθότι η νομοθεσία το απαγορεύει αφού πρόκειται για προσωπικό του ζήτημα, αφετέρου δε   παρακώλυσε  την διαδικασία Ορισμού Δικηγόρου   κερδίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο χρόνο   προς όφελος του   και για  τα αδικήματα που φέρεται ότι τέλεσε εις βάρος του Δήμου Ξηρομέρου , αφού η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να επαναληφθεί   με ότι αυτό συνεπάγεται από θέμα χρόνου  (  πρόσκλησης μελών,   συζήτησης , καθαρογραφής απόφασης , αποστολής της προς έγκρισης της εις την Περιφέρεια,   κοινοποίησης της εις τον Δικηγόρο,   Γνωμάτευση Δικηγόρου και   κλήση για συνεδρίαση νέας Οικονομικής Επιτροπής  που θα ορίσει Δικηγόρο για να προβεί σε διασφάλιση των  συμφερόντων του Δήμου με παράσταση πολιτικής αγωγής,  κλπ. άσκηση ένδικων  μέσων – και βοηθημάτων)
Επειδή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου   58 παρ. 3 του Ν.  3852/2010  « Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει  και τα αντίστοιχα καθήκοντα ….  »  κατ΄ άρθρο 75 παρ. 2   τα ασκεί ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής          Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή  πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. 
Επειδή  ο  Δήμαρχος Ξηρομέρου     ενώ  γνώριζε ότι   δεν θα έπρεπε να συμμετέχει ως Πρόεδρος  στην  ανωτέρω αναφερόμενη Οικονομική Επιτροπή  τούτο δολίως το έπραξε  και με απώτερο σκοπό την  περαιτέρω καθυστέρηση της υποθέσεως του  ωφελούμενος από την καθυστέρηση αυτή  αφού ο Δήμος Ξηρομέρου εις βάρος του ακόμη δεν έχει ασκήσει προς διασφάλιση των συμφερόντων του κάποιο ένδικο μέσο ή βοήθημα  , ως οφείλει να πράξει.
Επειδή  θα πρέπει σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο να κινηθεί   η πειθαρχική  διαδικασία   αλλά θα πρέπει να εκτιμηθεί και ποινικά η υπόθεση   για τυχόν   προβλεπόμενο  από τον ποινικό κώδικα  αδίκημα  .

                              ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
                                          ΖΗΤΑΜΕ

 Όπως προβείτε σε ενέργειες αρμοδιότητος Σας   
1)Για την κίνηση   πειθαρχικής  διαδικασίας εις βάρος του Δημάρχου   για την  αθέμιτη πράξη την οποία τέλεσε ενώ  ήταν σε γνώση της πραγματικής καταστάσεως
2)Για  τυχόν ποινική της εκτίμηση  από τον Εισαγγελέα  Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου   για τυχόν τέλεση αξιόποινης κατά ποινικό κώδικα  πράξης.  

                                    Αστακός, 12  Μαΐου 2016
                                     Η   αναφέρουσα

http://ksiromeritikimatia.blogspot.gr/2016/05/blog-post_17.html

Σχόλια