Διαγωνισμός για έξι μηχανισμούς seatrack στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη θάλασσαΔημοσιεύθηκε ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ) στη θάλασσα(Seatrack), και σύμφωνα με πληροφορίες, ένα απ’ αυτά θα εγκατασταθεί στην παραλία «Πλάκες» Κατακόλου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την α) εξακρίβωση της λειτουργικότητας και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών στα ήδη υπάρχοντα αποθηκευμένα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs), β) εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο και την απεγκατάσταση έως έξι (6) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους, τη θερινή περίοδο 2016, γ) την αποκατάσταση των συστημάτων πρόσβασης από την πιθανότητα σοβαρής βλάβης που θα προκληθεί από κακή χρήση, ή ενδεχόμενους βανδαλισμούς, συνολικού ποσού μέχρι 32.600,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 
στο διαγωνισμό.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/5/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών (Πανεπιστημίου 254- Β’ κτήριο).
Ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής ορίζεται η 31/5/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στην έδρα της Π.Ε. Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254( Β’ κτήριο), στην Πάτρα.
Αντίγραφα της διακήρυξης καθώς επίσης και πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. από την Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών (2613-613135 ,2613-613409 αρμόδιος υπάλληλος: Κ. Ράπτη ).

http://mytikaspress.blogspot.gr/2016/05/seatrack.html

Σχόλια