Προσλήψεις (9) ατόμων στους παιδικούς σταθμούς Ακτίου – Βόνιτσας

Πρόσληψη  προσωπικού, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διμήνου χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (άρθρο 20 παρ. 4 Ν 2738/1999, ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999).
    Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ύστερα από την  26/2016 απόφαση του ΔΣ, για πρόσληψη εννέα (9) ατόμων :
-Μία (1) ΠΕ Νηπιαγωγών
-Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
-Μία (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
-Μία (1) ΔΕ Μαγείρων
-Τέσσερις (4) ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.........Ανακοινώνουν

Ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων:
Μία (1) ΠΕ Νηπιαγωγών
Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Μία (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Μία (1) ΔΕ Μαγείρων
Τέσσερις (4) ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού
Η πρόσληψη  του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του με το άρθρο 9 του Ν.3260/2004 και για χρονικό διάστημα, μέχρι δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.
ΕιδικότηταΑριθμός θέσεωνΕιδικά τυπικά ΠροσόνταΧρονική διάρκεια
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ1Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών, ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής  στην Προσχολική Ηλικία, ή Παιδαγωγικού
Νηπιαγωγών, η Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης, ή Ειδικής Αγωγής με
κατευθύνσειςα) Νηπιαγωγού είτε, β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ, ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ, ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2 μήνες
ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής  (Π.Σ.Ε ) Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας2 μήνες
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των εξής σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/88 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.2 μήνες
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


2 μήνες
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ4Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/97).2 μήνεςΠαρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται από το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ΣΟΧ ημ. Έκδοσης 23/01/2015, έως και την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 κα ώρα 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο  2643-0-22232.

http://xiromeronews.blogspot.gr/2016/06/9.html

Σχόλια