Έλεγχος από ορκωτό λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του 2015 στό Δήμο Ξηρομέρου

«Απευθείας ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ξηρομέρου έτους 2015» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 96η /2016 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Την έγκριση του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός- αποτέλεσμα χρήσης κ.λ.π.) του Δήμου Ξηρομέρου έτους 2015, σύμφωνα με την παρ. 1,2 & 3 του Ν. 3463/06, με απευθείας ανάθεση.

2) Την ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών στην εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές – ΣΟΛ Α.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3 – Αθήνα, ΑΦΜ: 094394659 Δ.Ο.Υ. ΜΕΓ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) αντί του ποσού των 10.038,39 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 12.447,60 Ευρώ Τακτικός Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής ορίζεται ο Στραβοδήμος Ιωάννης με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 14811 με αναπληρωματικό ελεγκτή τον Κατσινέλη Ιωάννη με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. : 13441.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6115.001του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Ξηρομέρου στον οποίο έχει δεσμευτεί ανάλογη πίστωση.
http://vlyziananews.blogspot.gr/2016/07/2015_5.html

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Σχόλια