ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΚΑΝΔΗΛΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Γενικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου)
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2015 (εισοδήματα του φορολογικού έτους 2015)
4) Δικαιολογητικά Απασχόλησης
Πιο συγκεκριμένα, στα δικαιολογητικά απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες:
Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ: 
1) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού ή αντίγραφο σύμβασης
2) Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία μετά τις 12/7/2016 που να αναφέρει ότι εργάζεται μέχρι σήμερα καθώς και το είδος απασχόλησης (μερική ή πλήρης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου)
Μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ:                                
1) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στην ΔΟΥ
2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή ασφαλιστική ενημερότητα
3) Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης επαγγέλματος και επικύρωση της δήλωσης στα ΚΕΠ.
Μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ:
1) Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική ενημερότητα
Άνεργες μητέρες:
1) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
2) Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης ΟΑΕΔ
3) Βεβαίωση ανεργίας
• Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες που έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 27.000 για μητέρες που έχουν 2 παιδιά, 30.000 για μητέρες με 3 παιδιά, 33.000 για μητέρες με 4 παιδιά και 36.000 για μητέρες με 5 παιδιά και πάνω.
• Εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας οι τακτικοί και αορίστου υπάλληλοι του Δημοσίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12/7/2016- 29/7/2016
Παρακαλούμε για συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών όσο το δυνατόν πιο άμεσα!!!

*Για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών.
Τέλειο!

Σχόλια