Κολοβός Χρήστος και Τριανταφυλλάκης Ιωάννης: Ενημέρωση για τις παιδικές χαρές στο δήμο Ξηρομέρου

Με την υπ’ αρίθμ. 15/22-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, καθορίστηκε πώς θα λειτουργούν οι «παιδικές χαρές» με ευθύνη του οικείου Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κάθε «παιδική χαρά» λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία. Όλες οι «παιδικές χαρές» πρέπει να ελεγχθούν, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λάβουν το ειδικό σήμα για την καταλληλότητα της λειτουργία τους.
Η παραπάνω εγκύκλιος, καλούσε τους Δήμους, ότι «οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώνει τα επικίνδυνα παιχνίδια…». εφόσον δεν πληρούν τις σύμφωνα με το Νόμο προδιαγραφές και δεν φέρουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση
Μερικοί εκ των νέων προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές που προβλέπονταν ήταν να μην γειτνιάζουν με χρήσεις που παράγουν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση, να είναι το λιγότερο 300 μέτρα από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας), ή πυλώνες υψηλής τάσης.

Ακόμη, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει περίφραξη, είσοδος, οδοί στο εσωτερικό τους, φωτισμός, καθίσματα για τους συνοδούς των ανηλίκων, βρύση με πόσιμο νερό, πρόβλεψη εξωτερική και εσωτερική για την εύκολη μετακίνηση των ΑμεΑ, σημεία σκίασης, σημεία προστατευμένα από τον ήλιο και την βροχή, καλάθια απορριμμάτων και σήμανση. Τα υλικά της παιδικής χαράς πρέπει να είναι ελεγμένα. Σε πολλά σημεία πρέπει να υπάρχει ειδικό μαλακό πάτωμα, να υπάρχει διαχωρισμός ανάλογος με την ηλικία των παιδιών και να υπάρχουν αντίστοιχα όργανα-παιχνίδια.
Εκτός τους όρους του «πρακτικού» μέρους, στους νέους κανόνες ασφαλείας εντάσσεται ο ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας της εκάστοτε παιδικής χαράς, ο οποίος θα ελέγχει και το χώρο. Θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης μέτρα για την φύλαξη των παιδικών χαρών, ενώ πλέον θα πρέπει να καθορίζεται και ωράριο λειτουργίας τους καθώς και το απαραίτητο βιβλίο συμβάντων που οφείλει να τηρεί ο υπεύθυνος της παιδικής χαράς
Σε περίπτωση ατυχήματος, που λαμβάνει χώρα σε προσβάσιμη παιδική χαρά, ακόμη και αν έχει τοποθετηθεί πινακίδα στην οποία αναγράφεται, ότι δεν διατίθεται πιστοποίηση, η χρήση της γίνεται υπ’ ευθύνη γονέων ή συνοδών και ο οικείος Δήμος εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για το συμβάν.
Η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου, με βάση την ισχύουσα για τις παιδικές χαρές νομοθεσία, μετά την 121/2015 απόφαση ( ΕΔΩ) της 20/5/2015 της οικονομικής επιτροπής, ανέθεσε την 29/12/2015 με την 239 /2015 απόφαση (ΕΔΩΔημάρχου την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Ξηρομέρου», στην «TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.» (Φορέα Πιστοποίησης), με εφαρμογή ελέγχου σύμφωνα και με τη υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ' αριθμ. 48165/30-7-2009, 15693/2-5-2013 και 27934/11-7-2014 Υπουργικών Αποφάσεων

 Δημοτική αρχή έπρεπε και πρέπει με εντολές και με ενέργειές της να αποξηλώσει, βάσει του προελέγχου, τα ακατάλληλα και μη επισκευάσιμα όργανα παιδικών χαρών και παράλληλα να ενεργήσει για την άμεση σύνταξη μελετών με σκοπό τη συντήρηση - επισκευή των 23 παιδικών χαρών, για τη συμμόρφωση των παιδικών οργάνων και του περιβάλλοντος χώρου με τα πρότυπα ασφαλείας.
την 2η Φάση Πιστοποίησης των παιδικών χαρών και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές εργασίες, που θα είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα/θεσμοθετημένα πρότυπα ασφαλείας, θα ζητηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος ‘Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών’ η έκδοση ‘πιστοποιητικού καταλληλότητας’ και η χορήγηση του ‘ειδικού σήματος’ για κάθε μία παιδική χαρά.

Η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου, δεν έχει προβεί στη διακοπή λειτουργίας των παιδικών χαρών, για να μην τις στερήσει προφανώς από τους συμπολίτες μας και τα μικρά παιδιά και αυτό είναι κατανοητό και το αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι δήμοι, πλην όμως επιβάλλεται να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατόν τις όποιες τεχνικές ατέλειές τους. Μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας, πρέπει η χρήση των παιδικών μας χαρών να γίνεται στον υψηλότερο βαθμό από πλευράς συνθηκών ασφάλειας. Απαιτούνται να γίνουν πολλά και στις 23 παιδικές χαρές, με πρόγραμμα – σχεδιασμό και στο λιγότερο δυνατόν χρόνο, για αποφυγή ατυχημάτων.

Σε ερώτησή μας στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Ιουνίου, μας απαντήθηκε ότι ουσιαστικά καμία παιδική χαρά δεν πληρεί τους νέους όρους και ότι απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα για την πιστοποίησή τους. Επίσης δεν παρατέθηκαν εκείνη τη χρονική στιγμή συγκεκριμένα στοιχεία τεχνικά –οικονομικά, για τα τυχόν αποτελέσματα -πορίσματα της 1η Φάσης (προέλεγχος και παρατηρήσεις), από την εταιρία.

Αδιαμφισβήτητη πεποίθησή μας είναι ότι προέχει η τήρηση του Νόμου, και όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών χαρών, προκύπτει σαφώς η έντονη δυσαρμονία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με την πραγματικότητα, που πιστοποιείται από την αδυναμία του Δήμου μας να «συμμορφωθεί» πλήρως και έγκαιρα με τις σχετικές προδιαγραφές λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχουν περάσει ήδη 14 μήνες από την πρώτη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στην κατεύθυνση αυτή πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εκτός από τις ανωτέρω ενέργειες, έπρεπε και πρέπει να έχει δρομολογήσει, ήδη, μία πολυεπίπεδη προσπάθεια πίεσης κι εξασφάλισης σχετικών κονδυλίων βοήθειας από την κεντρική κυβέρνηση, με στόχο τη λειτουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών, σε όλη την επικράτεια του Δήμου, το συντομότερο δυνατόν. Δεν γνωρίζουμε αν έχει αποστείλει έγγραφο στο αρμόδιο Υπουργείο ή στην Περιφέρεια με στοιχεία για άμεση οικονομική βοήθεια. Μία ολοκληρωμένη ενημέρωση από την Δημοτική αρχή είναι αναγκαία για την πληροφόρηση των δημοτών μας. Εμείς θα στηρίξουμε κάθε έγκαιρη και σχεδιασμένη με πρόγραμμα και στόχο ενέργεια της δημοτικής αρχής για την πιστοποίηση όλων των παιδικών χαρών του δήμου μας, αλλά θα στηλιτεύουμε κάθε αδιαφορία, ανοργανωσιά και προχειρότητα, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές, διότι η παιδική χαρά είναι μία από τις ελάχιστες δωρεάν κοινωνικές παροχές στο λαό και ειδικότερα στις μικρές ηλικίες. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Το Ξηρόμερο αλλάζει»

Κολοβός Χρήστος και Τριανταφυλλάκης Ιωάννης


http://ksiromeritikimatia.blogspot.gr/2016/07/blog-post_16.html

Σχόλια