Δωρεά προς το Δήμο Ξηρομέρου η Γεωλογική Μελέτη για την αποκατάσταση του δρόμου προς τον παλιό Βάρνακα, ώστε να προχωρήσει η δημοπρασία«ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΟ ΒΑΡΝΑΚΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ  ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»  
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη
συζήτηση του θέματος και ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο και ακολούθως εξέθεσε τα παρακάτω:
1.
Με την από 17/06/2016 (Αρ. Πρ. Δήμου:5391/21-6-2016) αίτησή του, ο Λάμπρος Α. Καρβελάς (Μελετητής Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος με αριθμό πτυχίου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:18285 για Κατηγορίες: 20 Γεωλογικά, 27 Περιβαλλοντικά) ενημερώνει τον Δήμο Ξηρομέρου ότι προσφέρει δωρεάν την εκπόνηση της Γεωλογικής Μελέτης για το έργο: «Αποκατάσταση του δρόμου
προς παλαιό χωριό Βάρνακα λόγω κατολισθήσεων που προήλθαν από θεομηνίες», με βάση το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011.
2.
Η απόφαση του ανωτέρω για την δωρεά της μελέτης γίνεται με γνώμονα τόσο του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου (πρόκειται για κατολίσθηση που χρήζει αποκατάστασης πριν τη προσεχή χειμερινή περίοδο), όσο και της επιτάχυνσης της διαδικασίας έγκρισης της μελέτης και κατ’ επέκταση της δημοπράτησης του τεχνικού έργου για την αποκατάσταση του προβλήματος.
Επίσης, ενημερώνει ότι με την ως άνω δωρεά δεν απαιτεί πλέον από το συγκεκριμένο έργο και σε οποιαδήποτε φάση αυτού κανένα είδους αντάλλαγμα, και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω 
                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 
Την αποδοχή της δωρεάς της Γεωλογικής μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση του δρόμου προς παλαιό χωριό Βάρνακα λόγω κατολισθήσεων που προήλθαν απόθεομηνίες», από τον Λάμπρο Α. Καρβελά, Μελετητή Γεωλόγο – Περιβαλλοντολόγο με αριθμό πτυχίου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:18285 για Κατηγορίες: 20 Γεωλογικά, 27 Περιβαλλοντικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 135/2016
http://ksiromeritikimatia.blogspot.gr/2016/07/blog-post_30.html

Σχόλια