Ακυρώθηκε επίσημα με απόφαση του υπουργού κ.Πάνου Σκουρλέτη το εργοστάσιο βιομάζας στη Χρυσοβίτσα AΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΝΕWS 
 
 Οριστικό τέλος έδωσε η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνου Σκουρλέτη να ακυρώσει την κατασκευή εργοστάσιου βιομάζας στη Χρυσοβίτσα.
     Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού, που δημοσιεύτηκε χθες 1.8.2016 στο Διαύγεια (Αθήνα, 11/7/2016, Αριθµ. πρωτ:30095 ΘΕΜΑ: “Ακύρωση της µε αριθµ. πρωτ. 536/33751/13-4-2016 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου”), ηκατασκευή εργοστάσιου βιομάζας στη Χρυσοβίτσα, ακυρώνεται για τους παρακάτω λόγους:

1.-Γίνονται δεκτές, κατά το ανωτέρω σκεπτικό, η από 11-5-2016 προσφυγή του Συλλόγου µε την Επωνυµία «Σύνδεσµος Χρυσοβιτσάνων Ξηροµέρου, Τα Κόραντα’’ η από 10-5-2016 προσφυγή του ∆ήµου Ξηροµέρου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, και η από 12-5-2016 προσφυγή των Ιωάννη Ζορµπά, Ιωάννη Χρόνη κλπ. 
2.-Απορρίπτεται, κατά το ανωτέρω σκεπτικό, το από 14-6-2016 υπόµνηµα του ∆ηµητρίου Ζήκου του Σπυρίδωνος, ως ιδιοκτήτου της ατοµικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 2-4-2015.
3.-Ακυρώνεται, κατά το ανωτέρω σκεπτικό, η µε αριθµ. πρωτ. πρωτ. 536/33751/13-4-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

      Μετά την απόφαση του υπουργού για την ακύρωση της εγκατάστασης της βιομάζας, δικαιώθηκε ο δύσκολος και επίπονος αγώνας της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ για την αποτροπή εγκατάστασης εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας στην περιοχή της Χρυσοβίτσας.

Δείτε την απόφαση ακύρωσης: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ


Ταχ. ∆/vση : Αµαλιάδoς 17
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Τηλέφωνο : 213 1515162
Fax : 210 6469385
Αθήνα, 11/7/2016
Αριθµ. πρωτ.:30095

 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: “Ακύρωση της µε αριθµ. πρωτ. 536/33751/13-4-2016 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου”

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης κλπ.» (Α’ 91) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου κλπ.» (Α’ 209), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 «Περί ∆ιοικητικής Αποκεντρώσεως» (Α’ 97), όπως ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (Α’ 107).
4. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α’ 85).
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Οικ. 48963/5-10-2012 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθµ. 1958/13-1-
2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)» (Β’ 2703).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη δηµόσιων και  2
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 209/2011)» (Β’ 21), όπως ισχύει.
7. Την µε αριθ. πρωτ. 536/33751/13-4-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου <Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιοµάζας, ισχύος 1MW> της ατοµικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, στη θέση «Κληµάτια» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, ∆. Ξηροµέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου».
8. Την υπ’ αριθµ. 112/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ξηροµέρου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
9. Την από 11-5-2016 προσφυγή του Συλλόγου µε την Επωνυµία «Σύνδεσµος Χρυσοβιτσάνων Ξηροµέρου ‘‘Τα Κόραντα’’ που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία κατατέθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 11-5-2016 µε αριθ. πρωτ. 2359/11-5-2016 και στρέφεται κατά της υπό στοιχείο 7 προσβαλλόµενης απόφασης (αριθ. πρωτ. Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου 24189/12-5-2016).
10. Την από 10-5-2016 προσφυγή του ∆ήµου Ξηροµέρου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, η οποία κατατέθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 11-5-2016 µε αριθ. πρωτ. 2360/11-5-2016 και στρέφεται κατά της υπό στοιχείο 7 προσβαλλόµενης απόφασης (αριθ. πρωτ. Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου 24190/12-5-2016).
11. Την από 12-5-2016 προσφυγή των Ιωάννη Ζορµπά, Ιωάννη Χρόνη κλπ., η οποία κατατέθηκε στο Γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 12-5-2016 µε αριθ. πρωτ. 2376/12-5-2016 και στρέφεται κατά της υπό στοιχείο 7 προσβαλλόµενης απόφασης (αριθ. πρωτ. Αυτοτελούς Τµήµατος Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου 25323/18-5-2016).
12. Το από 14-6-2016 υπόµνηµα του ∆ηµητρίου Ζήκου του Σπυρίδωνος, ως ιδιοκτήτου της ατοµικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» που κατατέθηκε στο Αυτοτελές Τµήµα Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου στις 14-6-2016 µε αριθ.πρωτ. 30349/14-6-2016).
----------------------

Με την προσβαλλόµενη απόφαση, εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το έργο <Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιοµάζας, ισχύος 1MW> της ατοµικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, στη θέση «Κληµάτια» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, ∆. Ξηροµέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
   Όπως ορίζεται στην προσβαλλόµενη απόφαση: 
α) στη συγκεκριµένη µονάδα θα πραγµατοποιείται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, η οποία προέρχεται από την προµήθεια ή συλλογή φυτικών ελαίων, ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση µηχανών εσωτερικής καύσης και αποκλειστική πώληση της ενέργειας προς τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία που ισχύει για τις   ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, β) σύµφωνα µε τη νοµοθεσία (Υ.Α. 1958/2012 και Κ.Υ.Α. 2137/191/Φ.15/2012) το έργο κατατάσσεται στην οµάδα 10: Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, υποκατηγορίας Α2 µε αύξοντα αριθµό 7 (ηλεκτροπαραγωγή από σταθµούς καύσης βιοµάζας), εντάσσεται στα έργα χαµηλής όχλησης), 
γ) το έργο δεν πραγµατοποιείται σε αγροτεµάχιο που ανήκει σε δάσος , σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας όπως επίσης και εντός κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, και το αγροτεµάχιο είναι εκτός ορίων σχεδίου πόλεως Αστακού και η χρήση γης δεν είναι καθορισµένη, 
δ) η θέση του έργου δε βρίσκεται µέσα στα όρια περιοχής προστασίας του εθνικού καταλόγου περιοχών του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000.

    Επειδή µε την ειδική προσφυγή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α’ 97), όπως ισχύει, ελέγχονται οι προσβαλλόµενες διοικητικές πράξεις αποκλειστικά για τυχόν
παράβαση νόµου και όχι ως προς το ουσιαστικό περιεχόµενό τους.
     Επειδή µε τις υπό κρίση προσφυγές ο Σύλλογος µε την Επωνυµία «Σύνδεσµος Χρυσοβιτσάνων Ξηροµέρου ‘‘Τα Κόραντα’’, ο ∆ήµος Ξηροµέρου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, και οι Ιωάννη Ζορµπάς, Ιωάννης Χρόνης κλπ., στρέφονται κατά της ανωτέρω απόφασης και αιτούνται την ακύρωσή της, για τους λόγους που αναλύονται στο σκεπτικό των προσφυγών τους. Στα συνηµµένα δε στοιχεία που συνοδεύουν την προσφυγή του ∆ήµου Ξηροµέρου συµπεριλαµβάνεται η υπ’ αριθµ. 112/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αστακού Αιτωλοακαρνανίας για την άσκηση της προσφυγής.
     Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, το επίµαχο έργο χωροθετείται εντός των ορίων του προσφεύγοντος ∆ήµου Ξηροµέρου. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης αλλά και το ίδιο το περιεχόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης (βλ. σελ. 22), το προτεινόµενο έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 – Οµάδα 10η της κατάταξης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως ισχύει, και πρόκειται για ηλεκτροπαραγωγή από βιοµάζα . Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4014.2011 (Α΄209), όπως ισχύει, ορίζεται ότι α περιεχόµενα της µελέτης (ΜΠΕ) εµπεριέχονται τουλάχιστον τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος νόµου. 
   Στο Παράρτηµα ΙΙ µε τίτλο «Ελάχιστα περιεχόµενα φακέλου ΜΠΕ», ορίζεται στην περίπτωση 3 ότι η ΜΠΕ πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το µέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της µηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίασης των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόµενης λύσης σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
     Στην υπό εξέταση περίπτωση, στη σελ. 30 της ΜΠΕ, ο τίτλος της παραγράφου 7.1 επαναλαµβάνει στην ουσία το λεκτικό της περίπτωσης 3 του προαναφερθέντος Παραρτήµατος ΙΙ. Στη συνέχεια, στην υποπαράγραφο 7.5.1 µε τίτλο «Επιλογή της θέσης εγκατάστασης» όχι µόνο δεν περιγράφονται αλλά ούτε απλά αναφέρονται αν και ποιες είναι οι περαιτέρω εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν, σε αντίθεση µε ταοριζόµενα στο νόµο. 
       Η µόνη αόριστη αναφορά είναι ότι βασική προϋπόθεση ήταν η εκλογή µιας περιοχής, που σε πρώτη φάση δεν εµπίπτει σε περιοχή προστασίας.
     Ως προς δε την µηδενική λύση αναφέρεται µόνο ότι η µηδενική λύση (µη κατασκευή του έργου) «αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην πληθώρα των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων και υποχρεώσεων». 

    Ο Σύλλογος µε την Επωνυµία «Σύνδεσµος Χρυσοβιτσάνων Ξηροµέρου ‘Τα Κόραντα’’ και ο ∆ήµος Ξηροµέρου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, στις υπό κρίση προσφυγές τους αναφέρουν ότι ο επενδυτής, εάν πράγµατι επιθυµεί να πραγµατοποιήσει την συγκεκριµένη επένδυση θα µπορούσε να την υλοποιήσει στην περιοχή «ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ» Αστακού, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως βιοµηχανική περιοχή και έχουν αναπτυχθεί εκεί οι εγκαταστάσεις της ΝΑΒΙΠΕ και η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόµετρα από τη περιοχή που προσπαθεί να την υλοποιήσει. 
    Επίσης οι Ιωάννης Ζορµπάς, Ιωάννης Χρόνης κλπ. στην υπό κρίση προσφυγή τους στρέφονται κατά της ανωτέρω απόφασης και αιτούνται την ακύρωσή της καθώς από την ανάγνωση της Μελέτης στην προκειµένη περίπτωση δεν υφίσταται κανένα από τα κριτήρια και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα.
      Σε αντίθεση µε τα ανωτέρω, στην υποπαράγραφο 7.5.3 της ΜΠΕ γίνεται εκτενής περιγραφή και εξέταση της µηδενικής λύσης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα µειονεκτήµατα που αυτή εµφανίζει έναντι της προτεινόµενης λύσης.

     Προς αντίκρουση του εν λόγω ισχυρισµού των προσφευγόντων, η παρεµβαίνουσα ατοµική επιχείρηση «ΖΗΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ εταιρεία ουδεµία µνεία αναφέρει περί της εξέτασης εναλλακτικών λύσεων. Σε κάθε περίπτωση δεν θεραπεύεται η έλλειψη αναφοράς και περιγραφής στην ΜΠΕ των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν ιδίως ως προς το µέγεθος και την τεχνολογία αλλά ούτε και εξηγείται στην υπό κρίση παρέµβαση Επειδή, από την εφαρµοστέα νοµοθεσία ως και από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι η προσβαλλόµενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση νόµου και συντρέχει λόγος ακύρωσής της κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 όπως ισχύει, διότι η ΜΠΕ του επίµαχου έργου δεν ανταποκρίνεται στις κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας ως προς το περιεχόµενό της και συγκεκριµένα λόγω της έλλειψης περιγραφής και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν, κατά συνέπεια ο ανωτέρω προβαλλόµενος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόµενης απόφασης κρίνεται βάσιµος και παρέλκει η εξέταση των λοιπών προβαλλόµενων από τους προσφεύγοντες.
Επειδή, µετά τα ανωτέρω, η προσβαλλόµενη απόφαση είναι ακυρωτέα λόγω διαπίστωσης παράβασης νόµου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, όπως ισχύει.

Για τους λόγους αυτούς
 Αποφασίζουµε
1.-Γίνονται δεκτές, κατά το ανωτέρω σκεπτικό, η από 11-5-2016 προσφυγή του Συλλόγου µε την Επωνυµία «Σύνδεσµος Χρυσοβιτσάνων Ξηροµέρου, Τα Κόραντα’’ η από 10-5-2016 προσφυγή του ∆ήµου Ξηροµέρου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, και η από 12-5-2016 προσφυγή των Ιωάννη Ζορµπά, Ιωάννη Χρόνη κλπ. 
2.-Απορρίπτεται, κατά το ανωτέρω σκεπτικό, το από 14-6-2016 υπόµνηµα του ∆ηµητρίου Ζήκου του Σπυρίδωνος, ως ιδιοκτήτου της ατοµικής επιχείρησης «ΖΗΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 2-4-2015.
3.-Ακυρώνεται, κατά το ανωτέρω σκεπτικό, η µε αριθµ. πρωτ. πρωτ. 536/33751/13-4-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
http://ksiromeritikimatia.blogspot.gr/2016/08/blog-post_2.html

Σχόλια