ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Προσλήφθηκαν (5) άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

        Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ανάρτησε στο διαύγεια την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/07/2017, σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2016 και ΣΟΧ 2/2016 ανακοινώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2016:

Για την ΣΟΧ 1/2016 είχαν υποβάλει αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά οι:
1.-735/29-09-2016 Κώτση Ελευθερία
2.-739/03-10/2016 Λεπενού Αλεξάνδρα
3.-744/04-10-2016 Ιωάννου Χρήστος
4.-745/04-10-2016 Καπότη Γεωργία
5.-746/04-10-2016 Χαλιμούρδα Αθηνά
6.-749/04-10-2016 Πετροπούλου Άννα
7.-750/04-10-2016 Κατσαβριά Άννα
8.-751/04-10-2016 Μπουρδούβαλη Βασιλική
9.-752/05-10-2016 Ρίζου Ευαγγελία
10.-753/05-10-2016 Τσιόγκα Λαμπρινή
11.-754/05-10-2016 Φερεντίνου Αλεξάνδρα
12.-755/05-10-2016 Πεπόνης Γεώργιος
13.-759/06-10-2016 Κολοβού Ελένη
14.-760/06-10-2016 Σταμούλη Δήμητρα
15.-764/07-10-2016 Πανταζή Ευτυχία 
16.-765/07-10-2016 Τσέλιου Ιωάννα
17.-766/07-10-2016 Καλαμπαλίκη Αικατερίνη-Δέσποινα
18.-768/07-10-2016 Λάσκαρη Αννέτα
19.-769/07-10-2016 Καππάτου Ζωή
20.-770/07-10-2016 Τσούκας Γρηγόριος
21.-771/07-10-2016 Βέλλιου Μαριάννα
22.-772/07-10-2016 Ράγγου Μαρία
23.-775/07-10-2016 Γρίβα Αθανασία

Για την ΣΟΧ 2/2016 είχαν υποβάλει αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά οι:
1. 757/05-10-2016 Μαυρομμάτη Αποστολία
2. 763/07-10/2016 Λάϊου Χριστίνα.........


Και αναλυτικά: 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα: 13-10-2016
Αρ.πρωτ.: 798

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Σήμερα, Τετάρτη 12-10-2016 και ώρα 15:00 στο γραφείο του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνεδρίασε η επιτροπή για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης, που συστάθηκε με την αρίθμ. 5/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:
1.Κατάρτιση πινάκων επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2016 ανακοίνωση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Τραυλός Σωτήριος (Πρόεδρος)
2.-Λάμπρη Νεκταρία (Μέλος)
3.-Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη (Μέλος)
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Λάμπρη Νεκταρία, μέλος της επιτροπής.

   Ο Πρόεδρος της επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2016 ανακοίνωσης.

Η τριμελής επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της:
1.-Την υπ’αρίθμ. ΣΟΧ 1/2016 ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».
2. Τις οδηγίες του παραρτήματος ανακοινώσεων ΣΟΧ 23-8-2016.
3. Τις κάτωθι αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά:
1. 735/29-09-2016 Κώτση Ελευθερία
2. 739/03-10/2016 Λεπενού Αλεξάνδρα
3. 744/04-10-2016 Ιωάννου Χρήστος
4. 745/04-10-2016 Καπότη Γεωργία
5. 746/04-10-2016 Χαλιμούρδα Αθηνά
6. 749/04-10-2016 Πετροπούλου Άννα
7. 750/04-10-2016 Κατσαβριά Άννα
8. 751/04-10-2016 Μπουρδούβαλη Βασιλική
9. 752/05-10-2016 Ρίζου Ευαγγελία
10. 753/05-10-2016 Τσιόγκα Λαμπρινή
11. 754/05-10-2016 Φερεντίνου Αλεξάνδρα
12. 755/05-10-2016 Πεπόνης Γεώργιος
13. 759/06-10-2016 Κολοβού Ελένη
14. 760/06-10-2016 Σταμούλη Δήμητρα
15. 764/07-10-2016 Πανταζή Ευτυχία 
16. 765/07-10-2016 Τσέλιου Ιωάννα
17. 766/07-10-2016 Καλαμπαλίκη Αικατερίνη-Δέσποινα
18. 768/07-10-2016 Λάσκαρη Αννέτα
19. 769/07-10-2016 Καππάτου Ζωή
20. 770/07-10-2016 Τσούκας Γρηγόριος
21. 771/07-10-2016 Βέλλιου Μαριάννα
22. 772/07-10-2016 Ράγγου Μαρία
23. 775/07-10-2016 Γρίβα Αθανασία

Αποφασίζει
Και συντάσσει τους συνημμένους πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουδιάρκειας έως 31/07/2016 (7), σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2016 ανακοίνωση.

Επιλέγει τους κατωτέρω κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Για την θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1. Λεπενού Αλεξάνδρα του Σπύρου
Για την θέση ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
1. Κολοβού Ελένη του Ελευθερίου
Για την θέση ΔΕ Μαγείρων
1. Πεπόνης Γεώργιος του Γερασίμου
Για την θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
1. Γρίβα Αθανασία του Ανδρέα

Αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού αποτελούν οι συνημμένοι πίνακες:
1. Πίνακας κατάταξης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
2. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
3. Πίνακας κατάταξης ΔΕ Μαγείρων
4. Πίνακας κατάταξης ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Το παρών πρακτικό αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πρόεδρος (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
2. ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Μέλος (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΡΟΜΠΙΝΗ Μέλος (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

*****************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα: 13-10-2016
Αρ.πρωτ.: 799

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Σήμερα, Τετάρτη 12-10-2016 και ώρα 16:00 στο γραφείο του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνεδρίασε η επιτροπή για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης, που συστάθηκε με την αρίθμ. 5/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:
1. Κατάρτιση πινάκων επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Τραυλός Σωτήριος (Πρόεδρος)
2.-Λάμπρη Νεκταρία (Μέλος)
3.-Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη (Μέλος)
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Λάμπρη Νεκταρία, μέλος της επιτροπής.

   Ο Πρόεδρος της επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωσης.
Η τριμελής επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της:
1. Την υπ’αρίθμ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».
2. Τις οδηγίες του παραρτήματος ανακοινώσεων ΣΟΧ 23-8-2016.
3. Τις κάτωθι αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά:
1. 757/05-10-2016 Μαυρομμάτη Αποστολία
2. 763/07-10/2016 Λάϊου Χριστίνα

Αποφασίζει
     Και συντάσσει τον συνημμένο πίνακα κατάταξης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/07/2016 (7), σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωση.

Επιλέγει για την Θέση της ΠΕ Νηπιαγωγών:
1. Μαυρομμάτη Αποστολία του Ευαγγέλου 

Αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού αποτελεί ο συνημμένος πίνακας:
1. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Νηπιαγωγών

Το παρών πρακτικό αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πρόεδρος (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
2. ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Μέλος (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)
3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΡΟΜΠΙΝΗ Μέλος (Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)


ΔΕΙΤΕ τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων (πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, προσληπτέων απορριπτέων) της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 και ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού:
http://xiromeronews.blogspot.gr/2016/10/5.html

Σχόλια