Ανακοίνωση για τους πλημμυροπαθείς από τον δήμο Αγρινίου

Ανακοίνωση για τους πλημμυροπαθείς από τον δήμο Αγρινίου
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει ότι:
 1. Οι δημότες του Δήμου Αγρινίου, των οποίων οι οικίες επλήγησαν από τις πλημμύρες που έγιναν στις 1 και 2/12/2017 και για τις οποίες έχει γίνει καταγραφή από τις επιτροπές του Δήμου, να απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας για την υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην ανωτέρω Διεύθυνση από 9:00 π.μ. έως  13:00 μ.μ. για διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία του συμβάντος.
 1. Οι δημότες, οι οποίοι επλήγησαν και δεν έχει γίνει καταγραφή από τις αρμόδιες επιτροπές να απευθύνονται:
α) στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
  Δ/νση.: Ε.Ο. Αγρινίου –Αντίρριου 1
  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26413-63400  ή
 β) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
   Δ/νση.: Δαγκλή 25
   Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26413-60331 και 26413-60333.
   Συνημμένο Έντυπο Αίτησης.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            
 ΑΙΤΗΜΑ: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω φυσικής καταστροφής

Α΄ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Επώνυμο:

Πόλη/Χωριό:

Όνομα:

Διεύθυνση:

Πατρώνυμο:

Τηλέφωνο:

ΑΔΤ:ΑΦΜ:

ΑΜΚΑ:


Β΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
Ονοματεπώνυμο μελών οικογένειας
Ηλικία
Συγγενική σχέση
1234567
Ημερομηνία Φυσικής Καταστροφής: 1-2/12/2017
 Περιγραφή ζημιών:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                         Αγρίνιο, ……. / …… / 2017
                                                                                             Ο/Η Υπεύθυνα Δηλών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση του δικαιούχου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας του δικαιούχου
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης για το έτος 2016
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2016
 6. Αντίγραφο εντύπου Ε9
 7. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό, το οποίο θα αποδεικνύει ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία του δικαιούχου όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ)
 8. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παροχής βοήθειας/ πλημμύρας (εάν υπάρχει)
 9. AMEA που επιδοτούνται από τα προγράμματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας (βεβαίωση Υπηρεσίας).
10.Φωτοτυπία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) του αιτούντος.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης κ.τ.λ. η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στον έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

πηγή :  http://www.aixmi-news.gr/

Σχόλια