Φωτογραφικές διατάξεις στην διακήρυξη εκβάθυνσης διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας και Λιμένα

Φωτογραφικές διατάξεις στην διακήρυξη εκβάθυνσης διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας και Λιμένα
Ρίχνοντας μια εμπεριστατωμένη ματιά στην διακήρυξη του έργο «Αντιπλημμυρική θωράκιση και αποκατάσταση βλαβών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθορισμός, διάνοιξη και εκβάθυνση (αποκατάσταση λειτουργικών βαθών) διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας και Λιμένα Μεσολογγίου εκτιμώμενης αξίας 1.800.000 ευρώ με ΦΠΑ» διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διατάξεις που παραπέμπουν σε διαγωνισμό προδήλως φωτογραφικό και αντίθετο προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.
Συγκεκριμένα στο σημείο 21.1.δ) της διακήρυξης του έργου προβλέπεται ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό «θα πρέπει να έχουν σχετική με το δημοπρατούμενο έργο εμπειρία και δη να έχουν εντός της τελευταίας τριετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού εκτελέσει εντός περιόδου 8 συνεχόμενων μηνών εργασίες εκσκαφής πυθμένα ποσότητας τουλάχιστον 450.000 κ.μ. …»! Με δυο λόγια το “φωτογραφικό στήσιμο” αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο. Και βέβαια, όπως γίνεται αντιληπτό παραβιάζονται οι αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας του πραγματικού ανταγωνισμού.
Και φυσικά η εν λόγω προσθήκη είναι παράνομη γιατί οι παροικούντες γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 παρ. 3, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 53, πρέπει να έχει προηγηθεί θετική γνωμοδότηση του ΣΔΕ και απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που προφανώς δεν υπάρχει!
Κοντά στα παραπάνω, στο σχέδιο σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ που έχει αναρτηθεί υπάρχει η απαράδεκτη απαίτηση δήλωσης παραίτησης των δικαιωμάτων από τον ανάδοχο, η οποία είναι πέρα για πέρα παράνομη και καταχρηστική π.χ. δήλωση ότι η υπογραφή της σύμβασης δεσμεύει απόλυτα τον ανάδοχο και δεν δικαιούται υποστήριξη των όποιων δικαιωμάτων του προκύπτουν από το συμβατικό δίκαιο!
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών με την υπ’ αριθ. 31889/7-12-2017 επιστολή του προς τον Δήμο Μεσολογγίου και κοινοποίηση στις αρμόδιες διευθύνσεις Συγκοινωνιακών Υποδομών, Λιμενικών, Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών, καλεί το Δήμο να:
α) ακυρώσει και επαναδημοπρατήσει το διαγωνισμό ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι φωτογραφικές αυτές διατάξεις και
β) εξαφανίσει από το σχέδιο σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τις απαράδεκτες και καταχρηστικές δηλώσεις παραίτησης του αναδόχου από τα δικαιώματά του.
Και επειδή το θράσος και η παρανομία σας δεν έχει όρια, καλείστε ΑΜΕΣΑ να συμμορφωθείτε διότι θα φέρετε ακεραία την ευθύνη για τυχόν μη δημοπράτηση και απώλεια της πίστωσης για το συγκεκριμένο έργο. 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
»

http://www.aixmi-news.gr/

Σχόλια