Έρχεται προκήρυξη για απευθείας προσλήψεις γιατρών στο Λιμενικό

Ο διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς θα προκηρυχθεί , με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης που καθορίζεται στην απόφαση

Στην προκήρυξη καθορίζεται ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων, συνολικά και ανά ιατρική ειδικότητα, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Στην προκήρυξη θα αναφέρονται: α. Τα απαιτούμενα προσόντα. β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους. γ. Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της υψομέτρησης, των υγειονομικών εξετάσεων και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών. δ. Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων με το σύστημα μοριοδότησης.
Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες Αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναφέρεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
Ιατρικές Ειδικότητες
Οι ιατρικές ειδικότητες με τις οποίες ιδιώτες υποψήφιοι δύνανται να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, καθορίζονται ως εξής:
- Αναισθησιολογίας. Για την εν λόγω ιατρική ειδικότητα οι υποψήφιοι απαιτείται επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Εντατικολογία. Κατ’ εξαίρεση και σε δεύτερο βαθμό, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει νόμιμα αποδεικνυόμενη συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση σε λειτουργούσες πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μηνών. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι ούτε και σε δεύτερο βαθμό, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με την ιατρική 
ειδικότητα της αναισθησιολογίας που δεν διαθέτουν τα εν λόγω πρόσθετα προσόντα.
- Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας. γ. Ιατρικής της Εργασίας.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία (1) μόνο ιατρική ειδικότητα.
Σε περίπτωση που αριθμός προκηρυχθεισών θέσεων μιας ιατρικής ειδικότητας από τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο δεν καλυφθεί, οι θέσεις αυτές δεν καλύπτονται από υποψηφίους των άλλων ιατρικών ειδικοτήτων. Άρθρο 3 Προσόντα υποψηφίων 
Οι υποψήφιοι πρέπει: α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας. β. Να μην έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους, όριο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 59-65 του ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.
Να είναι κάτοχοι άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή βεβαίωσης εκδιδόμενης από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος. στ. Να έχουν άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ιατρικής της Εργασίας, καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. ζ. Να έχουν βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας περί εκπλήρωσης της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου ή περί του ότι αυτή δεν απαιτείται. 
Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, για παράβαση που έχει σχέση με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας. ι. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.
Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Ειδικά, καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα. ιβ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό: (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ψευδούς βεβαίωσης, ανθρωποκτονίας, επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. ιε. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων. ιστ. Να μην έχουν απολυθεί από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση επίσης από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο, για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση.
Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 1, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα. Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος προεδρικό διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα. Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα. 3. Η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθ εσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο κατάταξής τους στο Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (τίτλους, κ.λπ.) τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο διαγωνισμό
Όσοι έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως απευθείας κατάταξης Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού πρέπει να υποβάλουν, όπως θα καθορίζεται λεπτομερώς στην προκήρυξη και μέσα στις προθεσμίες που θα ορίζονται σ’ αυτή, τα εξής δικαιολογητικά: α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία, μεταξύ άλλων, δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, ότι σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα Επιτυχόντων συναινούν να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη.
Ανυπόγραφη Αίτηση δεν γίνεται δεκτή, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς και σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, πρέπει να φέρει και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή. β. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις). δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. ε. (1) Πτυχίο ή δίπλωμα, Ιατρικής Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, ο τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του καθώς και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου με το ζητούμενο στην προκήρυξη πτυχίο της ημεδαπής και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ιατρικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από κράτη μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης
Οι κατατασσόμενοι στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η χρονική διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε θέματα κυρίως στρατιωτικής αγωγής, αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και πρακτική εκπαίδευση επί του αντικειμένου απασχόλησής τους. Ακολούθως, τοποθετούνται και υπηρετούν σε Ναυτικά Νοσοκομεία, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 
 http://xiromeronews.blogspot.gr/

Σχόλια