Δίωρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Αμφιλοχία μέχρι και Κομπότι στην Ιόνια Οδό

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Αυτοκινητόδρομο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, από Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197) έως και Η/Κ Κομποτίου (χ/θ 130+513), για την πραγματοποίηση εργασιών κατασκευής δικτύου μέσης τάσης στηΓέφυρα Μενιδίου (Χ/Θ 123+500) από την ΔΕ.Δ.Δ.Η.Ε.»

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Η υπ’ αριθμ. 2501/10/358-δ από 27-12-2016 Απόφασή μας.
Το υπ’ αριθμ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/858 από 13/12/2017 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών
Η υπ’ αρίθμ. 6325/17/ 2498137 από 13/12/2017 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και
Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, για την πραγματοποίηση εργασιών κατασκευής δικτύου μέσης τάσης στη Γέφυρα Μενιδίου (Χ/Θ 123+500) από την ΔΕ.Δ.Δ.Η.Ε.:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ (1)
Τον προσωρινό αποκλεισμό του Αυτοκινητοδρόμου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, από τον Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197) μέχρι τον Η/Κ Κομποτίου (χ/θ 130+513) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τον αποκλεισμό του κλάδου εισόδου του Η/Κ Κομποτίου (χ/θ 130+513) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο, με παράλληλη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά τις ώρες 09.00 έως 11.00΄ της 14/12/2017.
Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.
ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά την ανωτέρω ημέρα εκτέλεσης εργασιών, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφασηΥφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.
ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Α.Τ. Αμφιλοχίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
ΑΡΘΡΟ (4)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης.
ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

Σχόλια