Προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο Φώτης Ντζιμάνης μετά από πρόταση Τόσκα


   Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. β ́, 32 παρ.3, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 και 42 παρ.2 του π.δ.24/1997, όπως ισχύει, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ντζιμάνης Φώτιος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ.232113), κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου παρελείφθη των τακτικών κρίσεων έτους 2014.........  .....κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2 περίπτ. β του ως άνω προεδρικού διατάγματος, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κατ’ εκλογή,αναδρομικά από 10-4-2014, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Παπαδέα Ευστρατίου του Ιωάννη (ΑΓΜΣ.237688), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/

Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών: 1736 / 23-1-2018.

Σχόλια