ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατάρτιση καταλόγου έτους 2018 ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αστακός, 1-02-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                       Αρίθμ. Πρωτ.:987
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αστακός Αιτ/νίας  30 006
Τηλ.: 2646360527-500
Fax:  2646042531
e-mail: dltxiromerou@gmail.com


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016

                                     

Ο Δήμος Ξηρομέρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων έτους 2018 για τις παρακάτω κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:
Α.ΜΕΛΕΤΕΣ
01. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
02. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
03. Μελέτες Οικονομικές
04. Μελέτες Κοινωνικές
05. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
07. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
08. Στατικές Μελέτες
09. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
14. Ενεργειακές Μελέτες
15. Μελέτες Βιομηχανιών
16. Μελέτες Τοπογραφίας
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες
20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
23. Μελέτες Γεωργικές
24. Μελέτες Δασικές
25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
26. Μελέτες Αλιευτικές
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων
 ......................


Β.ΕΡΓΑ
01. Ανελκυστήρων
02. Αποκαλύψεων Μεταλλείων
03. Βιομηχανικών και Ενεργειακών
04. Γεωτρήσεων
05. Ειδικών Μονώσεων
06. Ηλεκτρομηχανολογικών
07. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
08. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
09. Λιμενικών
10. Οδοποιίας
11. Οικοδομικών
12. Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
13. Πρασίνου
14. Υδραυλικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 21/02/2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται Α. είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξηρομέρου (Δημαρχείο, Αστακός, Τ.Κ. 30006) Β. είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέσα σε φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»
Στις αιτήσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται οι κατάλογοι στους οποίους θέλουν να συμπεριληφθούν οι αιτούντες.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο πτυχίου σε ισχύ (πτυχίο ΜΕΕΠ, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, μελετητικό πτυχίο κλπ) που θα αποδεικνύει τη δυνατότητα συμμετοχής του αιτούντος στον υπό σύνταξη κατάλογο.

Ο  Δήμαρχος
 

Γαλούνης Ερωτόκριτος

Σχόλια