ΕΥΔΑΠ: 220 νέες προσλήψεις με 8μηνα


Την έγκριση της πρόσληψης, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και των σχετικών διαδικασιών του, διακοσίων είκοσι (220) ατόμων ως εποχικό προσωπικό στην ΕΥΔΑΠ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου θμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα:

• Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Καταμετρητές
• Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Ηλεκτροτεχνίτες
• Δέκα (10) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Μηχανοτεχνίτες
• Είκοσι πέντε (25) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ κατηγορίας
• Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ,Δ' κατηγορίας
• Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ για οδηγούς Γ,Δ',Ε' κατηγορίας
• Είκοσι ένα (21) άτομα ΔΕ για Βοηθούς Τεχνίτες Υδραυλικών
• Ογδόντα δύο (82) άτομα ΥΕ για Εργάτες

2. Του μισθολογικού κόστους για το υπό πρόσληψη προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου βμηνης διάρκειας, με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 760,00 € κατ'άτομο, επιδεχόμενες προσαύξηση τριετιών προϋπηρεσίας, ήτοι έως τρεις (3) τριετίες για την ΔΕ κατηγορία εκ ποσοστού 10% εκάστη και έως έξι (6) τριετίες για την ΥΕ κατηγορία εκ ποσοστού 5% εκάστη.

Σχόλια