Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αστακός, 02/03/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                Αριθ. Πρωτ.:1781
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις οχτώ (8η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00πμ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας για το ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ».
2. Ανάκληση της αρ. 277/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάκληση της αρ. 213/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Επιβολής Τέλους Χρήσης Λαϊκής Αγοράς Έτους 2018 και λήψη νέας απόφασης» και λήψη νέας απόφασης.
3. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ. Α759/2017 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πατρών και της εταιρείας «ΧΡ. ΜΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
4. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και υποβολή έκθεσης απόψεων του Δήμου Ξηρομέρου επί υποθέσεως «ΑΛΕΞΑΤΟΥ Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ» κατά Δήμου Ξηρομέρου προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.
5. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση αιρετών στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας
2. Χρήστος Κολοβός

Σχόλια