Κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ σημείωσε η εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών Ανδρομέδα το 2017

                Σε υψηλότερα επίπεδα ανήλθαν κατά το 2017 οι πωλήσεις και η κερδοφορία της ιχθυοκαλλιεργητικής βιομηχανίας Ανδρομέδα Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών, η οποία προβάλλει ως φαβορί για την εξαγορά των υπό πώληση ομοειδών ανταγωνιστικών εταιρειών Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες και Ιχθυοτροφεία Σελόντα, καθώς ελέγχεται από το διεθνές επενδυτικό σχήμα Amerra Capital Management και έχει υποβάλει πρόταση εξαγοράς τους στις πιστώτριες τράπεζές τους.
           Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. με την παρούσα νομική μορφή της τον Νοέμβριο του 1998. Στη συνέχεια απορρόφησε άλλες ομοειδείς εταιρείες. Εδρεύει και έχει τμήμα των εγκαταστάσεών της στον Αγιο Βασίλειο Ρίου Αχαΐας. Παράγει κυρίως τσιπούρες και λαβράκια ιχθυοκαλλιέργειες.
         Διαθέτει 15 βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις στην Παλιόβαρκα Βόνιτσας, την Καμηλαύκα Αστακού, την Κατοχή, το Παλιονήσι Ανακτορίου, τη Σύκρα Νεοχωρίου Οινιαδών και τον Πλατανιά Ανακτορίου στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, στην Αγία Τριάδα Αμβρακικού, τη Μεταμόρφωση Αμβρακικού και τη θέση Γάιδαρος Αμβρακικού στον νομό Πρέβεζας, στη Σταμάτα Σερίφου στον νομό Κυκλάδων, στις νήσους Πεταλά και Μόδι στον νομό Κεφαλονιάς και στη Νενούδα Λωρίδας Σαγιάδας, τη Νέα Σελεύκεια και τον Ορμο Βάλτου στον νομό Θεσπρωτίας και στον Αγιο Βασίλειο Ρίου Αχαΐας.
       Ειδικότερα στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας είναι κάτοχος οικοπέδων και αγροτικών ακινήτων 89.945 τ.μ.............   Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Θεσπρωτίας.
       Αποτελεί κορμό ομίλου, με βιομηχανικές και εμπορικές θυγατρικές στην Ισπανία και την Αλβανία.
          Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 112,40 εκατ. ευρώ, αντί 103,965 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 8,1% σε ποσοστό και 8,44 εκατ. ευρώ σε αξία, λόγω ισχυρότερων επιδόσεων των ισπανικών θυγατρικών.
     Ο όμιλος εμφάνισε μεικτά κέρδη από τα βιολογικά περιουσιακά του στοιχεία 30,09 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 35,91 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 16,2% (-5,81 εκατ. ευρώ).
       Ωστόσο, κυρίως λόγω κερδών από την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τους στο τέλος της χρήσης στην εύλογη αξία τουςκαι ενισχυμένων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 21,61 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 14,04 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 53,9% (+7,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,6%, έναντι 9,3% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 171,32 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,6% (+20,54 εκατ. ευρώ).
        Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, ανήλθαν σε 14,29 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 6,51 εκατ. ευρώ το 2016 (+119,6% ή +7,78 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 10,81 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,99 εκατ. ευρώ τo 2016 (+80,4% ή +4,82 εκατ. ευρώ).
        Τα τελικά αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,19 εκατ. ευρώ (3,99 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 3,20 εκατ. ευρώ (3,59 εκατ. ευρώ το 2016).
         Επίσης, με ζημιές 0,64 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις και μικρότερου ύψους ζημιές για απαξιωμένα αποθέματα.
       Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
          Στις 31.12.2017 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου της (129,83 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 67,02 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (62,81 εκατ. ευρώ). Βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις της τάξεως των 60,07 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 29,4% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 10,4% (+5,68 εκατ. ευρώ).
       Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 6,37 εκατ. ευρώ (5,80 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις του ήταν ύψους 112,62 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 9,6% (+9,83 εκατ. ευρώ).
       Τον Ιανουάριο του 2018 αναχρηματοδότησε τα δάνειά του με δάνειο 30 εκατ. ευρώ από τη Eurobank, προχωρώντας σε εξόφληση υποχρεώσεων 12,30 εκατ. ευρώ στις τράπεζες Alpha, Πειραιώς και Εθνική. Επί παγίων του υφίσταντο υποθήκες ποσού 19,81 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων από τις τράπεζες Alpha, Πειραιώς, Banco Popular και Bankia. Επίσης, υπήρχαν εμπράγματα βάρη ποσού 10 εκατ. ευρώ σε βιολογικά περιουσιακά στοιχεία του για εξασφάλιση δανείων.
       Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του στις 31.12. 2017 ανερχόταν σε 32,27 εκατ. ευρώ, έναντι 27,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.201. Ο όμιλος δαπάνησε στη διάρκεια της χρήσης για πάγιες επενδύσεις 9,77 εκατ. ευρώ, κυρίως στην Ισπανία, έναντι 4,71 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 2,39 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων.
Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 58,71 εκατ. ευρώ (47,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 34,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (31,8% έναν χρόνο νωρίτερα).
         Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η 100% θυγατρική ολλανδική εταιρεία Andromeda Aquaculture International και οι ισπανικές θυγατρικές της Andromeda Iberica Aquicultura, Frescamar Alimentacion, Niordseas, Alevines de Sureste και Piscicultura Marina Mediterranea, καθώς και οι αλβανικές θυγατρικές της Limjon Peska και Andromeda Aquaculture, η πρώτη των οποίων τον περασμένο Μάρτιο εκποιήθηκε.
         Η ελληνική μητρική εταιρεία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 50,87 εκατ. ευρώ (-5% ή -2,70 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016), ίσες προς το 47,7% των ενοποιημένων πωλήσεών της και μειωμένες λόγω συμπίεσης των τιμών πώλησης των ψαριών και διαφοροποιημένου όγκου πωλήσεων τελικών προϊόντων.
       Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,325 εκατ. ευρώ (+13,3%) και κέρδη προ φόρων 4,45 εκατ. ευρώ (+578,5%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 4,46 εκατ. ευρώ (+389,6%), καθώς είχε υψηλά κέρδη αποτίμησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της στο τέλος της χρήσης στην εύλογη αξία τους και αυξημένα χρηματοοικονομικά έσοδα.
     Το 33,6% των εσόδων της (17,99 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ο όγκος των πωλήσεών της σε τελικά προϊόντα ψαριών ήταν 6.120 τόνοι, έναντι 6.104 τόνων το 2016. Η παραγωγή γόνου ήταν 54,3 εκατ. ιχθύδια, έναντι 56,3 εκατ. ιχθυδίων το 2016.
                Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Ε. Βαλαχή, αντιπρόεδρο τον Παν. Ε. Κολιό και οικονομικό διευθυντή τον Αλ. Πατσαντζόπουλο. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 321 εργαζόμενους, έναντι 325 τις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,75 εκατ. ευρώ, έναντι 8,55 εκατ. ευρώ το 2016.
    Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.
         Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, στις 31.12.2017 απασχολούσε 598 εργαζόμενους, έναντι 554 τις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 17,87 εκατ. ευρώ, έναντι 16,13 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι 0,71 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του ομίλου της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2017 σε 36.130 ευρώ, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 23.890 ευρώ ανά εργαζόμενο.
        Αναμένει για το 2018 σταθεροποίηση των πωλήσεων στα επίπεδα του 2017, αν όχι ελαφρά αύξησή τους, κυρίως λόγω ισχυροποίησης της θέσης της στην Ιβηρική Χερσόνησο και σε γειτονικές ευρωπαϊκές αγορές. Συνεχίζει την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος γενετικής επιλογής για την παραγωγή γόνου τσιπούρας και την ανάπτυξη ανάλογου προγράμματος για λαβράκια και κρανιούς. Αναμένει ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της και διεύρυνση των αγορών διάθεσης των προϊόντων της.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

www.inr.gr, 22 Μαΐου 2018
https://www.mikrometoxos.gr/

Σχόλια