Εγκρίθηκαν 150 εκατ. ευρώ για τη δημοπράτηση της εργολαβίας – σκούπας της Αμβρακίας Οδού

Με χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Υποδομών δεσμεύτηκαν 150 εκατ.ευρώ για την δημοπράτηση της εργολαβίας – σκούπας της Αμβρακίας Οδού, έργου που θα σημάνει την ολοκλήρωση του έργου δικαιώνοντας το δημοσίευμα του ypodomes.com την προηγούμενη εβδομάδα. Το ποσό συμπεριλαμβάνει και ΦΠΑ. Σημαντική παράμετρος είναι και ένα επιπλέον ποσό 10 εκατ.ευρώ ως προαίρεση που αφορά την σύνδεση του δρόμου με την Ιόνια Οδό.

Η δημοπράτηση αναμένεται να βγει στον αέρα τις αμέσως επόμενες μέρες και η ολοκλήρωση των έργων εφόσον το έργο υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους προσδιορίζεται για τις αρχές του 2022. Όσον αφορά το τεχνικό αντικείμενο του έργου, είναι σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com το παρακάτω:
Η κατασκευή των υπολειποµένων εργασιών µήκους περί τα 32.2 km.
Πιο συγκεκριμένα:
• Τµήµα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 1+300 το σύνολο των εργασιών
• Τµήµα από Χ.Θ 17+600 έως Χ.Θ 48+497 ολοκλήρωση υπολειποµένων εργασιών
– Παράπλευροι & κάθετοι δρόµοι στα ανωτέρω τµήµατα .
– Γέφυρες Τ13, Τ17 και Τ19α στο σύνολο τους ,
– Κάτω διαβάσεις Τ23,Τ23ΑN στο σύνολο τους & ολοκλήρωση Τ25,Τ27& Τ29
– Άνω διαβάσεις Τ11 και Τ21 ολοκλήρωση υπολειποµένων εργασιών
– Γεφύρωση ρεµάτων Τ22,Τ24 και Τ26 ολοκλήρωση υπολειποµένων εργασιών
– Πασσαλότοιχος Τ13Α ολοκλήρωση υπολειποµένων εργασιών
– Ισόπεδος κόµβος Κ1, και ανισόπεδοι κόµβοι Κ6, Κ6Α, Κ8 και Κ11.
– Λοιπά συνοδά έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης οµβρίων – αποστράγγισης, έργα σήµανσης – ασφάλισης – περίφραξης, τεχνικά έργα (Κατασκευή Γεφυρών,
Ολοκλήρωση Άνω & Κάτω ∆ιαβάσεων οχετοί, τοίχοι, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισµού, δικτύων άρδευσης – πυρόσβεσης, κ.λπ.
– Εργασίες πρασίνου.
– Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.
– Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του συνόλου του οδικού άξονα από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 48+497 στο τµήµα από Χ.Θ 1+300 έως Χ.Θ 17+600 στην παρούσα εργολαβία
περιλαµβάνεται η διευθέτηση του ρέµατος Βουτουµιάς στη Χ.Θ 16+455 και η τοποθέτηση στα ερείσµατα της αρτηρίας αναµονών για µελλοντικά δίκτυα.
Ο Προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου του θέµατος είναι 150.000.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, που αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών 91.252.451,65 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 16.425.441,30 €
Απρόβλεπτα (ποσοστό 9% ) 9.691.010,37 €
Απολογιστικές εργασίες 900.000,00 €
Απολογιστικά (Για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων) 200.000,00 €
ΓΕ και ΕΟ 18% του συνόλου των απολογιστικών εργασιών 198.000,00 €
Αναθεώρηση 2.300.838,62 €
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας( Φ.Π.Α ) 29.032.258,06 €
Στα τεύχη δηµοπράτησης όπως αναφέραμε θα περιληφθεί δικαίωµα προαίρεσης που θα αφορά την εκτέλεση εργασιών για την απ’ ευθείας σύνδεση της απόληξης του οδικού άξονα » Ακτίο-Αµβρακία» µε την «Ιόνια Οδό» τµήµα από Χ.Θ 48+497 έως Χ.Θ 48+940», προϋπολογισµού έως 10.500.000€ (µε Φ.Π.Α.). Για την άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης θα εκδοθεί Απόφαση δέσµευσης και διάθεσης πίστωσης και θα υπογραφεί ξεχωριστή σύµβαση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου του θέµατος.
ypodomes.com

Σχόλια