Διπλή συνεδρίαση και Απολογισμός 2016 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ- Σάββατο 19.5.2018

Δύο φορές στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου θα καθίσουν τα μέλη του, το Σάββατο 19.5.2018. 
      Στις 18.30μμ θα συνεδριάσει το σώμα σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016,
ενώ στις 20.00μμ το σώμα θα συνεδριάσει εκ νέου σε τακτική Δημόσια Συνεδρίασημε 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη....
Αναλυτικά: 

Α-Ειδική Συνεδρίαση
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

        Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση την δεκάτη ενάτη (19η) του Μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για  λήψη  Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.....          Στην συνεδρίαση καλούνται  να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής Στραβοδήμος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προς τους οποίους  κοινοποιείται η παρούσα.

Β-Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

             Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση  την δεκάτη ενάτη (19η) του Μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 20.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010,  για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
2.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018. 
3.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β  ΚΑΤΑΝΟΜΗ) 
4.-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 717/06-03-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 26e11b_2.
5.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 717/06-03-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 26e11b_2.
6.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΙΙΙ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  και ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ’.
7.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» » ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ’.
8.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
9.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
10.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  Ν.Π.Ι.Δ.‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΕΤΟΥΣ 2018
11.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2018
12.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.  ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
13.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ(ΑΣΤΑΚΟΥ – ΦΥΤΕΙΩΝ –ΚΑΝΔΗΛΑΣ) Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
14.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΔΔ ΄ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
15.-ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΠΔ 28/80 ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016.
16.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΔΗΛΑΣ’ 
17.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ’ 
18.-ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑ’
19.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟ 219 Ν.442/2016).
20.-ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες  
2.-Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες  
3.-Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.-Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα 
5.-Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6.-Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7.-Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα 
8.-Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα 
9.-Λυμπεράτος Σπύρος – Ενταύθα
10.-Μουρκούσης Βασίλειος- Κανδήλα
11.-Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
12.-Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
13.-Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14.-Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
15.-Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα 
16.-Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα 
17.-Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα
18.- Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
19.-Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
20.- Μητσάνης Ζώης -  Ενταύθα
21.-Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα 
22.-Μάντζαρης Ελευθέριος –  Ενταύθα  
23.-Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
24.-Κομπλίτσης Δημήτριος –  Αγρίνιο
25.-Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
26.-Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
--------------------------
Κοιν. 
27.-Πρόεδρο Τ.Κ.  Κανδήλας 
28.-Πρόεδρο Τ.Κ.  Μύτικα 
29.-Πρόεδροι Τ.Κ. Παναγούλας 

Σχόλια