Φόρος ως 45% στους εκμισθωτές ακινήτων μέσω Airbnb

Φόρος ως 45% στους εκμισθωτές ακινήτων μέσω Airbnb Περισσότεροι από 35.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν με βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb θα φορολογηθούν φέτος για το εισόδημα που απέκτησαν το προηγούμενο έτος.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb θεωρείται εισόδημα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και φορολογείται με συντελεστές 15% έως 45%, εφόσον τα ακίνητα αυτά εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχήοποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Αν όμως παρέχονται και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι η αλλαγή κλινοσκεπασμάτων, καθαριότητα κ.λπ., τότε το εισόδημα αυτό δεν θα φορολογηθεί με την κλίμακα των ενοικίων αλλά ως εισόδημα προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή θα φορολογηθεί με συντελεστές από 22% έως 45%.
Το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb δηλώνεται αθροιστικά στη στήλη 17 του εντύπου Ε2, στους κωδικούς 60 «Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39A του Ν. 4172/2013» και 61 «Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39A του Ν. 4172/2013» και μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε2.
Ειδικότερα, το ετήσιο εισόδημα που αποκτήθηκε πέρυσι από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων θα φορολογηθεί ως εξής:
  • Για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 15%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος έχει εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου του 10.000 ευρώ. Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει το επόμενο έτος ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.
  • Για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ, θα φορολογηθεί με 35% το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος που βρίσκεται ανάμεσα στα συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια.
  • Εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 45% (το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από το ποσό αυτό).
Σημειώνεται ότι το εισόδημα που εισπράττουν οι φορολογούμενοι μέσω εκμίσθωσης ακινήτων από τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα απαλλάσσεται από ΦΠΑ 24%. Όμως, εάν το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, τότε επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακούμενους συντελεστές 2,2% έως 10%.

πηγη:http://www.cnn.gr

Σχόλια