ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ & ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, λαμβάνοντας υπόψη:
·   Την Κ.Υ.Α Φ2 /1553/129578/Δ1/04-08-2016 ΥΠΠΕΘ σε τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008(ΦΕΚ 1003/τ.Β/30-05-2008).
·   Την με αριθμό (6/2018) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας».
      Ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση–εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου, για 9 χρόνια, του Γυμνασίου Παλαίρου.
    Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στο ΕΠΑΛ Βόνιτσας καθώς και στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Παλαίρου. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 12:30 και ως χώρος τα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» που συστεγάζονται στο ΕΠΑΛ Βόνιτσας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:
1.Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία.

2.Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
5.Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου.
6.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
7.Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
8.Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
9.Εγγύηση συμμετοχής ποσό τριακοσίων (300,00) ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες άτοκα μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικό ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
10.Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
11.Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.
12.Πιστοποιητικό μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).
13.Οτι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
1.Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2.Οι συνταξιούχοι.
3.Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3,4) 5, 7, 8 & 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α/09-02-2007).
4.Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, στο τηλέφωνο 2643 0 22423, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτα ΠανταζήΠΗΓΗ:https://katounanews.blogspot.com/2018/05/blog-post_799.html

Σχόλια