Συνεδριάζει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ επιτροπή Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, Τρίτη 19.6.2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στηνΒόνιτσα, την 19η μέρα του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής καταβολής διοδίων για τα Υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου. 
2.Νομιμοποίηση του έμμισθου Δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Βόνιτσας σχετικά με την αγωγή  εργαζομένων κατά της Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου.........3.Νομιμοποίηση του έμμισθου Δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης δικογράφου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της Υπουργικής Απόφασης για τη συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων Βόνιτσας.
4.Περι έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού Δημόσιου Διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια: « Προμήθεια αυτοσυμπιεζόμενων απορριμματοκιβωτίων» 
5.Περί έγκρισης πρακτικού άγονης δημοπρασίας για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα».
6.Περί έγκρισης  όρων Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργο  «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας και Αντιμετώπιση κατολίσθησης πράνων στη θέση Όχθια της ΔΕ Παλαίρου»
7.Περί έγκρισης όρων Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας για την σύνδεση της Αγίας Παρασκευής με τη Χώρα Βόνιτσας».
8.Περί  εκδίκασης  ενστάσεων  κατά της Απόφασης 93/2018 της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανόρυξη και Αξιοποίηση Υδρογεώτρησης στη θέση Σκλάβαινα λόγω σεισμού».
9.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος στη θέση «Χώρα» της Δ.Κ Βόνιτσας.
10.Περί ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης πίστωσης
11.Περί ψηφίσεως πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Σχόλια