Ανώνυμες εταιρείες: Τέλος οι ανώνυμες μετοχές για τις ΑΕ

Ανώνυμες εταιρείες: Τέλος οι ανώνυμες μετοχές για τις ΑΕΤην πλήρη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών επιχειρεί το νομοσχεδιο του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί εως την ερχόμενη Τρίτη.
Με το υπόψη σχέδιο νόμου, αναμορφώνεται το δίκαιο που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών (α.ν.2190/1920, όπως ισχύει).
Το νέο πλαίσιο που αναθεωρεί πλήρως το νόμο 2190/1920, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019, και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία όπως ορίζει το νομοσχέδιο, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές.
Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται αυτοδίκαια την 1η Ιανουαρίου 2020.
Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την ίδρυση των Α.Ε. καθώς και τις τροποποιήσεις του καταστατικού τους.
Αναλυτικά: 
- Προβλέπεται ότι, η Α.Ε. μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές), ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο, και να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό.
- Προβλέπεται επίσης, ότι η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο, στηριζόμενη σε τροποποίηση του καταστατικού που δεν έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα, είναι μεν επιτρεπτή, παράγει όμως αποτελέσματα από τη συντέλεση της δημοσιότητας και εφεξής.
- Μεταξύ άλλων ορίζονται, το περιεχόμενο του καταστατικού μιας Α.Ε., ο τρόπος σχηματισμού της επωνυμίας της, η διάρκειά της (που μπορεί να είναι, είτε ορισμένου, είτε απεριορίστου χρόνου) η διαδικασία και το είδος του ελέγχου ίδρυσης της Α.Ε. (νομιμότητας ή πληρότητας), κ.ά.
Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται πλέον στο ποσό των 25.000 ευρώ και θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο κατά τη σύσταση της εταιρείας.
- Δίδεται καταληκτική προθεσμία το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, στις Α.Ε. που κατά τη θέση σε ισχύ του υπό ψήφιση νόμου έχουν κεφάλαιο κάτω των 25.000 ευρώ, να το αυξήσουν σε 25.000 ευρώ ή να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., μέχρις ότου συντελεσθεί η αύξηση.

πηγη:https://www.newsbomb.gr

Σχόλια