Ο Αγρινιώτης Φώτης Ντζιμάνης προήχθη σε Ταξίαρχο της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο Αγρινιώτης Φώτης Ντζιμάνης προήχθη σε Ταξίαρχο της Ελληνικής Αστυνομίας
Στον βαθμό του Ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνομίας προήχθη ο Αγρινιώτης Αστυνομικός Φώτης Ντζιμάνηςπου σήμερα ασκεί τα καθήκοντα του Αστυνομικού Διευθυντή Άρτας.
Μάλιστα πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε και το σχετικό Φ.Ε.Κ.:
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 25 Μαΐου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 περίπτ. γ΄ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ. 1, 40 παρ. 1 και 42 παρ. 2 του π.δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 31/1999, 104/2000 και 132/2002, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ντζιμάνης Φώτιος του Δημητρίου(ΑΓΜΣ 232113), στο βαθμό του Ταξιάρχου αναδρομικά από 17-2-2016, ως υπεράριθμος, λόγω συμπλήρωσης των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, ύστερα από την αναδρομική προαγωγή στο βαθμό του από 10-4-2014, με το προεδρικό διάταγμα της 23-1-2018 (Γ΄-44) και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προ του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Παπαδέα Ευστρατίου του Ιωάννη (ΑΓΜΣ 237688).
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Υπουργείο Εσωτερικών:20768/29-5-2018).

Σχόλια