«Επεκτείνονται» τα εκτός έδρας για τους δόκιμους αστυφύλακες

«Επεκτείνονται» τα εκτός έδρας για τους δόκιμους αστυφύλακες

Κατά δέκα ακόμα ημέρες επεκτείνεται το όριο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, ανά μήνα, των δοκίμων αστυφυλάκων προς κάλυψη άμεσων αναγκών κατά την πρακτική τους εκπαίδευση σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή.
Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ανάκληση των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων λόγω της διαδικασίας νομιμοποίησης κτηριακών ή λιμενικών κατασκευών ή εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν κατασκευασθεί μη νομίμως από φορείς του Δημοσίου, εντός περιοχών που αποχαρακτηρίσθηκαν από Χερσαία Ζώνη Λιμένα.
Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31.12.2018 από 30.06.2018 που ισχύει, η προθεσμία, για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα καθορίζει το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Μέχρι την έκδοση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος: - το όριο των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των δόκιμων αστυφυλάκων, προς κάλυψη άμεσων αναγκών, κατά την πρακτική τους / εκπαίδευση αυξάνεται, από δέκα (10) σε είκοσι (20) ημέρες για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού,
ισχύει ως μεταβατικό μέτρο, το υφιστάμενο κατά την 31.12.2015 νομοθετικό πλαίσιο καθορισμού των δαπανών μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Μετατίθεται για την 1.6.2019 από 1.6.2018 που ισχύει, η αποκλειστική προθεσμία για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 22 του ν.4354/2015 σχετικά με τον καθορισμό αποδοχών προσωπικού ειδικών κατηγοριών.
Παρατείνεται εκ νέου έως τις 25.05.2018 από 30.04.2018 που ισχύει βάσει του άρθρου 41 του ν.4531/2018, η προθεσμία έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων καθώς και η προθεσμία διενέργειας των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση, των πληρωμών του Π.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2017, στη δημόσια ληψοδοσία.
Χαρακτηρίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ως νομίμως υφιστάμενες κτηριακές ή λιμενικές κατασκευές ή εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν κατασκευασθεί μέχρι την 28.07.2011 μη νομίμως από φορείς του Δημοσίου, εντός περιοχών που αποχαρακτηρίσθηκαν από Χερσαία Ζώνη Λιμένα και οι οποίες παραχωρούνται ή έχουν ήδη παραχωρηθεί κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση σε ΟΤΑ α' βαθμού, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
Η σχετική αίτηση νομιμοποίησης πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την παραχώρηση της αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα προς τον ΟΤΑ α' βαθμού. Κατά το διάστημα της ως άνω προθεσμίας αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν ήδη εκδοθέντων. Επίσης, αναστέλλεται η παραγραφή απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ., καθώς και η αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, τα έργα θεωρούνται κατεδαφιστέα και εκτελούνται όσα είχαν ανασταλεί.


πηγη:www.newsbomb.gr

Σχόλια